Tlačové správy

Primátor predloží návrh na uznesenie Mestského zastupiteľstva, ktorý zmení parkovací systém podľa pripomienok Košičanov

Primátor mesta Košice Richard Raši predloží na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Košiciach 12.9.2016 návrh na uznesenie, ktorý ho v prípade dostatočnej poslaneckej podpory splnomocní zlepšiť parkovací systém podľa pripomienok a návrhov Košičanov. Návrh na uznesenie totiž obsahuje zmeny, vychádzajúce z požiadaviek obyvateľov nášho mesta, ktoré budú podkladom pre zmenu všeobecne záväzného nariadenia č. 157 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice (VZN).

„Sme pripravení okrem predložených pripomienok Košičanov zapracovať do návrhu zmeny VZN o parkovaní aj ďalšie pripomienky, ktoré nám budú Košičania ďalej posielať. Ďakujem všetkým, ktorí konštruktívne a vecne parkovací systém pripomienkovali. Ďakujem vopred aj tým, ktorí tak mienia urobiť. Vážime si a pracujeme s každým dobre mieneným názorom a návrhom, ktorý môže parkovací systém vylepšiť v prospech čo najväčšieho počtu Košičanov,“ hovorí primátor mesta Košice Richard Raši.

Text návrhu na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 6 ods. 2 písm. ac) Štatútu mesta Košice

A. berie na vedomie

stav implementovania nového systému parkovania v rezidentských lokalitách č. 1 až 10;

B. žiada primátora

  1. pripraviť návrh zmeny všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 157 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice za účelom jeho prerokovania v mestskom zastupiteľstve so zapracovaním pripomienok od poslancov Mestského zastupiteľstva v Košiciach a obyvateľov mesta Košice vo vzťahu k regulácii parkovania v rezidentských lokalitách č. 1 až 10 po ich analýze odbornými útvarmi mesta:

a) zníženie ceny za ročnú rezidentskú parkovaciu kartu (pre fyzické osoby aj pre právnické osoby),

b) predĺženie platnosti rezidentských parkovacích kariet vydaných občanom do 15. septembra 2016; platnosť týchto parkovacích kariet bude predĺžená do 31. decembra 2017,

c) rozšírenie platnosti rezidentských parkovacích kariet na susediace rezidentské lokality,

d) cenové zvýhodnenie rezidentskej parkovacej karty pre dôchodcov, používajúcich motorové vozidlo,

e) rozšírenie možnosti získania rezidentskej parkovacej karty na byt pre obyvateľov mesta, ktorí vlastnia byt v rezidentskej lokalite, avšak trvalý pobyt majú v Košiciach mimo rezidentských lokalít (napr. nájomcov bytu alebo osoby s prechodným pobytom),

f) zníženie ceny za parkovanie návštevníkov (nerezidentov) v rezidentských lokalitách a rozšírenie parkovacích miest pre návštevníkov,

g) zníženie minimálneho časového limitu parkovania,

h) riešenie parkovacích miest pri sociálnych, zdravotníckych a vzdelávacích inštitúciách,

i) zohľadnenie ďalších pripomienok od obyvateľov mesta Košice, pričom pri posudzovaní všetkých návrhov je potrebné mať prioritne na zreteli zabezpečenie parkovania pre všetkých rezidentov s trvalým pobytom v rezidentských lokalitách č. 1 až 10 v blízkosti ich bydliska;

2. pripraviť  návrh založenia obchodnej spoločnosti (spoločného podniku), na zabezpečenie parkovania na území mesta Košice, ktorého zakladateľmi bude Mesto Košice a parkovacia spoločnosť.

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore