Tlačové správy

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na prahu nového akademického roka

V pondelok 19. septembra 2016 sa v aule Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach uskutočnilo slávnostné otvorenie akademického roka 2016/2017 do ktorého nastúpilo viac ako 7 000 študentov, z toho do prvého ročníka na bakalárskom, magisterskom a spojenom stupni štúdia nastúpilo viac ako 2 500 prvákov.

Základnou prioritou univerzity aj v tomto akademickom roku je neustále hľadať a rozvíjať svoj potenciál a byť modernou a medzinárodne etablovanou inštitúciou. UPJŠ v Košiciach svojimi výsledkami vo vede i vzdelávaní podáva výkon, ktorý sa prejavuje aj v tých najrenomovanejších rebríčkoch tak, že zo slovenských VŠ UPJŠ v Košiciach vždy figuruje do 4. miesta. Napríklad v hodnotení fakúlt vysokých škôl v roku 2015 Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry (ARRA) patria popredné priečky fakultám UPJŠ v Košiciach. Podľa rankingu univerzít URAP 2015-2016 (University Ranking by Academic Performance) sa UPJŠ v Košiciach v databáze Web of Science (WoS) umiestnila na 2. mieste na Slovensku. V rámci RankPro 2015/2016 hodnotenia univerzít sa UPJŠ v Košiciach zaradila medzi top 500 svetových univerzít a umiestnila sa na celkovej 77 pozícii. V hodnotení európskych univerzít sa UPJŠ v Košiciach umiestnila na 35. mieste a v hodnotení slovenských univerzít získala 1. miesto.

UPJŠ v Košiciach v uplynulom období vykonala viaceré zmeny, napr. zmeny v štruktúre rektorátu univerzity, zmenil sa kompetenčný zámer prorektorov, kvestora a vedúcich úsekov. Zintenzívnila sa komunikácia s dekanmi, riaditeľmi pracovísk, posilnila sa podpora interdisciplinárnych projektov a monitoringu kvality štúdia. Zaviedli sa nové formy vnútornej podpory grantov a špičkových vedeckých tímov. Univerzitná webová stránka prešla zmenou dizajnu a obsahovej štruktúry, rovnako sa zintenzívnila komunikatívnosť a informovanosť univerzity navonok aj dovnútra.

„Medzi základné priority v oblasti vzdelávania patrí podpora trendu „otvorenia sa univerzity dovnútra“, naďalej podporovať opatrenia k zlepšeniu uplatnenia absolventov, kariérne poradenstvo pre študentov, e-vzdelávanie, podpora excelentných študentov, vyššia variabilita v poskytovaní štipendií a tvorbe štipendijného fondu, zlepšenie podmienok pre voľnočasové aktivity, monitoring implementácie ustanovení vnútorného systému kvality a pravidelný monitoring procesov vedúcich k získaniu diplomu. K tým najvýznamnejším strategickým cieľom pre najbližšie obdobie patrí obsahové i organizačné splnenie zámerov UPJŠ v Univerzitných vedeckých parkoch (MEDIPARK, PROMATECH, TECHNICOM). Našou ambíciou je byť výskumnou univerzitou, na ktorej sa snúbi kvalitný základný i aplikovaný výskum,“ uviedol rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

UPJŠ v Košiciach v tomto akademickom roku prvýkrát otvára aj Univerzitu tretieho veku (U3V), do ktorej sa prihlásilo viac ako 150 záujemcov. Tento rok začína výučba v 1. všeobecnom ročníku, kde máme vyše 80 frekventantov. V 2. ročníku sa tento rok otvárajú študijné programy Medicína, Právo a Rastliny v životnom prostredí. Zároveň odborní garanti a ich tímy pripravujú obsahovú náplň ďalších študijných programov, ktoré začnú v septembri 2017 a to Anglický jazyk, Digitálne technológie v každodennom živote, Politológia, Prírodné vedy a Psychológia. Záujemcovia o štúdium oceňujú predovšetkým rôznorodosť študijných programov.

Súčasťou programu otvorenia nového akademického roka 2016/2017 bolo aj slávnostne prestrihnutie pásky v zrekonštruovanom objekte Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach (PF UPJŠ v Košiciach) na Jesennej 5 a v budove Filozofickej fakulty – Platón, Moyzesova 9 (FF UPJŠ v Košiciach).

UPJŠ v Košiciach aktívne participuje aj v aktivitách Univerzitného vedeckého parku Technicom, ktorý má ambíciu stať sa medzinárodne uznávaným centrom výskumu a zdrojom inovácií v oblasti znalostných technológií. Projekt sa realizuje od júna 2013 do augusta 2016 a spolufinancovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky (MŠVVaŠ SR) prostredníctvom výzvy „Vybudovanie univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier“. Celkové oprávnené výdavky tvorili sumu 4,48 mil. €. V rámci realizácie projektu bola dostavaná a kompletne zrekonštruovaná budova PF UPJŠ v Košiciach na Jesennej 5. Celkovo vzniklo alebo bolo modernizovaných viac ako 580 m2 úžitkovej plochy a viac ako 930 m2 kancelárskej plochy. Rekonštruované priestory budú slúžiť na realizáciu vedecko-výskumnej činnosti, prijímanie špičkových výskumníkov a miesto si tu nájdu aj novo vzniknuté „start-up a spin-off“ spoločnosti.

Univerzitný vedecký park hneď od začiatku svojho pôsobenia disponuje najmodernejším prístrojovým a laboratórnym vybavením v hodnote viac ako 2,2 mil. €. Toto prístrojové vybavenie má za cieľ prispieť k vytvoreniu prostredia podporujúceho inovácie a vzájomnú interakciu výskumných tímov a podnikateľských subjektov. Celkové náklady rekonštrukcie sú vo výške 919 265,85 €, z toho schválené zdroje: nenávratný finančný príspevok: 248 004,79 €, dotácia z (MŠVVaŠ SR) 549 423,85 € vlastné zdroje PF v Košiciach spolu: 121 837,21 €.

„Okrem technického vybavenia výskumných tímov boli zakúpené aj unikátne zariadenia a prístroje ako napr. vysokovýkonný centrálny výpočtový uzol s dátovým úložiskom, bezpilotné letecké zariadenie s integrovaným laserovým skenerom a hyperspektrálnou kamerou, pozemný 3D laserový skener, videokonferenčná miestnosť, či zvukotesná komora slúžiaca k štúdiu sluchového a krosmodálneho vnímania. Rovnako sa dokončila komplexná rekonštrukcia strechy na objekte Park Angelinum 9, v ktorej sídli Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach a Vedecko výskumné centrum PROMATECH. Teším sa, že fakulta získala moderné priestory na Jesennej 5 a Park Angelinum 9, resp. urobila dôležitý krok k záchrane a revitalizácii tohto campusu,“ uviedol dekan PF UPJŠ V Košiciach doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.

Budova bývalej Krajskej detskej nemocnice postavená stavebnou firmou bratov Jakabovcov, v ktorej takmer jedno storočie do roku 2004 prichádzali na svet deti, je dnes po rekonštrukcii majetkom UPJŠ v Košiciach a nesie meno Platóna (427-347 pred n. l.), jednej z najväčších postáv klasického obdobia gréckej filozofie, zakladateľa filozofickej školy Akademia. Celkové náklady na rekonštrukciu budovy firmou Metrostav boli vo výške 3 096 610,66 € z toho: nenávratný finančný príspevok: 2 030 242,41 €, dotácia z MŠVVaŠ SR: 500 000,00 €, vlastné zdroje spolu: 566 369,26 €.

K dvom budovám FF UPJŠ v Košiciach – Aristoteles, Sokrates, pribudla teda v areáli na Moyzesovej ulici 9 budova Platón, do ktorej sa presťahovali posledné tri katedry Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach (Katedra anglistiky a amerikanistiky, Katedra histórie a Katedra politológie) z priestorov bývalej Základnej školy na Petzvalovej ulici.

V budove sa nachádza: 11 posluchární/seminárnych miestností s kapacitou 30 študentov, 4 posluchárne s kapacitou 60 študentov, moderné Tlmočnícke laboratórium, Jazykové laboratórium, ktoré slúži aj ako testovacie centrum pre TOEFL skúšky, Počítačová učebňa. Celková výučbová kapacita budovy je pripravená pre 570 študentov. V suteréne budovy je 6 posluchární s kapacitou pre 30 študentov, jazyková učebňa a počítačová učebňa. Na 1. nadzemnom podlaží (prízemí) sú 2 posluchárne s kapacitou pre 30 študentov, 2 posluchárne s kapacitou pre 60 študentov, Tlmočnícke laboratórium, katedra anglistiky a amerikanistiky, Tlmočnícky ústav a sekretariát katedier. Na 2. nadzemnom podlaží sú 2 posluchárne s kapacitou pre 30 študentov a 2 posluchárne s kapacitou pre 60 študentov.

„Poďakovanie za tento nádherný príspevok nášmu vzdelávaniu a vede, ale aj za novorekonštruovaný architektonický skvost mestu Košice patrí rektorom Prof. h. c. prof. JUDr. Vladimírovi Babčákovi, CSc., prof. MUDr. Ladislavovi Mirossayovi, CSc. a terajšiemu rektorovi prof. RNDr. Pavlovi Sovákovi, CSc. Výnimočné poďakovanie patrí prvému dekanovi Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. PhDr. Jánovi Gbúrovi, CSc. za to, že svojim odborným, umeleckým, profesionálnym a ľudským „rukopisom“ a múdrymi krokmi priviedol fakultu k tejto neobyčajnej príležitosti,“ uviedla dekanka FF UPJŠ v Košiciach prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.

Poznámka:

Tlačovú správu nájdete archivovanú na www.upjs.sk v časti Vzťahy s verejnosťou http://www.upjs.sk/verejnost-media/.

Mgr. Mária Hrehová, PhD., tlačový referent a hovorca UPJŠ v Košiciach

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore