Košice

Prehľad podujatí 44. týždeň – 28.10.2016

Cez  RO  SSN  Košice  nebolo  na  44. týždeň nahlásené žiadne podujatie.

___________________________________________________________________________

OZNAMY  RO  SSN

SEMINÁR  PRE  NOVINÁROV V  ŠTRASBURGU

Máte možnosť prihlásiť sa na odovzdávanie filmovej ceny LUX a s tým súvisiaci seminár pre novinárov, ktorý sa bude konať 22. a 23. novembra 2016 v Štrasburgu. Pozvaní novinári budú mať možnosť pozrieť si tri filmy zo shortlistu, zúčastniť sa odovzdávania ceny a diskutovať s režisérmi týchto filmov a zástupcami kultúrneho výboru EP.

Podrobnosti o ocenených filmoch, cene LUX a program nájdete v tomto linku: http://www.europarl.europa.eu/news/sk/news-room/20160712STO36978/filmov%C3%A1-cena-lux-2016-m%C3%A1-u%C5%BE-svojich-troch-finalistov

EP preplatí pozvanému novinárovi cestu do Štrasburgu, aj ubytovanie na dve noci. Na seminári sa môžu zúčastniť novinári, ktorí ovládajú angličtinu (prípadne francúzštinu) a venujú sa kultúre a filmom.

Ak máte záujem sa na seminári zúčastni, kontaktujte najneskôr do 7. novembra 2016:

Soňa MELLAK, tlačová atašé

(+421) 259 429 695 (Bratislava) (+33) 3 881 74880 (Štrasburg)  sona.mellak@ep.europa.eu

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

VÝMENA  ČLENSKÝCH  PREUKAZOV  A  ČLENSKÉ PRÍSPEVKY

V súvislosti s výmenou členských preukazov za nové (plastové, s bezpečnostnými prvkami – v rámci celého SSN sa ich výmena pripravuje na prelome rokov 2016/2017), dôležitá informácia pre kolegov, ktorí nemajú zaplatený členský príspevok:

Predstavenstvo SSN sa na svojom 7. zasadnutí (18.10.2016) rozhodlo, že členovia, ktorí nezaplatili členský príspevok za rok 2015, môžu tak urobiť do konca roku 2016. Rovnako môžu zaplatiť členský príspevok za rok 2016. Po uvedenom termíne bude neplatiacim členom zrušená registrácia.

Výška členského príspevku = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori, ženy na MD, nezamestnaní 10,- €. (podrobnosti aj na www.ssn.sk)

V kancelárii RO SSN Košice (Szakkayho 1 – 1.posch., mobil: 0903 845 120) môžete zaplatiť členskú známku každý pracovný deň od 8:00 do 14:30 hod.

Platbu môžete poukázať tiež na účet RO SSN Košice: SK47 0900 0000 0004 4220 4115, SWIFT: GIBASKBX, variabilný symbol 664. V Správe pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno.

O koordinácii vydávania nových preukazov a forme dodania fotografií budeme včas informovať.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

MEDZINÁRODNÝ  PREUKAZ  IFJ

O medzinárodný preukaz (IFJ) môže požiadať každý člen SSN, ktorý má zaplatený ročný členský príspevok. Cena preukazu je 50,- € (s DPH) a platí dva roky.

Postup pri žiadosti o preukaz IFJ:

Člen SSN pošle  elektronicky na adresu: clenske@ssn.sk nasledovné údaje:

  • meno a priezvisko (bez titulu), dátum narodenia, národnosť, štátna príslušnosť, adresa trvalého bydliska
  • 1 ks foto (odporúčaný rozmer – 2,5 x 3 cm) vo formáte jpg
  • e-mail adresa, telefonický kontakt

Dotlač údajov a fotografie na preukazy zabezpečujeme externou službou, takže vydávanie preukazov bude priebežné s časovým posunom od podania žiadosti. Členom z regiónov pošle SSN preukaz doporučenou zásielkou po uhradení poplatku 50,- € na účet

IBAN: SK59 3100 0000 0040 4000 1102, BIC (SWIFT) LUBASKBX, variab.symbol 6041

___________________________________________________________________________

 Beáta Penxová-Mačingová, RO SSN Košice

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore