Aktuality

Výročná cena Literárneho fondu za novinársku tvorbu v roku 2016

     Výbor Sekcie pre žurnalistiku a novinársku fotografiu Literárneho fondu v súlade so svojím poslaním stimulovať kvalitnú masmediálnu tvorbu každoročne udeľuje ceny za pozoruhodné tvorivé výkony v oblasti tlače i elektronických médií.

     Cena sa udeľuje občanovi SR za pozoruhodné spravodajské a publicistické dielo uverejnené v predchádzajúcom kalendárnom roku.

 1. Tvorivá cena sa udeľuje v týchto kategóriách:
  1. v kategórii publicistika:
 • tlač, internetové médiá
 • rozhlas
 • televízia
 • v kategórii spravodajstvo:
 • tlač, internetové médiá
 • rozhlas
 • televízia
 • spravodajské agentúry
 • v kategórii novinárska fotografia
 1. Uchádzať o tvorivú cenu sa môžu jednotliví autori. Okrem nich môžu návrhy na ocenenie podávať:
 • šéfredaktori
 • katedry žurnalistiky
 • členovia výboru sekcie.

Tvorca sa môže uchádzať o cenu maximálne tromi samostatnými súťažnými  príspevkami alebo  jednou sériou s maximálne tromi príspevkami alebo jedným tematickým celkom, v kategórii novinárska fotografia maximálne tromi samostatnými fotografiami alebo sériou pozostávajúcou maximálne zo šiestich záberov, ktoré je treba zdokumentovať, pokiaľ ide o tlač príspevkami v tlačenej forme ako boli publikované (naskenované),  pokiaľ ide o elektronické médiá, príslušnou kazetou, CD, DVD vo formáte mpg a pokiaľ ide o novinársku fotografiu príslušnou fotografiou označenou na zadnej strane presným názvom a menom autora. K príspevkom v podkategóriách rozhlas a televízia treba doplniť aj stručnú anotáciu. Rozhovory z tlačových agentúr budú zaradené v kategórii publicistika a v kategórii spravodajstvo medzi tlač a internetové médiá. K súťažným  prácam predloženým v jazyku národnostných menšín je nevyhnutné priložiť preklad príspevku do slovenského jazyka.

V prihláške treba uviesť meno autora, adresu bydliska, mailovú adresu, kategóriu, žáner, názov súťažného príspevku, presný názov a adresu masmédia, kde bolo dielo uverejnené, dátum uverejnenia. Porota vylúči zo súťaže nekompletné prihlášky, práce, ktorých autor nesprávne určil  kategóriu, prípadne prihlásil viac ako tri príspevky. Práce prihlásené do súbehu sa nevracajú.

Prihlášky, súťažné príspevky a anotácie je potrebné predložiť v troch exemplároch, novinárske fotografie v 1 exemplári.

    

 1. Cena za novinársku tvorbu pozostáva z diplomu a finančnej odmeny vo výške 000,- .
 2. V každej kategórii udelí výbor sekcie spravidla dve prémie do výšky 500,- .
 3. Od roku 2016 výbor sekcie udeľuje aj mimoriadnu cenu, ktorá pozostáva z diplomu a finančnej odmeny vo výške 750,- €.
 4. Tvorcovia, ktorí sa zapoja do súťaže, podpisom súťažného formulára udeľujú Literárnemu fondu súhlas so spracovávaním ich osobných údajov, ktoré mu poskytnú výlučne pre vnútorné potreby a pre zabezpečenie priebehu súťaže. Literárny fond sa zaväzuje, že takto získané osobné údaje neposkytne žiadnej tretej osobe, s výnimkou prípadov, keď bude poskytnutie osobných údajov nevyhnutné na splnenie účelu súťaže, prípadne bude vyplývať z príslušných právnych predpisov.

Práce navrhnuté na výročnú cenu posúdi odborná porota, ktorú menuje výbor Sekcie pre žurnalistiku    a novinársku fotografiu.

Návrhy na cenu je potrebné poslať do 31.1.2017 na adresu Literárny fond, Grösslingová 55, 815 40 Bratislava 1

Prihláška na stiahnutie – TU!

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore