Tlačové správy

Stanovisko URBARIÁTU KAVEČANY k výberu platieb nájomného za krátkodobé užívanie nehnuteľností

Komu sme to vlastne ublížili zákonný výberom nájomného za užívanie vlastných pozemkov?

Počas 70 -tich rokov nevysporiadaných vlastníckych vzťahov, z toto štyridsať rokov komunizmu, keď nám zobrali všetkým všetko bolo spravodlivejšie, ako je posledných tridsať rokov ,, demokracie“, počas ktorých sa nevieme domôcť vlastníckych práv. A v týchto posledných 30 rokoch nám naši rodičia vravia, že je to horšie ako v komunizme, pretože sme vtedy nikto nemali nič, ale teraz sa obohacujú isté skupiny na úkor našich vlastných pozemkov a nám ako oprávneným vlastníkom bránia v ich užívaní.

Keďže sme ako nové pozemkové spoločenstvo vznikli v decembri 2016 po zrušení starého pozemkového spoločenstva, tak sme vyvolali stretnutie na magistráte, ktoré sa uskutočnilo dňa 16.02.2017 za prítomnosti zástupcov magistrátu Ing. Evy Verešovej, Ing. Izabely Vargovej, Mgr. Ericha Kočnera – riaditeľa ZOO Košice, JUDr. Martina Balčíka – starostu MČ Košice – Kavečany, Jozefa Človečka, ako predsedu pozemkového spoločenstva a Ing. Jána Harvana – likvidátora pozemkového spoločenstva obce Kavečany v likvidácii. Na stretnutí sme prezentovali náš zámer o tom, že treba nám lepšie komunikovať a hľadať cesty prieniku, aby sme sa lepšie pochopili a zároveň nás chápali, že prezentujeme vôľu takmer 800 členov pozemkového spoločenstva a zároveň nám dávajú mandát súčasne aj obyvatelia Kavečian, ktorých sa nevysporiadané pozemky v ZOO bytostne dotýkajú.

Na stretnutí sme sa dohodli, že ako prvý krok zašleme ponuku na prenájom lesných pozemkov vo výmere 464 252 m2, druh pozemku : Lesné pozemky, zapísané na liste vlastníctva č. 1202, Okres : Košice I, Obec  Košice – Kavečany, Katastrálne územie : Kavečany.

Na odpoveď sme čakali do 30.marca 2017, podľa dohody. Keďže sa tak nestalo, mesto nereagovalo, nekomunikovalo a ani iným spôsobom neprejavilo ochotu pokračovať v jednaní, preto sme 05.04.2017 doručili do podateľne magistrátu list, v ktorom ich vyzývame na komunikáciu s upozornením citujeme z listu ,, V prípade, ak nájomné nebude v lehote splatnosti pripísané na bankový účet prenajímateľa, pristúpime k obmedzeniu dispozície Mesta Košice s nehnuteľnosťami v správe pozemkového spoločenstva URBARIÁTU KAVEČANY, ktoré sú toho času mestom Košice užívané bez právneho dôvodu a vstúpime do oprávnenej držby a užívania daných nehnuteľnosti, pričom zo strany Mesta Košice nám nesmú byť vytvárané prekážky v ich užívaní“.

Aj napriek tomuto, nášmu tvrdšiemu postoju mesto ani riaditeľ ZOO nemali s nami naďalej záujem komunikovať, pričom riaditeľovi ZOO boli delegované kompetencie pre riešenie tejto veci na stretnutí na magistráte, preto sme sa rozhodli na tlak verejnosti / ktorým sme sľúbili že budeme veci dávať do poriadku / pristúpili sme iba k prvému kroku, tak ako sme riaditeľa ZOO a magistrát v liste upozornili.

Preto je mi nanajvýš divné, že riaditeľ ZOO sa tvári ako ,,svätý za dedinou“, že on o ničom nevie. Tu chcem podotknúť, že 70 rokov žiaden predstaviteľ mesta, žiaden predstaviteľ ZOO nepredstúpil pred Kavečancov a neprezentoval zámer ako budú v budúcnosti pozemky vysporadúvať alebo ako sa s nimi bude nakladať. Hlavne naši starší obyvatelia Kavečian súčasný stav pociťujú ako jednu obrovskú krivdu a čakajú od nás, že budeme bojovať za práva a právom chránené záujmy našich rodičov a našich predkov.

Čo sa týka trestného oznámenia, ktoré má byť podané riaditeľom ZOO, tak ako mi prezentovali policajti dňa 16.04.2017, necítim sa vinný v žiadnej oblasti, čo budem samozrejme dokazovať, ale osobne nepodám na riaditeľa ZOO trestné oznámenie, ale opíšem iba skutky, ktorých sa dopúšťa mesto prostredníctvom konania riaditeľa ZOO. Uvediem niekoľko prípadov :

  • Ozvali sa nám podnikatelia, ktoré majú predajné stánky pred areálom ZOO a tvrdia, že ich stánky sú na urbárskych pozemkoch, ale napriek tomu im pán Kočner riaditeľ ZOO, dáva podpisovať zmluvy so ZOO príjima poplatky za fiktívne výmery pozemkov na prenájom,
  • Ďalej v našom lese sme objavili obrovský vysielač prevádzkovateľa pravdepodobne telefonických internetových služieb, ktorý nevieme síce komu patrí / možno sa nám majiteľ uvedeného zariadenia prihlási /, ale predpokladáme, že zmluvu na vysielač uzavrela ZOO a poplatky neplynú naším urbárnikom ale mestu, resp. ZOO, ak je tomu tak dochádza k neoprávnenému obohacovaniu mesta Košice a ZOO Košice
  • V neposlednom rade budova riaditeľstva ZOO Košice je na súkromných pozemkoch známych vlastníkov, za ktoré tiež neplynie žiadna náhrada za ich užívanie.

Nebola týmto konaním naplnená skutková podstata viacerých trestných činov…?

Zastrašovania, ktorým sa oháňal riaditeľ ZOO vtedy keď nás stretol v inkriminovanom čase dňa 16.04.2017 asi o 11,00 hod aj plnil. Poslal na nás 4 policajné autá z toho jedno mestskej polície 3 autá štátnej polície. Všetkým sme predložili doklady, o ktoré nás požiadali. Policajti na mieste skonštatovali, že nedochádza k narušovaniu verejného poriadku a po podanom vysvetlení odišli preč. Týmto sa chcem všetkým policajným hliadkam poďakovať, že sa správali veľmi korektne a nepodľahli falošnej argumentácii riaditeľa ZOO Košice pána Mgr. Ericha Kočnera. Ďalej chcem uviesť, že v tento deň sa konali preteky v behu v areáli ZOO, za účasti približne 545 bežcov, pričom od žiadneho účastníka behu a ani od jeho rodinných príslušníkov poplatok za vstup na pozemok nebol vyberaný a týmto spôsobom približne 150 aut malo voľný vstup.

Správanie sa riaditeľa ZOO je pre mňa nepochopiteľné, keďže Kavečancov ma za druhoradých a nepotrebných k výkonu jeho funkcie. Ako príklad uvediem, že nikdy na žiadnu výzvu nereagoval, či to bolo zo strany ľudí, alebo oficiálne pozvanie na verejné zhromaždenie, ale jeho arogantné správanie sa prejavuje ku nám Kavečancom a to napríklad tak, že tetka, ktorá nesie huby,, z jeho lesa“ je zastavená a vyšetrovaná pre trestný čin krádeže políciou privolanou práve riaditeľom ZOO.

Tak si teda dávam otázku, kto to vlastne je, ten riaditeľ ? Či je to vôbec človek s ktorým môžeme rátať do budúcej diskusie, ale zároveň si dávam odpoveď, že v osobe riaditeľa ZOO nemáme partnera na diskusiu.

Vrátim sa k názvu článku ,, Komu sme tým vlastne ublížili ?“ zatiaľ si odpovedám sám. Tie dve eura niektorých ľudí bolia, ale za celý deň keď sme robili kalkuláciu, nám vyšlo že sú to vo väčšine celodenné výlety, takže za 10 hodín státia, poplatok na hodinu vychádza na 20 centov. Máme to porovnávať s mestom?

Chcem ďalej ubezpečiť, že výber tohto poplatku sa nestratí v nekonečnej studni mesta alebo ZOO, ale z časti odškodní 70 – ročné krivdy našich podielníkov a časť peňazí budeme investovať do priestoru našej nádhernej prírody. Ak by danú lokalitu vlastnil Rakúšan Švajčiar alebo aj Poliak, domnievam sa že by to vyzeralo a žilo úplne ináč.

Preto, že neexistuje komunikácia nemáme s kým diskutovať preto vzniká tento stav že ideme do toho sami a máme v záujme vytvárať príjemné prostredie pre voľnočasové aktivity nielen pre návštevníkov ZOO, ale pre všetkých návštevníkov Kavečian.

Chcem všetkých Košičanov, ale aj iných návštevníkov ubezpečiť, že nerobíme žiaden čierny výber, že konáme v súlade so zákonmi a kedykoľvek sme pripravení preukázať oprávnenosť nášho konania.

Pravdepodobne nikde na svete neexistuje ZOO, ktorá by mala ,, takýto škaredý prístup“ a neexistuje snáď ani žiadna dedina, ktorá by sa mohla hrdiť toľkými záplatami na ceste, ktorá spája ZOO s mestom, takže toto sú výhody Kavečancov, ktoré sme dostali od vzniku ZOO až po súčasnosť.

Ale aj napriek všetkému sme hrdí na našu lokalitu a sme rozhodnutí zabojovať o to, aby do Kavečian sa radi vracali všetci návštevníci, ktorí túto lokalitu obľubujú nielen pre ZOO, ale aj pre lyžiarske stredisko, nový amfiteáter, bobová dráha, Chata Hrešna, vyhliadka na Tatry a ďalšie…

TAKŽE VITAJTE V KAVEČANOCH A DRŽTE NÁM PALCE.

Pozemkové spoločenstvo :

URBARIÁT KAVEČANY, p.s.

Jozef Človečko – predseda výboru pozemkového spoločenstva

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore