Tlačové správy

UPJŠ v spolupráci so spoločnosťou Vissim otvára nové laboratórium na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach

Spoločné laboratórium VUCAP – Vissim & UPJS Colaborative Analytics Platform bude slávnostne uvedené do prevádzky 25. apríla 2024 o 11:00 hod. na Jesennej 5 v Košiciach, kde sídli Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ). Vznik laboratória nadväzuje na uzatvorené Memorandum o porozumení medzi košickou UPJŠ a spoločnosťou Vissim, s. r. o.

Slávnostné otvorenie laboratória VUCAP sa začne podpisom zmluvy. Za spoločnosť Vissim sa stretnutia pri príležitosti podpisu zmluvy zúčastní Max Semenov, Chief Technology Officer at Vissim, za Prírodovedeckú fakultu UPJŠ v Košiciach dekan doc. RNDr. Roman Soták, PhD. Program bude pokračovať slávnostným odhalením tabule a predstavením cieľov spoločného laboratória. Na slávnostné otvorenie boli pozvaní ďalší významní hostia: Ing. Juraj Girman, viceprezident spoločnosti Telekom IT, predseda Správnej rady Košice IT Valley a člen Správnej rady UPJŠ, za Vissim budú prítomní Marián Kušnír, Global R&D Director, a Ivan Radvák, Head of R&D Center, za UPJŠ sa zúčastní prodekan pre vonkajšie vzťahy na PF UPJŠ doc. Mgr. Michal Gallay, PhD.     a doc. RNDr. Ľubomír Antoni, PhD., člen Rady  Ústavu informatiky PF UPJŠ.

Vďaka novootvorenému laboratóriu VUCAP bude možné podporovať základný výskum v oblasti analýzy dát a aplikácii umelej inteligencie,  realizovať aplikovaný výskum a transfer výsledkov výskumu do praxe, etablovať spoločné aktivity v medzinárodnom prostredí, zapájať sa do aktivít inovačného ekosystému v košickom regióne či podporovať rozvoj študijných programov fakulty prostredníctvom zapájania študentov do kreatívnych projektov. „Vítame každú spoluprácu s praxou. V tomto prípade vytvárame podmienky pre našich zamestnancov a študentov na zapojenie sa do riešenia praktických problémov v oblasti pôsobenia spoločnosti Vissim. Okrem dátových zdrojov a odbornej spolupráce spoločnosť Vissim avizovala dodanie technologického vybavenia, ktoré bude slúžiť na kreatívne projekty určené pre študentov stredných a vysokých škôl,“ informoval dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. RNDr. Roman Soták, PhD.

Memorandum o porozumení uzavrela Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach   so spoločnosťou Vissim, s. r. o. na pôde univerzity 3. októbra 2023 za prítomnosti rektora UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Daniela Pellu, PhD. a prodekana pre rozvoj a riadenie kvality na PF UPJŠ prof. RNDr. Gabriela Semanišina, PhD. Zo spoločnosti Vissim našu univerzitu navštívili Bjørnar Aas, Chief Product Officer at Vissim, Marián Kušnír, globálny riaditeľ výskumu a vývoja spoločnosti Vissim  (Global R&D Director at Vissim) a Ivan Radvák, vedúci košickej pobočky (Head of R&D Center at Vissim). Uzavreté Memorandum o porozumení zahŕňa ciele ako tvorba efektívnej a udržateľnej platformy pre spoluprácu v oblasti dátovej analýzy a matematickej optimalizácie, personálne zabezpečovanie študijného programu analýza dát a umelá inteligencia a jeho propagácia. Spolupráca oboch zúčastnených strán bola inštitucionalizovaná vznikom spoločného výskumného laboratória.

„Spolupráca Vissim a UPJŠ smeruje k vytvoreniu funkčného ekosystému zloženého z komerčnej spoločnosti na jednej strane a tvorivých pracovníkov a študentov vysokých a stredných škôl na druhej strane. Veríme, že spolupráca prispeje aj k popularizácii dátovej analytiky a umelej inteligencie medzi študentmi stredných škôl a širokou verejnosťou,“ vysvetlil výhody spolupráce vedúci košickej pobočky spoločnosti Vissim Marián Kušnír.

Prírodovedecká fakulta je významnou vedeckou inštitúciou. Dosiahnuté výsledky    vo všetkých prírodovedných odboroch ako biológia, fyzika, chémia, informatika, matematika a geografia, ktoré sa študujú buď samostatne, alebo v učiteľských aprobáciách, bohatá publikačná aktivita, medzinárodné kontakty a spolupráca s praxou umocňujú jej významné postavenie medzi vedeckými pracoviskami nielen na Slovensku, ale aj v Európe a vo svete.

Mgr. Laura Hoľanová, tlačový referent a hovorca UPJŠ v Košiciach

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte:

Mgr. Laura Hoľanová

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Šrobárova 2, 041 80 Košice

E-mail: laura.holanova@upjs.sk

Tel.:   +421 55 234 1550, mob.: +421 905 385 911

Web: www.upjs.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore