Tlačové správy

X. Sympózium z medzinárodného práva a európskeho práva 2017 na pôde Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach

Už 10 rokov je študentské sympózium neodmysliteľnou súčasťou vzdelávacích aktivít ponúkaných zo strany Ústavu medzinárodného práva a európskeho práva. Zakladatelia myšlienky rozšírenia spôsobu získavania a výmeny poznatkov z medzinárodného práva a neskôr aj z európskeho práva prostredníctvom študentského sympózia, doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M. a Mgr. Ľubica Gregová Širicová, PhD., takýmto spôsobom ponúkli možnosť pre študentov a študentky s hlbším záujmom o medzinárodné a európske právo prezentovať získané informácie z vybraných oblastí, v kruhu svojich kolegov, čím sa každoročne otvára priestor pre diskusiu študentov o aktuálnych otázkach a výzvach medzinárodného aj európskeho práva.

Prof. JUDr. Ján Klučka, CSc. zhodnotil, že „pretrvávajúci živý záujem študentov o medzinárodné právo, ktorý sa prejavil v tom, že sa rozhodli venovať čas a námahu pre prípravu a prednesenie vlastných príspevkov, ako aj ich aktívna účasť v diskusnej časti sympózií, spolu so snahou o formulovanie vlastných, buď jednotlivých alebo aj kolektívnych stanovísk, považujú organizátori za mimoriadne významný prínos doterajších sympózií“.

Tohtoročný, už X. ročník študentského sympózia, ktorý sa konal 28. apríla 2017 bol výnimočný svojim zameraním aj účasťou. Téma tohto ročníka nebola orientovaná len na jednu záujmovú oblasť, ale bola zameraná aj na významné udalosti a jubileá v priebehu vývoja medzinárodného a európskeho práva, ktoré sa symbolicky viažu na rok končiaci číslom 7. Takýmto spôsobom sa otvoril ešte väčší priestor pre diskusiu účastníkov. Obohatením tohto ročníka bola účasť absolventov minulých ročníkov sympózií, ktorí tak mali možnosť zúčastniť sa tohto nášho malého jubilea, zaspomínať si na časy svojich vlastných vystúpení a zapojiť sa do diskusií o prednášaných témach.

Sympózium otvorila svojim príhovorom dekanka Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc., po ktorom nasledovalo úvodné slovo odborného garanta študentského sympózia prof. JUDr. Jána Klučku, CSc. Následne študenti a študentky bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach predniesli svoje príspevky na témy vzťahujúce sa na oblasť postavenia povstaleckých hnutí, okolností Ženevskej konferencie, uplatniteľnosti poriadku pozemnej vojny. Rovnako sa témy zameriavali na otázku postavenia utečencov a žiadateľov o azyl, otázky ochrany jednotlivcov pred krutým a neľudským zaobchádzaním či trestaním, otázky zriaďovania špecializovaných súdnych tribunálov, ale aj zaujímavej otázky aplikovateľnosti kozmickej zmluvy, pozadia prípadu Gabčíkovo-Nagymaros či Bielej knihy o obnoviteľných zdrojoch energie. Po každom prednesenom príspevku nasledovala bohatá diskusia prítomných účastníkov sympózia.

Záver podujatia sa niesol v slávnostnejšom duchu odovzdávania certifikátov o účasti na jubilejnom X. ročníku sympózia z medzinárodného a európskeho práva, tak pre vystupujúcich, ako aj pre bývalých prítomných účastníkov sympózií.

Organizátori vyslovujú prianie, aby študentské sympóziá z medzinárodného a európskeho práva aj naďalej úspešne pokračovali a všetkým zúčastneným okrem zaujímavých informácií, naďalej poskytovali príležitosť na podnetné a inšpirujúce výmeny názorov k aktuálnym problémom súčasného medzinárodného a európskeho právneho poriadku.

Zborníky z predchádzajúcich ročníkov sympózia sú dostupné na stránke:

http://www.upjs.sk/pravnicka-fakulta/publikacie-zborniky-zverejnenia/.

 V prípade záujmu o bližšie informácie kontaktujte:

Mgr. Tímea Lazorčáková

Ústav medzinárodného práva a európskeho práva Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach

Email: timea.lazorcakova@student.upjs.sk

Poznámka:

Tlačovú správu nájdete archivovanú na www.upjs.sk v časti Verejnosť a média https://www.upjs.sk/verejnost-media/vztahy-s-verejnostou/tlacove-spravy/rok-2017/.

Mgr. Mária Hrehová, PhD., tlačový referent a hovorca UPJŠ v Košiciach

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore