Tlačové správy

Smerovanie rozvoja cestovného ruchu v najmenej rozvinutých okresoch Slovenska

Prezentácia vynikajúcich príkladov rozvoja cestovného ruchu bola cieľom konferencie organizovanej Košickým samosprávnym krajom a splnomocnencom vlády pre podporu najmenej rozvinutých okresov (NRO) vo štvrtok  19. októbra 2017 v Košiciach.

V poradí už desiata konferencia KSK – partner v cestovnom ruchu šla tentoraz nad rámec kraja a venovala sa nielen štyrom najmenej rozvinutých okresom v Košickom kraji, ale aj využívaniu rozvoja cestovného ruchu pre podporu zamestnanosti na celom Slovensku. Pritom práve NRO sú bohaté na kultúrne, prírodné a historické pamiatky, ktoré sú však len v malej miere využité ako stimul návštevnosti regiónov.

„Je tu obrovské kultúrne bohatstvo, sú tu ambiciózni ľudia s nápadmi a chuť pracovať. Rozumnou správou musíme toto bohatstvo využiť pre rozvoj regiónu a tvorbu pracovných miest, lebo v konečnom dôsledku toto sú miesta, ktoré nám ostanú aj po nástupe robotov v priemysle,“ zdôraznil splnomocnenec vlády Anton Marcinčin v úvode konferencie.

Konferencia predstavila viaceré pozitívne príklady rozvoja cestovného ruchu, akými sú projekt tvorby destinačného portálu pre Štrbské Pleso; obnovy hradu v Starej Ľubovi; bardejovskej synagógy a židovského suburbia; budovania kultúrnej infraštruktúry v Košickom kraji; mapovania banských technických pamiatok na Gemeri a Spiši; sieťovania pre rozvoj Biosferickej rezervácie Poľana; rozvoja Tokajskej vinohradníckej oblasti či cezhraničného cestovného ruchu v Geoparku Novohrad Nógrad.

Potvrdila, že aj v hospodársky slabších častiach Slovenska sa vďaka angažovaným ľuďom vytvárajú jedinečné hodnoty a píšu inšpiratívne príbehy. Vo všetkých prezentáciách silno rezonoval práve atribút angažovania miestnych ľudí do rozvoja a systematickej realizácie autentických ideí. Účastníci sa zhodli, že základom rozvoja je spájanie, vzájomné motivovanie a vytváranie skutočných partnerstiev. Ak sú tieto východiská navyše stimulované vhodnými politikami, akými vie byť aj regionálny príspevok učený pre NRO a dotácie Ministerstva dopravy a výstavby SR, dokážu reálne naštartovať miestny rozvoj v širšom kontexte. Aj preto splnomocnenec vlády vo svojich záverečných slovách zdôraznil potrebu posilňovania súkromno-verejných partnerstiev v oblastných organizáciách cestovného ruchu. Práve tie by podľa splnomocnenca mali nielen propagovať, ale aj koordinovať a riadiť cestovný ruch vo svojej lokalite. Viacerí prednášajúci vyzdvihli potrebu mobilizácie ľudského kapitálu a hľadania riešení pre zotrvanie mladých ľudí v regiónoch, pre ktorých práve projekty cestovného ruchu vedia byť adekvátnym dôvodom. Poukázali tiež na potrebu pokračovania v systematickom vzdelávaní,  aby deti a mladí ľudia vedeli a poznali,  „čo majú za domom“, vážili si miestne prírodné a kultúrne hodnoty a budovali si dlhodobý vzťah k regiónu.

„Krajská samospráva môže aktérom v cestovnom ruchu v týchto regiónoch pomôcť pri príprave projektov, pri sprostredkovaní kontaktov, ale aj pri rozbehu aktivít,“ povedal riaditeľ Úradu KSK Ondrej Bernát. „Príkladom je úspešný projekt Tokaj je len jeden, pri ktorom sme občianskemu združeniu na začiatku pomohli návratnou finančnou výpomocou. Aj vďaka tomu dnes  stojí ocenená vyhliadková veža a turisti prichádzajú nielen za touto atrakciou. S ďalšími aktérmi teraz hovoríme o možných formách pomoci pri rozbehu projektov Turnianskeho a Slanského hradu, vieme o podobnej aktivite na Tibavskom hrade.“

Konferencia mala predovšetkým silný motivačný náboj. „Existujú fantastické príklady zo Slovenska, realizované slovenskými ľuďmi a financované slovenskými peniazmi, na ktoré môžeme byť hrdí. Tieto príklady treba využívať ako podklady pre vládnu politiku“, zdôraznil splnomocnenec vlády na záver konferencie.

Zuzana Bobriková, hovorkyňa predsedu

Košický samosprávny kraj

Námestie Maratónu mieru 1

042 66 Košice

+ 421 55 7268 128

+ 421 918 766 001

zuzana.bobrikova@vucke.sk
www.vucke.sk

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore