Tlačové správy

Kancelária Ústavného súdu SR uzavrela s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR zmluvu o udelení sublicencie na použitie diela

Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky uzavrela s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zmluvu o udelení sublicencie na použitie diela s názvom „Ilustrovaná Ústava Slovenskej republiky (Vybrané ustanovenia)“ a „Ilustrovaná Charta základných práv Európskej únie“. Predmetná zmluva nadobudla účinnosť 27. apríla 2018. Obe publikácie – „Ilustrovanú Ústavu Slovenskej republiky (Vybrané ustanovenia)“ a „Ilustrovanú Chartu základných práv Európskej únie“ vytvoril odborný tím pod vedením predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivetty Macejkovej a verejnosti boli predstavené na Dňoch otvorených dverí Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „DOD“). „Ilustrovaná Ústava Slovenskej republiky (Vybrané ustanovenia)“ bola pokrstená 29. septembra 2016 na prvom ročníku DOD a „Ilustrovaná Charta základných práv Európskej únie“ bola pokrstená 29. septembra 2017 na druhom ročníku DOD.

Publikácie budú v zmysle zmluvy použité na výchovno-vzdelávacie účely pre potreby škôl a školských zariadení patriacich do sústavy škôl a školských zariadení, ktoré majú oprávnenie uskutočňovať výchovu a vzdelávanie podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ústavný súd Slovenskej republiky od 4. septembra 2017 pravidelne zverejňuje jednotlivé články „Ilustrovanej Ústavy Slovenskej republiky (Vybrané ustanovenia)“ – prvej a jedinej publikácie svojho druhu – na svojej facebookovej stránke. Počas tretieho ročníka DOD 27. septembra 2018 (štvrtok) predstaví predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivetta Macejková verejnosti aj jej doplnené vydanie – rozšírené o nové ustanovenia, na ktorom sa aktuálne pracuje.

 

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Ústavný súd Slovenskej republiky.

Viac informácií Vám môže poskytnúť hovorkyňa Ústavného súdu SR PhDr. Martina Ferencová, PhD.

telefón: 055/7207 295, mobil: +421 918 827 344, e-mail: martina.ferencova@ustavnysud.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore