Tlačové správy

Sudkyňa Jana Baricová dnes prijala expertov OBSE/ODIHR na Detašovanom pracovisku Ústavného súdu Slovenskej republiky v Bratislave

Sudkyňa Jana Baricová vykonávajúca úlohu predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky dnes prijala expertov Úradu OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (OBSE/ODIHR) na Detašovanom pracovisku Ústavného súdu Slovenskej republiky v Bratislave.

Volební experti sa tak, ako pri svojej návšteve v decembri minulého roku, zaujímali najmä o postavenie a úlohy Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) pri ochrane pasívneho volebného práva kandidátov a aktívneho volebného práva voličov, ako aj o lehoty na podávanie volebných sťažností a lehoty ústavného súdu na rozhodnutie o volebných sťažnostiach. Sudkyňa Jana Baricová ich oboznámila s príslušnou právnou úpravou, relevantnou judikatúrou ústavného súdu a krátkou históriou rozhodovania ústavného súdu vo voľbách prezidenta od roku 1993 po súčasnosť. Zároveň sa zaujímali o rozhodnutie ústavného súdu vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 2/2016, v ktorej bola sudkyňou spravodajkyňou sudkyňa Jana Baricová. Predmetné rozhodnutie sa týkalo volebného práva osôb vo výkone trestu odňatia slobody uloženom za spáchanie obzvlášť závažného zločinu a osôb pozbavených spôsobilosti na právne úkony.

Šesťčlenná volebná hodnotiaca misia ODIHR/Election Assessment Mission/EAM pod vedením Alexandra Keltchewskeho z Francúzska pricestovala posúdiť prípravu prezidentských volieb, monitorovať ich priebeh a na Slovensku bude prítomná až do ich ukončenia.

 

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Ústavný súd Slovenskej republiky.

 Viac informácií Vám môže poskytnúť hovorkyňa Ústavného súdu SR PhDr. Martina Ferencová, PhD.

telefón: 055/7207 295, mobil: +421 918 827 344, e-mail: martina.ferencova@ustavnysud.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore