Tlačové správy

O dejinách korupcie vo Verejnej knižnici Jána Bocatia

Beseda s historikmi Petrom Šoltésom a Lászlóom Vörösom

Na besedu O dejinách korupcie s historikmi Petrom Šoltésom a Lászlóm Vörösom pozýva Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach (VKJB). Beseda bude vo štvrtok 11. apríla 2019 o 17:00 hod. v centrálnej požičovni VKJB na Hviezdoslavovej ul. 5.

Podujatie je súčasťou cyklu besied s názvom 1+1, kedy si pozvaný autor prizýva hosťa z vybranej oblasti umenia, alebo špecializácie. Peter Šoltés a László Vörös sú  zostavovateľmi monografie s názvom Korupcia, ktorá vyšla vo vydavateľstve Veda. Publikácia sa  venuje korupcii v uhorskej a slovenskej štátnej správe, parlamentných a župných voľbách a celkovo vo verejnom priestore. Mapuje modely a premeny korupčného správania s dôrazom na ich sociálnu a kultúrnu podmienenosť.

Peter Šoltés pracuje ako samostatný vedecký pracovník v Historickom ústave SAV, na Oddelení dejín 19. storočia. Venuje sa sociálnym a kultúrnym dejinám Uhorska v 19. storočí a historickému výskumu korupcie. Skúma etnické a konfesionálne stereotypy v období národných hnutí, migračné pohyby na území Karpatskej kotliny v 18. a 19. storočí.   Oblasťou jeho profesijného záujmu je aj vlastivedná a štatistická literatúra v 19. storočí. Je autorom monografie Tri jazyky, štyri konfesie. Etnická a konfesionálna pluralita na Zemplíne, Spiši a v Šariši (2009), „Vyjdeme v noci vo fakľovom sprievode a rozsvietime svet“: Integračný a mobilizačný význam slávností v živote spoločnosti (2012), Spoločnosť na Slovensku v dlhom 19. storočí (2015), Korupcia  (2016).

László Vörös je vedeckým pracovníkom na Historickom ústave SAV v Bratislave. Zaoberá sa teóriou dejín, nacionalizmom v dejepisectve a dejinami nacionalizmu v stredoeurópskom priestore v období druhej polovice 19. a začiatkom 20. storočia. Je autorom monografie Analytická historiografia versus národné dejiny. „Národ“ ako sociálna reprezentácia (2010), Rozpad Uhorska a trianonská mierová zmluva (2013), Korupcia (2016).

 Projekt 1+1  z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 Alena Zavocká, manažérka kultúrnych podujatí VKJB, zavocka@vkjb.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore