Košice

Prehľad podujatí 26. týždeň – 21.06.2019

PONDELOK            Košický samosprávny kraj (KSK)

24. júna                    Zastupiteľstvo KSK

 

Poslanci prerokujú Správu o výsledku kontrol vykonaných Útvarom hlavného kontrolóra KSK, schvaľovať budú zriadenie elokovaného pracoviska Strednej odbornej školy technickej na Kukučínovej ulici v Košiciach, ktoré vznikne v Turni nad Bodvou, hodnotiť sa bude zimná údržba 2018/2019 a hlasovať budú aj o úprave nájomných vzťahov s občianskym združením BONA FIDE, ktoré prevádzkuje Tabačku.

Program a materiály dostupné na:

https://dz2fe.vucke.sk/Home/ZasadnutiaDetail?id_session=143

 

___________________________________________________________________________

 

UTOROK            Stredná priemyselná škola elektrotechnická a T-Systems Slovakia

25. júna               Hotel Yasmin, Tyršovo nábrežie 1, Košice

9:40                       Slávnostná promócia absolventov duálneho vzdelávania v akademickom roku 2018/2019 

 

                              Hostia TB:

Peter Krajňák – štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a

športu Slovenskej republiky

Rastislav Trnka – predseda Košického samosprávneho kraja

Peter Kompalla – výkonný člen predstavenstva Slovensko-nemeckej

obchodnej a priemyselnej komory

Peter Fischer – viceprezident pre ľudské zdroje spoločnosti T-Systems

Slovakia

Štefan Krištín – riaditeľ  Strednej priemyselnej  školy elektrotechnickej,

Košice

 

Duálne vzdelávanie v odbore Počítačové systémy v Košiciach zabezpečuje Stredná priemyselná škola elektrotechnická v spolupráci so spoločnosťou T-Systems Slovakia.  Ide o vyššie trojročné pomaturitné štúdium, ktoré venuje 70 % štúdia praxi a praktickej pripravenosti absolventa na trhu práce. Spoločnosť T-Systems Slovakia absolventom garantuje isté pracovné miesto na 2 roky. Tento rok duálne vzdelávanie ukončí 25 študentov.

 

Harmonogram promócií:

  9:40 –   9:55 – Priestor pre médiá

10:00 – 11:00 – Slávnostné príhovory, odovzdanie certifikátov

11:00 12:00  – Recepcia

___________________________________________________________________________

 

ŠTVRTOK           Spišská katolícka charita, Arcidiecézna charita Košice, Gréckokatolícka  charita v Prešove

27. júna                Zasadačka SSN, Szakkayho 1, Košice

10:30                     Otvorenie Svätojakubskej púte na Slovensku

                         

Hostia TB:

PhDr. Ing. Pavol Vilček – riaditeľ Spišskej katolíckej charity

Ing. Cyril Korpesio – riaditeľ Arcidiecéznej charity Košice

Eva Kocanová – predsedníčka OZ Priatelia Svätojakubskej cesty na Slovensku – Camino de Santiago

Monika Molnárová, MSc. – manažér pre komunikáciu a PR, Slovenská katolícka charita Bratislava

Ing. Erich Hulman – generálny sekretár, Slovenská katolícka charita, Bratislava

 

Svetoznáma púť sv. Jakuba do španielskeho Santiaga de Compostela má už viac ako tisícročnú tradíciu a ročne sa jej zúčastňujú tisícky pútnikov. Na Slovensku zatiaľ nebola nikdy oficiálne otvorená. Slovenské charity sa v snahe nadviazať na túto tradíciu rozhodli „odomknúť“ púť sv. Jakuba 2. júla 2019 v Košiciach. Dvojtýždňová 287 km dlhá púť povedie cez Levoču, Žilinský kraj a skončí v Starých Horách na Donovaloch. Riaditelia charít chcú na tlačovej konferencii informovať aj o kritickom náraste potreby sociálnych zariadení a ich financovaní.

_______________________________________________________________________

 

INÉ

________________________________________________________________________

 

OZNAM  RO  SSN

 

ČLENSKÉ  PRÍSPEVKY  2019

V kancelárii RO SSN Košice (Szakkayho 1, KE – 1.posch., č. dv. 125) môžete zaplatiť členskú známku na rok 2019 každý pracovný deň od 8:30 do 14:30 hod. Výška členského príspevku = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori + ženy na MD + nezamestnaní 10,- €. (podrobnosti aj na www.ssn.sk)

Platbu  môžete poukázať tiež na účet RO SSN KE: IBAN: SK47 0900 0000 0004 4220 4115, SWIFT: GIBASKBX, VS: 664. V Správe pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno.

________________________________________________________________________

 

Viera Horniaková (dočasne zastupujúca Beátu Penxovú-Mačingovú)

RO SSN Košice         0903 845 120

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore