Košice

V problematike bytovej núdze prinesie Nadácia DEDO nové riešenia

Nadácia DEDO sa v rámci projektu „Inovujeme sa!“ zameria na vytvorenie koncepcie „starostlivého bývania“ ako modelovej aplikácie prístupu Housing First v Košiciach, v spolupráci s expertkou na ukončovanie bezdomovectva z Platformy pro sociální bydlení v Prahe.

Starostlivé bývanie je projekt sociálneho nájomného bývania pre rodiny a mladých dospelých po ukončení náhradnej starostlivosti. Okrem možnosti dlhodobého bývania (aktuálne v Košiciach – Šaci a v Jasove) poskytuje klientom odbornú podporu prostredníctvom multidisciplinárneho tímu zloženého zo sociálneho pracovníka, zdravotníka a právnika. Cieľom je podporovať rodinu pri udržaní si bývania a sprevádzať ju v jej rozvoji a rozvoji potenciálu každého jej člena. Takéto modelové riešenie chce Nadácia DEDO ponúkať ako model obciam a mestám, replikovať ho na ich území, a tak postupne riešiť problém bytovej núdze mnohých rodín a jednotlivcov.

Projekt je tiež zameraný na strategický rozvoj nadácie a posilnenie finančnej stability a nezávislosti nadácie. Zámerom je vypracovanie stratégií, ktorých cieľom je posilniť financovanie aktivít nadácie z darov individuálnych donorov. Nadácia tak získa prostriedky na rozvoj nových programov a aktivít, spolufinancovanie projektov a tiež posilnenie značky samotnej nadácie. Zámerom je aj zvyšovanie kvality riadenia, čoho súčasťou bude koučing zamestnancov nadácie.

Nadácia DEDO získala v rámci 1. výzvy Active Citizen Fund grant v rámci témy 5 Rozvoj organizácií občianskej spoločnosti. Výzva reaguje na situáciu mnohých organizácií občianskej spoločnosti. Nedostatok zdrojov umožňujúcich budovanie kapacít organizácií občianskej spoločnosti ich núti k tomu, aby sa sústredili na svoje prežívanie a odkláňa ich od presadzovania strategických zmien v ich činnosti, ktoré by im zabezpečili dlhodobý rozvoj. Program v tejto téme umožní organizáciám, aby zlepšili svoje zručnosti, posilnili kompetencie, zavádzali riadenie vo vyššom štandarde a uskutočňovali moderné stratégie posilňujúce ich udržateľnosť. Výzva je tiež zameraná na zlepšenie prostredia, ktoré ovplyvňuje činnosť občianskych organizácií, napríklad na presadenie priaznivejších právnych predpisov, lepší prístup k verejnému a súkromnému financovaniu a rozvoj filantropie na úrovni jednotlivcov.

Grant v celkovej výške, viac ako 57.577 EUR, slúžiaci na realizáciu týchto úloh počas 12 mesiacov,  bude Nadácia DEDO spolufinancovať sumou takmer 6.400 EUR.

„Projekt ‘Inovujeme sa!’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.

Kontakt: Alena Vachnová | vachnova@nadaciadedo.sk | +421 905 584 388

 Nadácia DEDO už 22 rokov pôsobí v oblasti starostlivosti a bývania pre rodiny a deti v ohrození. Pozornosť venuje prevažne najmenej rozvinutým regiónom Slovenska. Tým, že rodiny v ohrození dostanú možnosť bývať a majú podporu odborníkov, ktorí ich sprevádzajú pri riešení ich situácie, zabraňuje vyňatiu detí do detských domovov a tým im zvyšuje šancu na plnohodnotný život s rodinným zázemím a bezpečným domovom. Rovnako podporuje mladých ľudí odchádzajúcich z detských domov, ktorým umožňuje štúdium a rozvoj pracovných zručností prostredníctvom štipendií, ale aj poskytnutím zázemia v domovoch na pol ceste počas obdobia ich prípravy na samostatný život. Medzi najznámejšie projekty nadácie patrí najmä sieť centier pre rodiny Dorka (v Košiciach, Prešove, Zvolene a Ružomberku), projekt Dorka bags, či projekt Domovského vzdelávacieho centra v Dunajskej Lužnej. 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore