Aktuality

30 výročie transformácie

Dňa 5. januára 1990 mimoriadny zjazd schválil ukončenie existencie Slovenského zväzu novinárov a založenie novej novinárskej organizácie, Slovenského syndikátu novinárov. V princípe sa nejednalo o úplne nový subjekt, tento historicky nadväzoval na organizácie vyvíjajúce sa desaťročia pred ním.

Pripomeňme si preto všetky najvýznamnejšie udalosti, ktoré tomuto momentu predchádzali. K prvému kroku smerujúcemu k vytvoreniu novinárskej organizácie patrilo stretnutie českých a moravských novinárov v Luhačoviciach kde bol 14. apríla 1919 založený jednotný a celoštátny Syndikát dennej tlače československej. Slovenskú stranu zastupovalo spolu 20 redaktorov.

Prvý Syndikát československých novinárov vznikol 13. mája 1926 v Prahe. Bol najvýznamnejšou organizáciou zastupujúcou novinárov z povolania. Na jej čele stál český redaktor Jiří Pichl, námestníkom bol slovenský novinár Dušan Porubský.

Po období druhej svetovej vojny 29. októbra 1945 zasadal Ústredný zväz československých novinárov. Dňa 17. marca 1946 následne vznikol v Prahe Svaz českých novinářů a 19. marca 1946 Zväz Slovenských novinárov. Prvým predsedom Zväzu slovenských novinárov bol K. Hušek, podpredsedom M. Hysko. Počas 1. zjazdu československých novinárov, 23. – 24. októbra 1948 v Prahe bola ustanovená nová novinárska organizácia, celoštátny Zväz československých novinárov. Vylúčení boli viacerí pôvodní členovia, viackrát prišlo k zmene pôvodného názvu. Počas 21. – 23. júna 1968 sa napríklad schválili stanovy, ktoré prijali dualistický princíp. Obnovilo sa federatívne usporiadanie novinárskej organizácie a podarilo sa vytvoriť Ústredie novinárov ČSSR združujúce dve autonómne organizácie – Svaz českých novinářů a Zväz slovenských novinárov.

V roku 1972 sa organizácia mení na Československý zväz novinárov, ktorého zložkami sú Český svaz novinářů a Slovenský zväz novinárov. Slovenský zväz novinárov v tejto podobe pôsobil až do 5. decembra 1989.

Mimoriadny ustanovujúci snem v Bratislave 5. januára 1990 následne rozpustil dovtedajší Slovenský zväz novinárov z roku 1946. Ako právnická osoba sa Slovenský syndikát novinárov konštituoval 16. februára 1990 po schválení Stanov Ministerstvom kultúry. Prvý riadny snem sa konal 19. októbra 1990, predsedom sa stal Július Gembický. 1. júla 1991 bol Slovenský syndikát novinárov prijatý do Medzinárodnej federácie novinárov. 16. októbra 1992 sa konal druhý snem reflektujúci blížiace sa zmeny súvisiace so vznikom Slovenskej republiky.

Počas predchádzajúcich troch desaťročí Slovenský syndikát novinárov viackrát upravoval svoju štruktúru i počet zástupcov v rámci volených orgánov. Z pôvodných 25 novinárskych klubov dnes pôsobí 10. Namiesto troch regionálnych organizácií založených v roku 1995 od uplynulého roka pôsobí osem, kopírujúc tak územné rozloženie Slovenskej republiky. Snem organizácie zasadal spolu 13-krát, naposledy 24. novembra 2018. Najvýznamnejšie zmeny v prípade Stanov nastali v roku 2004 pričom ustanovili doteraz platnú štruktúru orgánov, ktorej sa odvtedy dotkli úpravy počtu volených zástupcov.

Slovenský syndikát novinárov za predchádzajúce roky vstúpil do každého legislatívneho procesu spojeného s Tlačovým, Autorským a iným zákonom upravujúcim prácu novinárov. Pri týchto aktivitách pôsobil apoliticky s dôrazom na potreby vlastných členov. Je naďalej súčasťou Medzinárodnej ako aj Európskej federácie novinárov a udržuje aktívne vzťahy s viac ako 40 národnými organizáciami.

Rok, v ktorom si pripomína 30. výročie od svojej transformácie chce Slovenský syndikát novinárov venovať predovšetkým budovaniu vzťahov a zvyšovaniu povedomia o tejto organizácii, spolupráci s akademickou obcou a presadzovaniu Etického kódexu novinára, ktorý by mal byť podľa nášho názoru súčasťou Tlačového zákona a zabezpečiť tak rovnováhu medzi právami a povinnosťami novinárov.

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore