Tlačové správy

Kontroly inšpektorátu práce na Správe ciest KSK potvrdili súlad organizačných zmien so zákonom

Organizačné zmeny, ktorými Správa ciest Košického samosprávneho kraja (SC KSK) prešla od 1. júna s cieľom zabezpečiť efektívnejšie a modernejšie fungovanie, skontroloval Inšpektorát práce Košice. Inšpektori sa zamerali na dodržiavanie pracovnoprávnych a mzdových predpisov a kontrolu zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania. Najväčšia krajská organizácia obstála na výbornú.

Zmena, ktorej prínosom malo byť, okrem iného, obnovenie mostných čiat, odbremenenie  a reorganizácia niektorých úsekov organizácie,  či zriadenie nového cestmajsterstva, si našla aj svojich kritikov. Cieľom bolo len racionálne preskupenie a usporiadanie pracovných pozícií, čo prebehlo v súlade so zákonom. Uvedené potvrdzujú aj závery kontroly, ktorá sa konala na Správe ciest Košického samosprávneho kraja v júni. Zmena nemá negatívny dopad na prebiehajúce práce, ani verejné obstarávania,“ uviedla Zuzana Slivenská, ktorá ako poverená riaditeľka SC KSK organizačnú zmenu pripravovala.

 Inšpektori si vyžiadali dokumenty za obdobie prvého polroka 2020, skontrolovali rozhodnutie o zmene organizačnej štruktúry, organizačný poriadok, ako aj dodatky k pracovným zmluvám zamestnancov, u ktorých v dôsledku vykonanej organizačnej zmeny došlo k zmene druhu práce, pracovného zaradenia, alebo sa zmenil názov pracovnej pozície. Na prebiehajúcej kontrole bol prítomný aj predseda odborového zväzu, ktorý je zástupcom zamestnancov.

Krajská správa ciest poskytla Inšpektorátu práce Košice všetky vyžiadané doklady. Kontrolou týchto dokladov bolo zistené, že štatutárny zástupca kontrolovaného subjektu, v súlade s kompetenciami jemu prislúchajúcimi, vydal rozhodnutie o zmene organizačnej štruktúry po predchádzajúcich rokovaniach a schválení zástupcami zamestnancov. Inšpektorát práce konštatoval, že postup zamestnávateľa a formálne náležitosti súvisiace so zmenou organizačnej štruktúry spĺňajú náležitosti predpísané zákonom a v celom procese neboli zistené nedostatky.

„Organizačná zmena má zámer priniesť efektívnejšie fungovanie organizácie a som rád, že zmeny prebehli bez administratívnych a právnych nedostatkov. V transformácii systému riadenia, skvalitňovaní práce a pracovných podmienok, bude Správa ciest KSK pod mojim vedením pokračovať. Prioritou je v súčasnosti nastavenie fungovania v oblasti procesov a tiež transparentnosti investícií a vykonávaných prác,“ konštatoval Anton Trišč, nový generálny riaditeľ SC KSK.

JUDr. Anna Terezková

Vedúca komunikačného oddelenia, hovorkyňa predsedu KSK

Košický samosprávny kraj

+ 421 918 766 004

anna.terezkova@vucke.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore