Tlačové správy

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach rozvíja spoluprácu s policajnými kynológmi a hipológmi

V stredu 16. septembra 2020 sa na pôde Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach uskutočnilo oficiálne odovzdanie a prevzatie uzavretej zmluvy o spolupráci medzi univerzitou a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. Zmluva upravuje podmienky spolupráce a spoločného postupu pri zvyšovaní kvality vzdelávacieho procesu a vedeckovýskumnej činnosti na UVLF a uplatňovaní najmodernejších poznatkov získaných spoluprácou v oblasti chovu, veterinárnej starostlivosti a výcviku služobných psov a koní v podmienkach Ministerstva vnútra SR.

Predmetom zmluvy je vzájomná spolupráca univerzity a odboru kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru. Obidve strany chcú participovať pri efektívnom transfere poznatkov vedy a výskumu do praxe a riešenia koncepčných úloh, skvalitňovať prípravu odborníkov pre potreby rezortu ministerstva vnútra a zo strany odboru kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru napomáhať pri procese  vzdelávania študentov univerzity s cieľom prepojenia teórie s praxou. Vzájomná spolupráca sa odzrkadlí aj pri realizácii odborných aktivít obidvoch subjektov a pri spoločných výskumných projektoch.

Univerzita, policajní kynológovia i jazdná polícia sa budú navzájom podporovať predovšetkým v oblasti vzdelávania formou prednášok pre policajtov a absolvovaním odbornej praxe študentov kynológie či študijného programu vzťah človek – zviera a jeho význam v canisterapii a hippoterapii. Spolupracovať budú aj pri vypisovaní tém záverečných, bakalárskych a diplomových prác, podieľať sa na vypracovávaní ich odborných posudkov a hodnotení. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach poskytne súčinnosť pri výcviku jazdcov a služobných koní, umožní zamestnancom odboru kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru účasť na svojich konferenciách, školenia, seminároch a odborných podujatiach. Spoločné možnosti vidia obidve strany aj v oblasti vedeckého výskumu, pri konzultačnej a poradenskej činnosti, ale aj pri realizácii niektorých projektov.

„Zmluva je pokračovaním našej dlhoročnej spolupráce s odborom kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru ako celku, ale najmä s oddelením jazdnej polície so sídlom v Košiciach. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie je vysoko špecializované pracovisko zabezpečujúce zdravotnú starostlivosť aj o služobné zvieratá Policajného zboru. Spolupracujeme s Policajným zborom v oblasti veterinárnej starostlivosti, ale máme aj študijné programy zamerané na kynológiu, canisterapiu a hippoterapiu. Kôň a pes, ktorí sú v policajnej službe, vyžadujú špecializovanú veterinárnu starostlivosť a tú poskytuje okrem hlavného veterinárneho lekára Ministerstva vnútra SR a regionálnych zmluvných veterinárnych lekárov aj univerzita. Naši študenti vidia, akú činnosť vykonávajú zvieratá v policajnej praxi a akú zodpovedajúcu zdravotnú starostlivosť vyžadujú,“ hovorí rektorka UVLF Dr. h. c. prof. MVDr.  Jana Mojžišová, PhD.

Spolupráca s jazdnou políciou je aj akýmsi návratom k podstate veterinárnej medicíny. „Prvý zverolekár bol ten, ktorý zabezpečoval starostlivosť o vojenské kone. Profesia sa začala rozvíjať, lebo vojsko, ozbrojená zložka, potrebovala starostlivosť o kone, ktoré boli dôležitou súčasťou armády,“ vysvetľuje rektorka UVLF.

Využívanie služobných zvierat pri výkone policajnej práce má dlhoročnú tradíciu a slúži najmä na udržanie verejného poriadku a na objasňovanie páchanej trestnej činnosti vo všeobecnosti. Úlohou odboru kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru, ako gestora služobnej kynológie a hipológie v podmienkach Ministerstva vnútra SR, je okrem teoretickej a praktickej prípravy psovodov a jazdcov aj zabezpečenie veterinárnej starostlivosti, chovu služobných psov so zameraním na kvalitnú výchovu, výcvik a  použitie služobných psov a aj výcviku a prípravy služobných koní pre činnosti policajta vo výkone služby.

„Podpisom zmluvy s Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach sme spečatili naše dlhodobé spoločné pôsobenie v oblasti spolupráce smerujúcej k zachovaniu zdravia služobných zvierat, ktoré sú následne schopné plniť úlohy vyplývajúce z aktuálnych požiadaviek Policajného zboru. Veterinárna starostlivosť a výcvik služobných zvierat poskytuje základ pre kvalitnú vzájomnú kooperáciu zvieraťa so psovodom alebo jazdcom. Toto vzájomné skvalitňovanie spolupráce je základom pre budovanie spoločnej sebadôvery, ktorá sa odzrkadlí pri využívaní psov a koní v priamom výkone služby v Policajnom zbore. Spolupráca Ministerstva vnútra SR s Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
je významným míľnikom pre skvalitnenie, zefektívnenie a rozvíjanie znalostí prostredníctvom výmeny vzájomných skúseností, poskytovania vzdelávania a odbornej prípravy v oblasti kynológie a hipológie. Vysoký dôraz kladieme na vzťah – človek a zviera. Dúfame, že významným prínosom našej vzájomnej spolupráce bude implementácia nových poznatkov prostredníctvom vysoko kvalitných odborníkov z oblasti kynológie a hipológie nielen
do policajnej praxe, ale aj do spoločnosti na Slovensku aj v zahraničí
,“ povedal plk. Ing. Marian Charvát, zástupca riaditeľa odboru kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru.

„Z pohľadu výcviku jazdcov a služobných koní oddelenia jazdnej polície Košice odboru kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru je príkladom prenesenia dlhoročných skúseností priamo do aplikačnej praxe činnosť trénera jazdectva druhej triedy a pracovníka kliniky koní UVLF Košice MVDr. Vladimíra Huru PhD. (Druhá trieda je v SR najvyššou možnou trénerskou triedou.) Jeho osobný prístup a vhodné výcvikové metódy budú mať v konečnom dôsledku nespochybniteľný prínos v zvyšovaní odbornej kvality jazdcov, budovaní ich morálno – vôľových vlastností a teda aj na stupeň vycvičiteľnosti služobných koní v jednotlivých fázach výcviku, zameraných predovšetkým na jazdeckú drezúru a skokové disciplíny,“ dodal na záver pplk. Mgr. Vincent Vaľko, vedúci oddelenia jazdnej polície Košice odboru kynológie a hipológie Prezídia policajného zboru.

 Mgr. Zuzana Bobriková
​hovorkyňa
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie 
Komenského 73, 041 81 Košice
zuzana.bobrikova@uvlf.sk
+421 917 869 914
www.uvlf.sk

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore