Tlačové správy

Košický samosprávny kraj predlžuje lehotu na pripomienkovanie územného plánu

Podnety môže verejnosť, fyzické a právnické osoby, mestá aj obce v Košickom kraji posielať do 31. októbra 2020.

Košický samosprávny kraj ako príslušný orgán územného plánovania preskúmava doposiaľ platný Územný plán veľkého územného celku Košický kraj (Územný plán kraja). Stanoviská, podnety a pripomienky môžu zasielať fyzické a právnické osoby, mestá aj obce v kraji. „Vzhľadom na to, že ide o dôležitý dokument, ktorý je nadradený nad mestské a obecné územné plány, a zároveň nám aj v súčasnom období prichádzajú pripomienky, rozhodli sme sa termín predĺžiť o mesiac. Zasielať ich tak je možné do konca októbra. Doručené pripomienky a stanoviská budeme následne vyhodnocovať a rozhodneme, či Územný plán kraja bude aktualizovaný podľa aktuálnych požiadaviek alebo bude vytvorený nový,“ informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Košický samosprávny kraj za týmto účelom oslovil do 500 subjektov verejnej správy, dotknutých organizácií Slovenskej republiky, ako aj prihraničných regiónov Maďarska a Ukrajiny. Územný plán kraja je dlhodobým strategickým dokumentom a základným nástrojom územného plánovania v Košickom kraji. Cieľom jeho preskúmania je overenie, či sa nezmenili územno-technické, hospodárske a sociálne predpoklady, na základe ktorých bola navrhnutá organizácia územia Košického kraja a v prihraničných oblastiach.

Stanoviská je potrebné zasielať na adresu: Košický samosprávny kraj, referát územného plánovania, Námestie Maratónu mieru 1, 040 01 Košice, alebo na elektronickú adresu: uzemnyplan@vucke.sk. Platný Územný plán veľkého územného celku Košický kraj je vystavený na verejné nahliadnutie na webovom sídle samosprávneho kraja web.vucke.sk v sekcii Kompetencie a po predchádzajúcej dohode aj na Úrade Košického samosprávneho kraja, referát územného plánovania, kde je možné do dokumentácie nahliadnuť v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 14:30 hod.

JUDr. Anna Terezková

Vedúca komunikačného oddelenia, hovorkyňa predsedu KSK

Košický samosprávny kraj

+ 421 918 766 004

anna.terezkova@vucke.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore