Tlačové správy

V Zborove bude stáť nová materská škola

Obec Zborov zahájila výstavbu v rámci schváleného projektu v Operačnom programe Ľudské zdroje na novostavbu materskej školy. 1. júna prebehlo po obhliadke odovzdanie a prevzatie staveniska za účasti starostu Zborova Mgr. Jána Šurkalu, PhD. za objednávateľa, konateľa registrovaného sociálneho podniku ZBOR – STAV, s. r. o. Mgr. Petra Hudáka, PhD. za zhotoviteľa stavby, stavbyvedúceho Ing. Rastislava Feciľáka a stavebného dozoru Ing. Jaroslava Kvokačku.

Hlavným cieľom projektu je rozšírenie kapacity Materskej školy, ktorá je súčasťou Spojenej školy v obci Zborov, prostredníctvom výstavby nového objektu materskej školy. Účelom je zabezpečenie kvalitného predprimárneho vzdelávania a vytvorenie podmienok na zvýšenie hrubej zaškolenosti detí vo veku 3 – 6 rokov v obci Zborov. Okrem výstavby novej budovy škôlky bude upravený aj vonkajší areál, osadené budú prvky exteriérového detského ihriska a financovaný bude aj samotný interiér materskej školy moderným materiálno-technickým vybavením. Zároveň dôjde k posilneniu inkluzívneho vzdelávania a výchovy detí, napr. aj zahrnutím bezbariérových prvkov do novostavby. Realizáciou projektu stúpne celková kapacita Materskej školy v Zborove z aktuálnych cca 77 na plánovaných 160 detí, čím sa vytvoria podmienky pre dostupnosť tejto verejnej služby v dostatočnej kapacite. Zároveň bude možné naplniť zákonné požiadavky na zabezpečenie dostatočného počtu miest pre všetky deti predškolského veku v obci. Na prevádzkovú udržateľnosť obec vyčlení potrebné personálne, technické a finančné zdroje. Výstavbou novej budovy materskej školy dôjde k vytvoreniu priestorových podmienok na zabezpečenie predprimárneho vzdelávania pre deti, ktorých rodičia prejavia záujem o umiestnenie svojho dieťaťa v MŠ, ktoré sú v súčasnosti nedostačujúce a vznikne prístupné zariadenie starostlivosti o deti v predškolskom veku. Tým sa vytvoria vhodné podmienky umožňujúce zaradenie rodičov, najmä matiek, do pracovného života. Nová materská škola sa bude nachádzať v blízkosti Komunitného centra a Spojenej školy, čím sa vhodne doplní existujúce územie v obci, kde prebieha väčšina vzdelávacích aktivít.

Výstavbu obstaráva obec Zborov, ktorá je aj vlastníkom pozemkov. Stavba by mala byť ukončená do 20 mesiacov a celková hodnota stavby dosahuje necelých 1,3 milióna eur. Pri bezproblémovom priebehu realizácie bude prvým rokom vyučovania v novej materskej škole školský rok 2022/2023.

RNDr. Edita Maxinová, PhD.

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore