Aktuality

Cena Daphne Caruanovej Galiziovej za žurnalistiku prijíma prihlášky do 1. septembra

Cena Daphne Caruanovej Galiziovej za žurnalistiku (ďalej aj „cena“) bola založená 16. októbra 2020 na počesť maltskej protikorupčnej investigatívnej novinárky a blogerky, ktorá bola v roku 2017 zavraždená pri výbuchu bomby nastraženej v jej aute.

Cena sa bude udeľovať každoročne s podporou Európskeho parlamentu za dôkladne spracované novinárske príspevky profesionálnych novinárov z EÚ.

Termín podávania prihlášok

Prihlášky sa musia podať elektronicky prostredníctvom našej online platformy do 1. septembra 2021, 12.00 h (SEČ).

Podmienky účasti

  • Téma

Táto cena sa udeľuje za výnimočný a dôkladne spracovaný novinársky počin, ktorý sa venuje témam dôležitým pre Európsku úniu (EÚ) ako celok alebo pre niektoré z jej členských štátov a prispieva k presadzovaniu princípov a hodnôt EÚ zakotvených v Charte základných práv EÚ.

  • Finančná odmena

Každý rok sa vyberie jeden víťazný príspevok, ktorý bude odmenený sumou vo výške 20 000 eur.

  • Podávanie prihlášok

O cenu sa môžu uchádzať profesionálni novinári ako jednotlivci alebo tímy, a to bez ohľadu na štátnu príslušnosť. Prihlášku môžu podať samotní autori príspevku alebo tak môžu v ich mene spraviť profesionálne mediálne organizácie a asociácie.

Zaslané príspevky musia byť uverejnené alebo odvysielané v období od 1. septembra 2020 do 31. augusta 2021 v tlačených, audiovizuálnych alebo internetových médiách so sídlom v niektorom z 27 členských štátov EÚ.

  • Jazykové požiadavky

Úradným jazykom ceny je angličtina.

Príspevky sa môžu predkladať vo všetkých úradných jazykoch EÚ. V prihlasovacom formulári sa musí uviesť stručné zhrnutie príspevku v angličtine (najviac 500 slov).

  • Dĺžka príspevku

Bez obmedzenia.

  • Autorstvo

Príspevky môžu mať jedného alebo viacerých autorov. Účastníci súťaže musia byť autormi a držiteľmi autorských práv a morálnych práv na svoje dielo. Prihlášku môžu podať samotní autori príspevku alebo tak môžu v ich mene spraviť profesionálne mediálne organizácie a asociácie.

Jednotliví novinári alebo tímy novinárov môžu zaslať aj viac než jeden príspevok, každý však musia prihlásiť samostatne.

Plagiátorstvo vrátane neoprávneného použitia formulácií a myšlienok iného autora a ich prezentovanie ako vlastných bude mať za následok vylúčenie zo súťaže. Pri spätnom odhalení plagiátorstva sa cena udelená za víťazný príspevok odoberie.

Kritériá hodnotenia

Hodnotenie bude založené na týchto kritériách:

  1. význam témy pre európsku spoločnosť a prínos k presadzovaniu hodnôt a princípov EÚ,
  2. kvalita obsahu, ktorý by mal byť dobre zdokumentovaný, presný, vecný a mal by sa opierať o rôzne zdroje,
  3. kvalita z hľadiska jazyka, štýlu a štruktúry,
  4. originálny a hĺbkový prístup k téme.

Udelenie ceny

Porota vyberie jedného víťaza, ktorý získa finančnú odmenu vo výške 20 000 eur.
Porota si vyhradzuje právo cenu neudeliť, pokiaľ uvedené kritériá kvality nebudú splnené.

Víťaz bude pozvaný na slávnostné odovzdávanie ceny. Cestovné náklady víťazovi uhradí Európsky parlament.

Výberový proces

Porota bude zložená z najmenej 27 uznávaných osobností z oblasti médií, žurnalistiky a občianskej spoločnosti. O víťaznom príspevku rozhodne porota jednoduchou väčšinou. Každý člen poroty môže hlasovať len za jeden príspevok.

Rozhodnutie poroty je konečné a neodvolateľné.

Víťaz bude vyhlásený na slávnostnom odovzdávaní ceny, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 14. októbra 2021 v Európskom parlamente v Bruseli.

Autorské právo

Európsky parlament má právo reprodukovať a šíriť ocenené príspevky vo svojich publikáciách, na svojom webovom sídle a v iných komunikačných a propagačných materiáloch, okrem iného aj v propagačných materiáloch o Cene Daphne Caruanovej Galiziovej za žurnalistiku.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Európsky parlament je viazaný povinnosťou chrániť osobné údaje. Organizátori spracúvajú vaše osobné údaje na účely Ceny Daphne Caruanovej Galiziovej za žurnalistiku v súlade s nariadením (EÚ) 2018/1725.

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore