Tlačové správy

Inovačné centrum Košického kraja predstavuje prvé projekty

Aktivity Inovačné centra sú v roku 2022 venované spomaleniu odlivu mozgov či podpore malého a stredného podnikania.

Po ťažškom covidovom období sa v Košickom kraji rozhýbu aj inovácie. Inovačné centrum Košického kraja (IC KK) štartuje svoje aktivity a začína napĺňať  ciele, ktoré má stanovené v rámci Regionálnej inovačnej stratégie Košického kraja. Zámer je jasný – rozhýbať oblasť inovácií, zvýšiť inovačný potenciál regiónu, prepojiť výskum a podnikanie a prilákať nových investorov.

Založenie ICKK bolo zásadné z hľadiska ďalšieho rozvoja regiónu. Najmä preto, že doposiaľ boli inovácie v kraji nedostatočne koordinované, bez jasnej vízie a cieľov. Košický kraj sa tak dostal na európsku diaľnicu inovácií a ukázal, kam sa do budúcna chceme uberať. Ďalším zásadným krokom bolo založenie Cassovia New Industry Cluster (CNIC), ktorý predstavuje liahňu nových technologických inovácií a sprofesionalizuje oblasť technologického transferu. Lokálni vedci vďaka CNIC získajú špičkové podmienky pre realizáciu svojich vedecko-výskumných činností, aby sa excelentnosť našich aktivít dostala na západoeurópsky štandard. Aktivity ICKK a CNIC verifikovala Svetová bankou a ich pôsobenie bolo stanovené ako kľúčové pre skoré dosiahnutie inovačného výkonu západných ekonomík.“Projekt Inovačného centra je nesmierne dôležitý, pretože sa v Košickom kraji chceme zamerať na oblasť inovácií komplexne. Nechceme o nich však len hovoriť, založením ICKK a CNIC to už aj reálne robíme. Spoločne so všetkými zakladajúcimi partnermi investujeme náš čas, ale aj finančné prostriedky do toho, aby sa v najbližšom období v našom kraji žilo lepšie. Už prvé aktivity podporujú inovácie v kraji na všetkých úrovniach,” hovorí predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka, ktorý je zároveň predsedom predstavenstva ICKK.

ICKK pripravuje v tomto roku napríklad pravidelne organizované inovačné dni, čo je koncept súťaží o najlepší nápad. Zúčastniť sa ich môžu jednotlivci alebo tímy, ktorí majú dobré nápady a rady inovujú. Asi najdôležitejším bude úplne nový formát inovačného festivalu, ktorý dostane názov INNOVEAST a prepojí študentov stredných škôl, inovátorov aj biznis s akademickou pôdou. Ambíciou je vybudovať v regióne formát, ktorý sa bude pravidelne opakovať a bude akousi oslavou inovácií. Študentom, ktorí zvažujú odchod na vysoké školy do zahraničia, má podujatie ukázať, aké možnosti majú doma na lokálnych univerzitách a aké sú ich možnosti na trhu práce. Študenti sa budú môcť stretnúť a porozprávať s osobnosťami, s ktorými sa bežne nemajú šancu stretnúť. “V tomto roku sa budeme sústrediť primárne na zvýšenie záujmu o oblasť inovácií, náš región po covidovej kríze potrebuje nový impulz. Okrem veľmi dobre rozvinutej oblasti IT sa musíme pozrieť aj na ďalšie sektory, akými sú agropriemysel, hutníctvo a strojárstvo, energetika alebo environmentalistika. Ideálne bude multidisciplinárne prepájať jednotlivé sektory a snažiť sa z nich dostať to najlepšie,” doplnil riaditeľ ICKK Peter Breyl.

Koncom roka môže verejnosť očakávať prvý akceleračný program s názvom KSK Launch Lab. Nebude zameraný na overovanie prototypov, ale na infraštruktúre Košického kraja sa posnaží overiť funkčnosť a obchodný model takýchto riešení. Ide o absolútny unikát v rámci strednej Európy, kde kraj umožňuje inovatívnym spoločnostiam rozvíjať ich riešenie. Tento program bude spojený aj s investičnými príležitosťami, o ktoré budú môcť spoločnosti zabojovať.

Inovačné centrum nezabúda ani na malé a stredné podniky. Aktuálne prebieha pilotný projekt Podnikateľskej záchranky. Prihlásiť sa môžu podnikatelia, ktorí čelia vo svojom podnikaní náročnej výzve alebo sa chcú ďalej rozvíjať, ale nevedia ako. Mentori im ponúkajú bezplatnú mesačnú mentoringovú konzultáciu, v rámci ktorej pracujú na vylepšení ich obchodného modelu. Za prvý mesiac takto pracovali už s tromi podnikateľskými subjektami a ďalšie sa prihlásili do rezervačného systému cez web www.ickk.sk.

Inovačné centrum Košického kraja vzniklo v auguste 2021 ako záujmové združenie právnických osôb medzi Košickým samosprávnym krajom, mestom Košice, Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technickou Univerzitou v Košiciach a Univerzitou veterinárneho lekárstva a farmácie. Hlavným cieľom tejto spolupráce je podporiť rozvoj inovačného ekosystému, zvýšiť inovačný potenciál, vytvoriť udržateľné podmienky pre rast a rozvoj nových podnikateľských subjektov, spomaliť alebo úplne zastaviť odliv mozgov a prepájať jednotlivých inovačných aktérov. Spoločne s CNIC vytvára udržateľný regionálny inovačný ekosystém, v rámci ktorého rozširuje možnosti prístupu podnikateľov k investičným príležitostiam a podporuje ich expanziu na medzinárodné trhy.

JUDr. Anna Terezková

Vedúca komunikačného oddelenia, hovorkyňa predsedu KSK

Košický samosprávny kraj

+ 421 918 766 004

anna.terezkova@vucke.sk

https://web.vucke.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore