Tlačové správy

ORBIS PICTUS: ROZHOVORY O UMENÍ. Archetypy hrdinu / Drsné maľby Richarda Roháča

Reflexia projektu Superhrdinovia, spojená s komentovanou prehliadkou výstavy, je uvedená v rámci DLHÉHO DŇA S UMENÍM, keď je galéria sprístupnená verejnosti od 10.00 do 19.00.

  • Produkcia/ kontakt: Galéria umelcov Spiša (GUS) – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, Zimná 46, 052 01 Spišská Nová Ves
  • Názov podujatia: DLHÝ DEŇ S UMENÍM / galéria otvorená 10.00 – 19.00.  ORBIS PICTUS / ROZHOVORY O UMENÍ. Archetypy hrdinu / Drsné maľby Richarda Roháča
  • Termín / čas podujatia: streda, 22. 2. 2023, v čase 17.00 – 19.00
  • Kontakt pre médiá: ArtD. Katarína Balúnová, kurátorka výstavy Superhrdinovia,
  • gus.kurator@gmail.com, 0948 882 717
  • Web:                                                    www.gus.sk

Galéria umelcov Spiša, ktorej zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj, uvádza ďalšiu zo série besied  o umení, reflektujúcich aktuálne výstavy. Poslednú stredu v mesiaci, 22. 2. v rámci Dlhého dňa s umením uvedie podujatie Orbis Pictus: Rozhovory o umení s podtitulom Archetypy hrdinu / Drsné maľby Richarda Roháča, ktoré je spojené s komentovanou prehliadkou výstavy pre širokú verejnosť. Vstup je bezodplatný.

Diskusný podvečer je venovaný medzinárodnému výstavnému projektu Superhrdinovia, kde prevažujú diela zo zbierky galérie. Kurátorka výstavy – Katarína Balúnová, mapuje rôzne prístupy k otázke hrdinstva v otvorenom interpretačnom rámci. Hrdinovia vo vybraných dielach, prevažne zo zbierky galérie, symbolizujú možnú zmenu sveta k lepšiemu, odvahu vziať osud do vlastných rúk a možnostiach človeka prekonávať sám seba. Košický výtvarník Richard Roháč, ktorého diela sú uvedené na výstave, uvádza etapy svojej tvorby, kde sa maľba stáva osobnou expresionistickou groteskou, reflektujúcou živé témy mediálneho a politického sveta.

Výstava Superhrdinovia, uvedená v rámci cyklu Zbierka v dialógu, otvára tému o hrdinoch v širšom historicko-kultúrnom kontexte. Uvádza výber diel 24 autorov zo zbierky galérie od konca 19. sto-ročia po súčasnosť, doplnené o práce 3 zahraničných umelcov: (CZ, EE, DE). V troch interpretačných celkoch výstava reaguje na historické, osobné, ale aj všeľudské idey hrdinstva, ktoré sú zrkadlom súčasnej mediálnej situácie, reflektujú túžbu po moci a sláve, ale aj vzdor, snahu o sociálne zmeny a osobný rast.

Dlhý deň s umením realizuje Galéria umelcov Spiša raz mesačne v stredu, keď sú expozície a aktuálne výstavy sprístupnené návštevníkom od 10.00 do 19.00, s cieľom prepojiť prezentácie a komentované prehliadky výstav s večernými programami.

Profil autora / Richard Roháč sa narodil 6. 6. 1983 vo Svidníku. V r. 1999 – 2003 študoval na Škole úžitkového výtvarníctva v Košiciach (odbor: propagačná grafika). V r. 2004 – 2009 študoval voľné výtvarné umenie v Ateliéri súčasného obrazu u doc. Adama Szentpéteryho, akad. mal. na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach. V r. 2007 – 2010 absolvoval doplnkové pedagogické štúdium na TUKE. V r. 2009 – 2011 pokračoval v magisterskom štúdiu na Fakulte umení TUKE (Ateliér súčasného obrazu, odbor: voľné výtvarné umenie). V r. 2011 – 2016 získal titul ArtD. na Katedre dizajnu TUKE. Žije a tvorí v Košiciach.

Galéria umelcov Spiša, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, patrí medzi najmladšie zberateľské inštitúcie v regióne (založená v roku 1987). Zameriava sa na profesionálne výtvarné umenie s prioritnou orientáciou na spišský región.

V poslednom desaťročí sa pôsobenie galérie rozširuje z regionálneho na širší národný a európsky priestor. Zbierkový fond tvorí 2 446 výtvarných artefaktov, časť z nich je prezentovaná v troch stálych expozíciách –  Terra Gothica, Jozef Hanula a Záhrada umenia.

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore