Tlačové správy

Budúcnosť fungovania DPMK

Finančná situácia dopravného podniku je k dnešnému dňu nepriaznivá. Spoločnosť sa nachádza v kritickom stave, tak v oblasti techniky ako aj finančnej stability. Manažment dopravného podniku vidí možnosť stratégie stabilizácie a rozvoja vo finančnej stabilizácii so znížením prevádzkových nákladov, obnove nehnuteľného majetku a prehodnotením linkového vedenia. Poslancom na Mestskej rade bol dnes (3.9.) predložený materiál, ktorého cieľom je stratégia stabilizácie a rozvoja DPMK v najšpecifickejšom ponímaní spolu s návrhom opatrení na ich riešenie a materiál na schválenie zmien v dokumente Tarifa DPMK z dôvodu kompenzácie každoročného zvyšovania nákladov na prevádzkovanie verejnej dopravy.

DPMK nezvyšoval ceny 5 rokov

Košický dopravný podnik ako jediný na Slovensku nezvyšoval ceny cestovného za posledných päť rokov. „Napriek nárastu cien pohonných hmôt a energií a celkovému zvyšovaniu prevádzkových nákladov za posledné roky od roku 2007 DPMK neupravovalo tarifu. Posledná zmena Tarify DPMK z dôvodu rastu prevádzkových nákladov bola uskutočnená k 1.7.2007,“ uviedol ekonomický riaditeľ DPMK Martin Jaš. Dodal, že následne do 1.1.2012 bola postupne tarifa upravovaná len čiastočne, a to z dôvodu prechodu na euro a prepočtu cien cestovných lístkov zo slovenskej koruny na euro, a to zaokrúhľovaním na päť centov smerom nadol k 1.1.2009. Súčasný tarifný systém nepokrýva náklady na MHD a prijaté tržby z MHD nevytvárajú priestor na zvyšovanie kvality v poskytovaní služieb cestujúcim ani pre zlepšovanie podmienok pre ich vyššiu bezpečnosť.

Navrhované zmeny

V rámci opatrení na stabilizáciu finančnej situácie spoločnosti, DPMK navrhol:

1.      Zrušenie neprestupných cestovných lístkov na 4 zastávky

Zrušením 4 zastávkových cestovných lístkov je predpoklad výrazného zníženia možnosti špekulácie a nedorozumení zo strany cestujúcich. Tento typ lístka je nevyhovujúci z hľadiska časovej tarify, nespĺňa charakter časového lístka a je diskriminačným vo vzťahu k nerovnomerným medzizastávkovým vzdialenostiam.

2.      Rozšírenie v poskytovaní zliav

Navrhovanou zmenou pre bezplatnú dopravu je znížiť súčasnú vekovú hranicu občanov nad 70 rokov s trvalým pobytom na Slovensku, pre občanov nad 68 rokov na základe osobitnej bezkontaktnej čipovej karty.

3.      Predĺženie platnosti cestovného lístka na nočný spoj

Touto úpravou by malo dôjsť k zvýhodneniu lístka predávaného u vodiča. Dnes základný cestovný lístok zakúpený u vodiča v cene 1,00 Euro má časovú platnosť 30 minút. Po zavedení zmeny by sa časová platnosť predĺžila na 60 minút.

4.      Úprava cien cestovného.  

5.      Zvýšenie základného imania spoločnosti nepeňažným vkladom  

Trolejbusy a trolejové vedenie

Rozpočty dopravného podniku ani mesta neumožňujú investovať 14 miliónov Eur do obnovy trolejbusov a trolejového vedenia. Trolejbusová doprava vykazuje veľmi vysoké náklady, náklad na jeden trolejbusový km je na úrovni 2, 398 Eur, čo je o 30 % viac ako náklad na 1km autobusovej dopravy. „Dôvodom je zastaraný park, neefektívne a nedostatočné trasovanie trolejových liniek,“ vysvetľuje podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ Juraj Hrehorčák. „Pri výpadku autobusovej dopravy nie je z pohľadu trolejbusovej dopravy žiadna zastupiteľnosť, a to pre trolejové vedenie,“ doplnil. Celková dĺžka siete je iba 13,1 km, čo je málo a existuje iba jedna linka s číselným označením dvoch takmer totožných liniek 71 a 72. Obstarávacia cena jedného trolejbusu je cena dvoch nových autobusov. „Výhodou trolejbusov bol v minulosti ekologický rozmer. V súčasnosti z dôvodu existencie autobusov s nízkou hladinou emisií je dávno prekonaná platná Norma Euro 5 a od 1.1.2014 Norma Euro 6,“ vysvetľuje generálny riaditeľ. „Práve trolejbusy sú prevádzkovo menej vhodné, vzhľadom na nákladovosť  a závislosť na trolejovom vedení.“  Trolejbusy sú ekologické, pretože sú prakticky bezemisné, ale bezemisné sú len lokálne , keďže elektrická energia je vyrábaná v tepelnej elektrárni spaľovaním čierneho uhlia. ,,Vzhľadom na podiel trolejbusovej dopravy sú financie na obnovu neúmerne vysoké v porovnaní s financiami na obnovu autobusovej dopravy. Ďalším dôvodom je potreba budovania nových tratí, čo by bolo finančne a legislatívne veľmi náročné. Výkup pozemkov, dlhodobý prenájom. Z týchto skutočností sme navrhli jej útlm, obnova je finančne náročná a z hľadiska podielu trolejbusovej dopravy sa nám javí ako neefektívna,“ vysvetlil dôvod návrhu Juraj Hrehorčák.

Obnova vozidlového parku

Z celkového počtu 202 autobusov je v horizonte maximálne piatich rokov, z pohľadu ekonomiky prevádzky, potrebné nahradiť novými v počte 150 autobusov. Náklady na obnovu autobusov odhaduje dopravný podnik na 50 miliónov Eur. ,,Obnovu vozidlového parku, v prípade autobusov,  sme navrhli riešiť prostredníctvom zmluvného externého partnera a pre obnovu električiek, vrátane koľajových tratí a vrchného vedenia, využiť euro fondy,“ uviedol riešenia generálny riaditeľ. Ďalej vylúčil privatizáciu a vysvetlil, že nejde o vstup tretieho subjektu do DPMK. ,,Licenciu na výkon autobusovej dopravy by mal naďalej dopravný podnik, naďalej by sme zodpovedali za prepravu cestujúcich, akoby prepravu vykonával DPMK. Externý partner by bol vo vzťahu k dopravnej licencii DPMK uvedený ako subdodávateľ a mal by práva a povinnosti len voči DPMK a nevznikli by mu povinnosti voči cestujúcim, “ doplnil. Dopravný podnik by naďalej riešil otázky tarify, predaja cestovných lístkov, prepravnej kontroly a cestovných poriadkov. V rámci opatrení na znižovanie nákladov navrhol manažment realizovať tieto kroky:

  • dodávku, prevádzku a údržbu autobusov externým partnerom, vybratým v medzinárodnej verejnej súťaži a tým zníženie nákladov na nákup náhradných dielov a ceny práce za opravy
  • prenájom nehnuteľného majetku
  • zníženie osobných nákladov v dôsledku presunu činností na outsourcingovú spoločnosť
  • odpredaj nepotrebného a nevyužívaného hnuteľného majetku
  • zvýšenie výkonov autobusovej trakcie na úkor trolejbusovej dopravy    

Obnova nehnuteľného majetku a prehodnotenie linkového vedenia

Obnovu nehnuteľného majetku a prehodnotenie linkového vedenia ako súčasť stratégie, bude možné riešiť až potom, čo finančná situácia spoločnosti bude stabilná a bude zrealizovaná obnova vozidlového parku.

Kontakt pre médiá:

PhDr. Michaela Karaffová, PR manažérka

karaffova@dpmk.sk                  +421 905 974 785

 

Komentáre

komentárov

1 Comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore