Tlačové správy

FIRST LEGO League na PF UPJŠ každoročne približuje oblasť vedy, techniky, inžinierstva, matematiky a robotiky deťom a mládeži

FIRST LEGO League (FLL) každoročne približuje oblasť vedy, techniky, inžinierstva, matematiky (STEM) a robotiky deťom a mládeži vo veku 4 až 16 rokov prostredníctvom zábavného praktického vzdelávania. Regionálny turnaj Challenge a festival Explore pod záštitou dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) doc. RNDr. Romana Sotáka, PhD. sa uskutoční v stredu 14. februára 2024 od 9. do 17. hod. v areáli fakulty na Jesennej 5 v Košiciach.

Minuloročné sezóny FIRST LEGO League boli venované spoločensky rezonujúcim témam ako doprava tovarov, seniori, efektívne učenie sa, urbanistika, hospodárenie s vodou či výskum vesmíru. Témou tohto ročníka pod názvom MASTERPIECESM je STEM v umení alebo význam našich STEM zručností v umení a dizajne. Tímy budú vymýšľať a inovovať nové spôsoby tvorby a šírenia umenia po celom svete. Účastníci celosvetovo najväčšej súťaže so zameraním na robotiku získajú skúsenosti s riešením reálnych problémov. FLL inšpiruje deti a mládež v troch vekových kategóriách, aby experimentovali, rozvíjali svoje kritické myslenie, programátorské a konštruktérske zručnosti, budovali si návyky učenia, sebadôvery a tímovej práce.

Tohtoročného turnaja sa zúčastní celkom 80 detí. V kategórii Challenge 9 tímov a v kategórii Explore 5 tímov. Na organizačnej príprave regionálneho kola v Košiciach sa Prírodovedecká fakulta UPJŠ  aktívne podieľa už od roku 2017. V tom roku bude fakulta hostiť 9 tímov v kategórii Challenge a 5 tímov v kategórii Explore, celkovo na fakultu zavíta 80 súťažiach.

Úloha súťaže FFL spočíva v motivovaní mládeže pracovať s technológiami súčasnosti a zároveň odhadnúť trendy budúcnosti. Dnes asi nikto nespochybňuje prínos robotov v domácnostiach, inteligentného domu, MHD či platby mobilom. Potenciál týchto technológií taktiež niekto v minulosti správne odhadol. Rovnakým spôsobom, ako FFL formuje zúčastnených súťažiacich, vzdelávame našich študentov, aby boli schopní pripravovať riešenia budúcnosti už dnes. Poďakovanie patrí kolegom z Ústavu informatiky PF UPJŠ doc. RNDr. Gabriele Andrejkovej, CSc.          a RNDr. Rastislavovi Krivoš-Bellušovi, PhD., ktorí organizačne zastrešili toto podujatie,“ informoval prodekan pre vonkajšie vzťahy Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. Mgr. Michal Gallay, PhD.

FLL Challenge je technicky zameraná kategória pre žiakov vo veku od 9 do 16 rokov, od ktorých sa vyžaduje, aby mysleli ako vedci a technici. Počas každej sezóny tímy pracujú na inovačnom projekte, v ktorom je potrebné preskúmať a vyriešiť problém z praxe. FLL Explore je ďalšou kategóriou, v ktorej sa tímy detí vo veku 6 až 10 rokov zameriavajú na základy inžinierstva, skúmajú reálne problémy, učia sa konštruovať a programovať, vytvárajú jedinečné modely vyrobené zo špeciálnych LEGO stavebníc.

Prírodovedecká fakulta je významnou vedeckou inštitúciou. Dosiahnuté výsledky vo všetkých prírodovedeckých odboroch: biológia, fyzika, chémia, informatika, matematika a geografia, ktoré sa študujú buď samostatne alebo v učiteľských aprobáciách, bohatá publikačná aktivita, medzinárodné kontakty a spolupráca s praxou umocňujú jej významné postavenie medzi vedeckými pracoviskami nielen na Slovensku, ale aj v Európe a vo svete.

Mgr. Laura Hoľanová, tlačový referent a hovorca UPJŠ v Košiciach

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte:

RNDr. Rastislav Krivoš-Belluš, PhD.

Ústav informatiky

Prírodovedecká fakulta Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Jesenná 5, 040 01 Košice

E-mail: rastislav.krivos-bellus@upjs.sk

Tel.:   + 421 55 234 2433, Mob.:  +421 905 512 005

Web: https://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/events/first-lego-league-2/

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore