Tlačové správy

Dôvody útlmu trolejbusovej dopravy v Košiciach

Dopravný podnik trvá na návrhu útlmu trolejbusovej dopravy. Nechal si vypracovať odborné stanovisko nezávislým odborníkom. Vedenie dopravného podniku reagovalo na ponuku ministerstva, euro fondy chce využiť na rekonštrukciu električkových tratí a nákup električiek, nakoľko nosnou dopravou Košíc je električková a autobusová doprava. Prevádzkovanie dnešných trolejbusových tratí za ich súčasného rozsahu zaťažuje ekonomiku DPMK a mesta zbytočnými nákladmi. Koncepciou je ponúkať čo najkvalitnejšiu službu pri čo najmenších nákladoch a kvalitnou ponukou MHD brzdiť nadmerný rozvoj individuálneho automobilizmu.   

Dopravný podnik požiadal Výskumný ústav dopravný v Žiline o vypracovanie nezávislej analýzy, týkajúcej sa ďalšieho vývoja trolejbusovej dopravy s dôrazom na ekonomiku a ekológiu. Združenie za ekologickú dopravu začalo s petičnou akciou za záchranu trolejbusovej dopravy v Košiciach a zvolalo tlačovú konferenciu za účelom kritiky zámerov dopravného podniku. Vyjadrenie zástupcov združenia považujeme za účelové a tendenčné. Po nástupe nového vedenia sme predložili Mestu správu o stave DPMK. Vo všetkých správach sme poukázali na kritický stav vozidlového parku, tratí a celkovej finančnej situácií DPMK. Predchádzajúce vedenia mesta a DPMK nezabezpečili koncepčný rozvoj podniku. Na základe  technického a ekonomického stavu spoločnosti sme navrhli obnoviť a modernizovať autobusovú a električkovú dopravu, pretože sú v Košiciach nosnou dopravou a zabezpečujú 92 % výkonov v MHD. Vzhľadom na potrebu finančných prostriedkov, považujeme obnovu všetkých troch trakcií za neriešiteľnú a pristúpili sme k obnove nosnej dopravy. Preto vedenie dopravného podniku rozhodlo o tom, že radšej budeme čerpať 100 miliónov eur na modernizáciu tratí a nákup nových električiek, ako 14 miliónov na nákup trolejbusov.  Zdroje na čerpanie  euro fondov sú obmedzené. Náhradné projekty ešte nie sú schválené Európskou komisiou, teda môže sa stať aj to, že žiadne zdroje na financovanie mestských  dopravných podnikov nebudú. Informácia o tom, že dopravný podnik mohol žiadať 114 miliónov eur sa nezakladá na pravde, v súčasnosti sa pripravujú štúdie realizovateľností na modernizáciu tratí a prebieha schvaľovanie súťažných podkladov na obstaranie električiek.

Skutočnosť, ktorú uviedol pán Krištof na tlačovej konferencii združenia, že do DPMK vstúpi finančná skupina zo Slovenska, je pre súčasné vedenie DPMK novou informáciou a poprosíme zástupcu združenia aby ju zdokumentoval a predložil vedeniu spoločnosti.

Nákup nových trolejbusov za takmer 14 miliónov eur zodpovedá cene 506 900 eur pri nákupe 27 trolejbusov. (506 900 eur x 27 ks = 13 686 300 eur)

Je nutné spomenúť, že Košice majú rozvinutú sieť električkových tratí s podielom 24 % na celkových výkonoch MHD, čím porovnávanie rozvoja trolejbusovej dopravy s Banskou Bystricou, Žilinou, Prešovom nie je relevantné.

Celkové náklady na výstavbu trolejbusovej dopravy v Košiciach boli vo výške 387 miliónov slovenských korún čo predstavuje 12 846 000 eur. Výstavba trate bola financovaná zo zdrojov štátneho rozpočtu SR v rokoch 1992 až 1999. V súčasnosti zdroje na rozširovanie ďalších trolejbusových vedení z takýchto zdrojov nie sú a z vlastných zdrojov Mesta a DPMK je to nerealizovateľné. Trolejové vedenie v prípade zrušenia trolejbusovej dopravy uvažujeme ponechať a v prípade demontáže to budeme riešiť vo vlastnej réžii a s vlastnými zamestnancami.

V roku 2008 vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky výzvu na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok, Prioritná Os 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy, kde bod  4. Oprávnené aktivity:
A.    plynofikácia autobusov (ich náhradou alebo úpravou) verejnej mestskej aj medzimestskej dopravy s budovaním CNG čerpacích staníc v prípade potreby
B.    B. náhrada autobusovej verejnej dopravy trolejbusovou dopravou vrátane duobusov (trolejbusov s pomocným dieselovým pohonom)
C.    C. náhrada autobusovej dopravy električkovou dopravou

V tom čase sa bývalé vedenie  rozhodlo pre plynofikáciu autobusov a nakúpilo 19 CNG autobusov (CITELIS)  a nie pre náhradu autobusovej verejnej dopravy trolejbusovou dopravou. Prečo bývalé vedenie mesta a dopravného podniku rozhodlo o zakúpení 19 CNG autobusov a nie nových trolejbusov? Prečo nakupovali autobusy a nie trolejbusy?

Vedenie dopravného podniku považuje električkovú dopravu za rovnako ekologickú ako trolejbusovú a rozhodli sme sa  pre obnovu a rozvoj tejto trakcie dopravy.

Kontakt pre médiá:

PhDr. Michaela Karaffová, PR manažérka

karaffova@dpmk.sk          +421 905 974 785

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore