Tlačové správy

20 rokov Slovenska v Európskej únii z pohľadu UPJŠ v Košiciach

Pred dvadsiatimi rokmi sa Slovenská republika stala súčasťou slobodnej a demokratickej Európy. Presne 1. mája 2004 bolo Slovensko prijaté ako členský štát Európskej únie (EÚ). Členom eurozóny sme od 1. januára 2009, súčasťou schengenského priestoru sme sa stali 21. decembra 2007. Aj vďaka členstvu v Európskej únii Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) patrí k významným a uznávaným vzdelávacím a vedeckým ustanovizniam nielen v Slovenskej republike, ale aj vo vyspelej Európe.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa zapája do európskeho výskumného priestoru formou získavania medzinárodných vedeckých projektov či bilaterálnych a medzivládnych zmlúv o spolupráci a účasťou v európskych výskumných konzorciách. Ako výskumne orientovaná univerzita chceme aj naďalej identifikovať a strategicky podporovať kľúčové vedeckovýskumné smery a verejne prezentovať ich výsledky.

Zamestnanci všetkých fakúlt UPJŠ sú členmi rozličných medzinárodných organizácií a pravidelne rozvíjajú partnerské vzťahy s inštitúciami v krajinách EÚ. Okrem toho sú mnohí z nich členmi redakčných rád európskych vedeckých časopisov, členmi vedeckých výborov európskych konferencií, ako aj európskych odborových organizácií. Pravidelne sú prizývaní ako oponenti, predsedovia a členovia komisií v rámci obhajob doktorandských dizertačných prác, habilitačných a inauguračných konaní na iných európskych univerzitách. Zamestnanci univerzity majú možnosť zapájať sa do všetkých európskych projektových schém vo vedeckej a pedagogickej oblasti. Medzinárodná vedeckovýskumná spolupráca prebieha aj na úrovni redakčnej práce vo vedeckých časopisoch, ktoré sú súčasťou renomovaných vedeckých databáz (WoS, Scopus). Vďaka univerzitným projektom zo štrukturálnych fondov EÚ boli zrekonštruované budovy v niekoľkých fakultných areáloch.

Univerzita je členom European University Association, signatárom Magna Charta Universitatum, členom Slovensko-francúzskeho univerzitného inštitútu – L’Institut universitaire franco-slovaque, HSR4R a Aliancie AURORA. UPJŠ si je vedomá svojej spoločenskej zodpovednosti presahujúcej hranice regiónu a štátu, je budovaná ako kozmopolitná univerzita a jej ambíciou je byť najlepšou univerzitou na Slovensku a zaradiť sa do prvej štvrtiny najlepších univerzít v strednej Európe,“ uviedla prorektorka pre medzinárodné vzťahy Dr. h. c. prof. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD.

Voľný pohyb v Európe priniesol rozmanitejšie možnosti štúdia v rámci Európskej únie. Populárny študijný program Erasmus+, ktorý využilo už desaťtisíc slovenských vysokoškolákov, patrí medzi najúspešnejšie programy Európskej únie vôbec. Za viac ako 35 rokov svojej existencie vyslal do sveta vyše deväť miliónov účastníkov. Na Slovensku a na UPJŠ funguje od akademického roku 1998/1999, v minulom roku uplynulo 25. výročie Erasmu na Slovensku. Vstupom Slovenska do EÚ sa rozšíril počet ponúkaných mobilít o krajiny, ktoré sa pridali k Únii v danom roku. V rámci programu Erasmus+ má UPJŠ uzavreté bilaterálne zmluvy s 260 partnerskými univerzitami, z toho je 220 vysokých škôl na území členských krajín EÚ. Od roku 2004 sme vyslali do zahraničia v rámci programu Erasmus+ vyše 2 600 študentov a viac ako 2 000 zamestnancov univerzity, prijali sme takmer 1 200 študentov a vyše 800 zamestnancov.

Právnická fakulta UPJŠ v súvislosti s 20. výročím vstupu Slovenskej republiky do EÚ zorganizovala 2. – 3. mája 2024 konferenciu s názvom 20 rokov v Európskej únii z pohľadu práva a éra udržateľnosti. Zámerom organizátorov bolo nadviazať na predchádzajúce konferencie organizované pri príležitosti výročia vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie v rokoch 2009, 2014 a 2019. Príspevky boli zamerané na zhodnotenie vplyvu Európskej únie na jednotlivé oblasti vnútroštátneho práva a špeciálne na témy súvisiace s uplatňovaním Európskej zelenej dohody a nadväzujúcimi právnymi aktmi a politikami Európskej únie, ktorých cieľom je transformácia všetkých oblastí hospodárstva smerujúca k trvalo udržateľnému rozvoju s čo najnižším dopadom na životné prostredie a klímu. Konferencia sa uskutočnila v rámci riešenia grantového projektu APVV č. 20-0576: „Zelené ambície pre udržateľný rozvoj (Európska zelená dohoda z pohľadu medzinárodného  a vnútroštátneho práva)“.

Katedra politológie Filozofickej fakulty UPJŠ pripravila pri príležitosti výročia diskusiu 20 ROKOV SLOVENSKA V EÚ: Ako môžu európske voľby ovplyvniť našu budúcnosť s hosťom Robertom Sermekom, vedúcim Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku, ktorá sa uskutočnila 6. mája 2024 o 10.45 hod. na pôde Filozofickej fakulty UPJŠ na Moyzesovej 9 v Košiciach. Diskusia bola tematicky zameraná na inštitucionálne fungovanie EÚ, ako vníma EÚ slovenská verejnosť či blížiace sa voľby do Európskeho parlamentu. V utorok 7. mája diskutovali pozvaní odborníci Ing. Brigita Schmögnerová, CSc.; doc. Mgr. Richard Sťahel, PhD.; doc. JUDr. Branislav Fábry, PhD.; PhDr. Monika Uhlerová, PhD. a doc. PhDr. Daniel Dobiaš, PhD. na tému sociálnej, právnej, ekonomickej, politickej a environmentálnej spravodlivosti ako súčastiach našej spoločnosti. Záznam z konferencie SPRAVODLIVOSŤ V 21. STOROČÍ je dostupný online.

Prínos EÚ pre Slovensko a našu univerzitu zhodnotil doc. Mgr. Alexander Onufrák, PhD. z Katedry politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach: „Dvadsať rokov Slovenskej republiky v rámci Európskej únie je možné jednoznačne vnímať ako úspešný príbeh v každej oblasti osobného i verejného života. Občania, obce, mestá, regióny, štát a jeho inštitúcie (vrátane univerzít), ale aj podnikateľské prostredie Slovenskej republiky získali také príležitosti, ktoré nás (vo všetkých smeroch) posunuli vo svete na oveľa vyššiu kvalitatívnu i kvantitatívnu úroveň.

 

V tomto roku sa 6. – 9. júna v členských štátov Európskej únie uskutočnia voľby do Európskeho parlamentu, ktoré vytvárajú príležitosť pre občanov Únie spoločne rozhodnúť o jej budúcnosti. Účasť vo voľbách je vždy dôležitá – či už na miestnej, celoštátnej, alebo európskej úrovni, preto vedenie UPJŠ v Košiciach vyzýva študentky a študentov univerzity, aby využili svoj hlas a zúčastnili sa volieb do Európskeho parlamentu. Slovenskí voliči si budú voliť 15 zástupcov v Európskom parlamente  8. júna 2024.

Mgr. Laura Hoľanová, tlačový referent a hovorca UPJŠ v Košiciach

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte:

Mgr. Laura Hoľanová

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Šrobárova 2, 041 80 Košice

E-mail: laura.holanova@upjs.sk

Tel.:   +421 55 234 1550, mob.: +421 905 385 911

Web: www.upjs.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore