Správy SSN

Trnavskí novinári po troch rokoch zasadali

Zápisnica

z výročnej schôdze Regionálnej organizácie Slovenského syndikátu novinárov (RO SSN) v Trnave konanej 30.9. 2013 v hoteli Barbakan

Počet členov RO SSN Trnava: 67

Počet prítomných: 10 (podľa prezenčnej listiny)

 

Nakoľko nedosahoval počet prítomných členov potrebnú  3/5-novú väčšinu na prijímanie uznesení, bolo rokovanie výročnej schôdze RO SSN v Trnave ukončené. Po 15-minútovej prestávke bolo v zmysle stanov otvorené rokovanie mimoriadnej členskej schôdze RO SSN v Trnave.

 Hostia: Tamara Valková, poverená vedením SSN, Peter Kerlik, podpredseda SSN

Schôdzu viedla. Dáša Ondrušková, predsedníčka RO SSN.

 Program:

1. Vyhodnotenie volebného obdobia 2010 – 2013

2. Príhovor Tamary Valkovej, poverenej vedením SSN

3. Voľba výboru RO SSN, predsedu RO SSN, kontrolnej rady RO SSN

4. Voľba delegátov a náhradníkov na Snem SSN, konaný 16.11.2013 v Bratislave

5. Diskusia

6. Záver

 

 K bodu 1)

V úvode výročnej schôdze prítomných privítala predsedníčka RO SSN v Trnave Dáša Ondrušková. Po ospravedlnení neprítomnosti členov výboru P. Tomašoviča (v zahraničí) a V. Baroškovej (na liečení) prečítala Správu o činnosti RO SSN v Trnave za obdobie rokov 2010 – 2013 a načrtla úlohy RO do budúcnosti.

 

K bodu 2)

Tamara Valková na začiatku svojho príhovoru zdôraznila, že treba zlepšiť renomé SSN, ako stavovskej organizácie zastrešujúcej a podporujúcej novinárov, čím by sa znížil úbytok počtu členov, ktorý je v súčasnosti polovičný v porovnaní s minulosťou. Pomôcť v tom môže zapájanie sa do projektov ako Reportér bez hraníc, projektov súvisiacich so slobodou tlače a ďalších. Momentálne je stimulom vstupu novinárov do syndikátu predovšetkým členský preukaz. Poukázala na to, že najväčším je finančný problém SSN, ktorý je od roku 2000 stále v mínuse. Aktuálny schodok v roku 2013 je zatiaľ -802 000 Sk. Organizácia si musela vziať úver, aby sa nedostala do konkurzu. Príčinu vidí v neschopnosti starať sa o majetok SSN, ktorý je už väčšinou rozpredaný, resp. v havarijnom stave a nevysporiadaný. Ako príklad slúži Dom novinárov v Bratislave, ku ktorého oprave sa musia vyjadrovať pamiatkari i dedička projektanta. Zaujímavý je iba objekt  v lukratívnej Harmónii, ktorý však stojí na odpredanom pozemku a súvisí s ním niekoľko nepovolených stavieb, ako aj nájomná zmluva do roku 2019.

T. Valková navrhuje vytvoriť dotazník, v ktorom by sa novinári vyjadrili, ako si prácu SSN predstavujú. Mal by byť vytvorený aj štatút adresného sociálneho fondu stavovskej organizácie, aby bol SSN platným členom Medzinárodnej federácie novinárov. V súvislosti s finančným stavom organizácie je nutná redukcia zamestnancov i predstavenstva a periodicity jeho zasadaní. Cieľom je prebudovať SSN na organizáciu, ktorú by radový člen vnímal ako svojho zástancu.

V ďalšom sa dotkla otázky pripravovaných stanov na rokovanie snemu. Jeden návrh stanov – úplne nových – pripravuje komisia. Druhý návrh stanov je pozmenením starých stanov tak, aby SSN bol akcieschopný až do čias, keď budú môcť po širšej diskusii vyžadujúcej isté obdobie prijaté nové stanovy aj s návrhom na vytvorenie nových inštitúcií SSN. Treba ich vytvoriť postupne, po vyjadrení členov SSN.

 K bodu 3)

Nakoľko na výročnej schôdzi RO SSN sa zúčastnil len malý počet  členov a predsedníčka nemala od žiadneho z neprítomných členov mandát, aby bol navrhnutý do volieb do výboru RO SSN,  navrhla D. Ondrušková: 1. ešte raz osloviť členskú základňu s výzvou zapojiť sa do práce v RO SSN, 2. zostaví kandidátku z prihlásených členov a tiež ňou oslovených členov, ktorý vyslovia súhlas s kandidatúrou, 3. voľby výboru RO SSN v Trnave sa uskutočnia on line.  Termín bude spresnený neskôr. To toho času zostáva pôvodný výbor RO SSN.

 K bodu 4)

Na Snem SSN v Bratislave 16.11.2013 boli ako regionálni delegáti zvolení Matej  Hajdin (Záhorie) a Róbert Rybársky (Galanta), bez náhradníkov.

 

K bodu 5)

Podpredseda SSN Peter Kerlik

Poukázal na fakt, že hoci podľa súčasných stanov je SSN stavovská aj odborová organizácia, vydavatelia to v štatúte nemajú a nič ich neprinúti so zamestnancami vyjednávať.

V poslednom čase sa objavilo pod tlakom súčasných politických síl niekoľko káuz, v súvislosti s nimi ústredné orgány overujú, kto je novinárom. V súčasnosti ich je asi 7000. Novinárske povinnosti stanovuje tlačový zákon, kde paragraf 4 uvádza, že novinár neprezrádza zdroj informácií. Objavujú sa však mnohí, ktorí o sebe tvrdia, že sú novinári, hoci nimi evidentne nie sú. Novinár môže blogovať, ale bloger nemusí byť novinár. SSN sa preto usiluje tlačiť na zmenu legislatívy. Navrhuje vytvoriť pri SSN inú, podobnú radu ako je tlačová rada, ktorá by kontrolovala dodržiavanie etického kódexu u vydavateľov elektronických médií. Žiada sa zmeniť zákon aj v otázke trestného stíhania za názor, stanoviť výšku odškodného v prípade, ak sa nejaký vydavateľ dotkne niekoho práv. Nie je však vôľa vstupovať do mediálnej legislatívy, vládna moc sa snaží mať pravidlá, ktoré umožňujú kľučkovať.

 

Róbert Rybársky

Súhlasil s týmto názorom, očakáva podporu od vydavateľa a snahu o také zákony, ktoré určia, na koho sa má novinár obrátiť. Za dôležité považuje v tejto súvislosti vzdelávanie novinárov. Zákony nie sú dodržiavané, aj tlačové média prechádzajú k elektronickej forme (aj s videom), teda nie je jednoznačné, podľa čoho sa bude hodnotiť. Samotný SSN by mal prejsť zmenami. Za nešťastné považuje prerobenie webovej stránky SSN na „mačko-psa“. Ako člen syndikátu sa na nej teraz nedozvie aktuálne veci, ktoré potrebuje a domnieva sa, že táto stránka nemá nahrádzať informácie agentúr SITA, TASR a komerčné portály.

 

Peter Kerlik

Najaktívnejšia je RO SSN v Košiciach, kde je aktívna šéfka Katarína Čižmáriková. Tam vznikla myšlienka, že RO by mali mať právnu subjektivitu. Z klubov SSN sú funkčné tri, všetky právnu subjektivitu majú. Nevidí dôvod, aby RO nefungovali tak, ako im to vyhovuje.

 

Róbert Rybársky

Syndikát musí fungovať ako firma na ekonomických základoch.  Treba urobiť analýzu členskej základne. V súčasnosti predstavenstvo plní iba záujmy sociálneho fondu. Každú podporu poskytnutú zo stranu syndikátu by mali členovia chápať ako pôžičku a po zmene situácie ju splatiť (vrátiť).

 

Miroslav Košťány

Poukázal na svoje skúsenosti s Literárnym fondom, ktorý ochotne finančne prispieva novinárom na vydavateľské aktivity. Päťkrát požiadal o príspevok na svoje publikácie, ani raz ho neodmietli.

 

K bodu 6)

Po skončení diskusie predsedníčka RO SSN Trnava Dáša Ondrušková rokovanie výročnej schôdze ukončila a poďakovala prítomným členom za aktívnu účasť.

 

 

Trnava 30.9.2013

Zapísala: Janka Pekarovičová

 

RO SSN v Trnave v rokoch 2010 až 2013

Správa

Predkladá : Dáša Ondrušková, predsedníčka RO SSN

 

Regionálna organizácia Slovenského syndikátu novinárov v Trnave má v súčasnosti  67 členov. Je to zhruba rovnaký počet ako v  roku  predchádzajúcom i v rokoch predtým, no v období od výročnej členskej schôdze v roku 2010 prišlo k viacerým odchodom i príchodom členov. Z celového počtu je  v roku 2013 registrovaných 24 žien a 43 mužov. Z nich 8 seniorov, 19 publicistov, teda tých, ktorých novinárčina  nie je hlavnou pracovnou činnosťou a zostatok pracuje v redakciách.  Zvyšok pracuje v redakciách.

 

V Trnave a okolí pracuje alebo býva  17 členov (v minulom období 24), na Záhorí – Senici, Holíči , Moravskom sv. Jáne a Skalici 19 (predtým 13), v Piešťanoch a Dunajskej Strede po 6 (toľko bolo aj pred tromi rokmi), v Galante 8 (boli 4), v Hlohovci 2 (bolo 5), v Seredi 2 (bolo rovnako), po jednom členovi máme v Nových Zámkoch, Šamoríne a Veľkom Mederi.

V trnavskej RO je v súčasnosti 23 členov narodených do roku 1960, 14 do roku 1970 vrátane, 18 do roku 1980 vrátane a 13 sa narodilo po roku 1980.  To znamená, že 37 členov, viac ako polovica,  sú novinári stredného a staršieho veku.

 

Nateraz máme členov v redakciách  Novinky z radnice, Trnavsko, TASR, Slovenský rozhlas, Kynologická revue, Krásy Slovenska, Sereď online, TV Krea, TV region, TV Sen, Naša Senica, Záhorí .sk, Spartak.sk, Rodný môj kraj, STV, Atóm.sk, Szabad Ujság, Hlohovská TV, Cíferpress, Studio Plus TV, Barátnó.net, sport.sk, Zvesti. Do štatistiky nie sú započítané médiá, s ktorými členovia spolupracujú ako publicisti.

 

Na predchádzajúcej výročnej schôdzi členská základňa zvolila výbor v zložení: predsedníčka  Dáša Ondrušková, podpredseda Pavol Tomašovič, členovia výboru Viera Barošková, Matej Hajdin, Miloš Majko, Ivan Podolský a Kristína Strapcová, ale tá sa po krátkom čase funkcie vzdala a neskôr sa presťahovala do iného regiónu. Kontrolnú komisiu v zložení Elena Ursinyová, Marián Mrva, Miroslava Kuracinová.  Výbor sa schádzal nepravidelne, podľa potreby, na komunikáciu bol využívaný  aj internet. Predsedníčka týmto spôsobom informovala o zasadnutiach predstavenstva  SSN v Bratislave, ktorého je podľa stanov členom a dávala priestor na vyjadrenie sa k aktuálnym otázkam členom výboru. Tu treba však podotknúť, že nie všetci z tejto zostavy si zapamätali, že boli do výboru zvolení. Za aktívny záujem chcem  vyzdvihnúť najmä Vieru Baroškovú a Mateja Hajdina.

 

Uplynulé trojročné obdobie v našej organizácii odzrkadľovalo celkovú situáciu v syndikáte. Je poznačená nedostatkom finančných prostriedkov, takže aj teraz syndikát pokračoval v škrtení príspevkov na činnosť organizácií v regiónoch. Naša trnavská patrí k tým,  ktoré nemajú zisk z uskutočnených tlačových besied. Argumentujem vždy rovnako, aj teraz poviem, že príčinou je blízkosť hlavného mesta. Samosprávy i štátna správa si robia tlačové stretnutia po vlastných linkách, firmy či organizácie, ktoré sa chcú  niečím prezentovať, zase volia na tlačovky Bratislavu, kde je zaručená predsa len vyššia účasť novinárov ako v Trnave či ostatných okresných mestách.

V roku 2011 odsúhlasilo predstavenstvo pre regióny ponechanie 30 percent vybraného členského, ktoré však boli viazané na vzdelávacie aktivity. Vzhľadom na moju niekoľko mesačnú práceneschopnosť sme tieto peniaze v danom kalendárnom roku nevyčerpali. Predstavenstvo však kývlo na moju žiadosť preniesť prostriedky do roku 2012. Keďže sme  všetky peniaze na jednu akciu neminulo, súhlasilo aj s použitím zvyšku na druhú vzdelávaciu aktivitu. Išlo o jazykové semináre v týchto priestoroch, kde teraz sedíme. V máji 2012 sme sa stretli za účasti dvadsiatich členov našej organizácie na seminári s názvom Všetkým sa nám to zíde s Andrejom Tušerom, ktorý hovoril na  aktuálne témy slovenskej žurnalistiky a s Katarínou Hincovou z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, ktorá prítomným prevetrala znalosti slovenského jazyka. S touto pedagogičkou sme si dali repete o niekoľko mesiacov neskôr, na sklonku jesene. Aj vtedy mala okrem prednášky pripravený aj test s niekoľkými desiatkami otázok, ktoré sa ukázali byť nie práve najľahšími. Aj o pokračovanie seminára prejavilo záujem viac ako dvadsať ľudí, čo je asi tretina našej členskej základne.  Vlani sme nerobili, ale predvlani sme sa zišli aj na vianočnej kapustnici.  Dúfam, že po dnešnej členskej schôdzi nám ešte nejaké prostriedky zostanú, aby sme ju mohli urobiť v predvianočnom čase. Iné spoločné aktivity sme nerealizovali, spomeniem teraz niektoré aktivity a individuálne úspechy našich členov.  V decembri 2010 sa zúčastnili novinári aj z našej RO – Ondrušková, Hajdin, Ondrejka, Ondreáková, Janegová na novinárskom zájazde do Bruselu, na jar nasledujúceho roka išli do Štrasburgu kolegovia Barošková, Rybárik, Hajdin, Škultétyová. V máji 2011 sme privítali v rámci návštevy z družobného Juhomoravského kraja v TTSK kolegov v tamojších médií, predsedníčka ich informovala o našej organizácii .  V 2011 v novinárskej súťaži Open Society Foundation zabodovali kolegovia Martin Jurčo zo Slovenského rozhlasu  a Darina Kvetanová z Trnavska, predtým Trnavský hlas. V roku 2012 bola naša členka Viera Barošková nominovaná do poroty súťaže novinárskych nádejí Štúrovo pero. Kolega Peter Radványi vydal knihu Ľudia a udalosti v histórii Trnavy, kde zúročil svoje dlhoročné vydávanie historických kalendárov pre rôzne periodiká v regióne –  Kultúra a život Trnavy,  Technické noviny, MY Trnavské noviny, Trnavský hlas, Župný spravodajca, Nota Bene i ďalšie . Margita Kániková vydala ďalšiu zo svojich kníh spomienok a pridal sa k nej aj kolega Miroslav Košťany zo Serede. Rovnako aj Veronika Škultétyová z Piešťan vydala svoju prvotinu. O tomto ste sa iste dočítali aj trnavskej podstrávke webu syndikátu.

Vrátim sa ešte k novinárskym súťažiam- preborníčkou v novinárskych súťažiach je za posledné tri roky kolegyňa Darina Kvetanová z Trnavska. Jej ďalším úspechom bola  v roku 2012 Cena za publicistickú tvorbu,Novinárskej súťaže SSN a   v tomto roku Cena za novinársku tvorbu v kategórii publicistika súťaže Literárneho fondu a ešte aj Nominácia na cenu Vissegrad Local Press Awards, súťaž vyhlasujú syndikáty novinárov V4. Srdečne blahoželáme.

Prácu kolegu Stanislava Prokeša z TV Sen zase ocenil Trnavský samosprávny kraj udelením Plakety predsedu v roku 2011.  Držiteľkou Pamätného listu predsedu TTSK  je aj kolegyňa Viera Barošková.   A ešte trochu zo športu- Tibor Kollár z Krás Slovenska z Majcichova získal v 2011 a obhájil v 2012 titul majstra Slovenska v stolnom tenise.  Ospravedlňujem sa, ak som niekoho alebo nejakú skutočnosť opomenula, ale to iba preto, že som sa o tom od vás nedozvedela.

Smutnou kapitolou pre našu organizáciu  bol nečakaný odchod nášho člena, dlhoročného výborníka Mariána Mrvu 1. mája tohto roku.

Úlohou predsedu RO je okrem iného prenášať informácie z predstavenstva syndikátu do členskej základne. V Trnave to robíme predovšetkým mailmi, dlhoročne sa nám to osvedčuje a preto každoročne aktualizujem všetky kontakty na členov. Sú to hlavne info o možnosti zúčastniť sa novinárskych súťaží a na podujatiach  na centrálnej úrovni, ale hlavne otázky, týkajúce sa našej organizácie. Napríklad pri výbere členského na aktuálny rok to veľmi funguje, chcem aj touto cestou poďakovať všetkým za rešpektovanie termínov a hlavne  členke výboru Viere Baroškovej, ktorá členské vyberá na Záhorí. V tejto kategórii sme spomedzi RO vždy takmer najlepší.

V poslednom období sa situácia v zamestnanosti novinárov v regióne stabilizovala. Neznamená to, že je dobrá, že je vytvorených dostatok pracovných miest a že tie, ktoré sú vytvorené, sú aj dostatočne honorované. Neznamená to ani, že novinári nie sú preťažení a že sú dostatočne ohodnotení morálne a motivovaní.  Iba konštatujem, že nič sa v tejto oblasti v uplynulých troch rokoch v podstate nezmenilo. Žiadali sme z Trnavy sociálny fond SSN o niečo menej podpôr pre novinárov v nezamestnanosti  ako to bolo v predchádzajúcich rokoch, rovnako ako podpôr pre seniorov a materské dovolenky.

Novinári v Trnavskom kraji reagujú však na všakovaké  ponuky –vzdelávacie, spoločenské, športové – rovnako, ako to je v ostatných regiónoch. Stále dookola na rôznych úrovniach  rieši, že mnohým stačí pasívne členstvo –teda novinársky preukaz a nemajú potrebu stretávať sa.  Pre krajské organizácie ako je naša je špecifikom, že členovia sa v podstate navzájom nepoznajú-poznajú sa novinári v Trnave, v Senici či Galante, ale keďže ich profesionálne záujmy, teda tlačovky, zastupiteľstvá a podobne sa zväčša nepretínajú, nie je ani príležitosť sa kontaktovať bližšie.  Mali sme ambíciu aj v uplynulých rokoch či volebných obdobiach to zmeniť, ale nepodarilo sa tak, ako sme si predstavovali.

Úlohy do budúcnosti.  Budeme si radšej klásť menšie ciele, ako po skončení volebného obdobia konštatovať, že sa ich nepodarilo naplniť. Ak sa syndikátu na celoslovenskej úrovni podarí zlepšiť renomé organizácie v očiach samotných novinárov, bude sa aj na úrovni krajov lepšie oslovovať nečlenov na vstup do SSN. V súčasnosti si každoročne nepredlžuje členstvo v našej organizácii okolo 7-8 ľudí, aj  z dôvodu rozčarovania nad postavením a atmosférou syndikáte ako takom. Máme potenciál  zvýšiť členskú základňu, najmä medzi študentmi masmediálnej fakulty UCM ale aj v radoch zamestnaných novinárov. Kým na Záhorí počet členov stúpa, v Trnave a Piešťanoch niektorí ľudia šíria vedome vírus pochybovania nad opodstatnením organizácie.  Pre našich členov by sme chceli raz ročne pripraviť vzdelávací seminár a stretnutie pri vianočnej kapustnici.

Komentáre

komentárov

1 Comment

1 Comment

 1. home remodeling contractors raleigh nc

  28. augusta 2014 at 8:22

  Fangastic post however , I was wanting to know if you could write a litte more on this topic?

  I’d be very thankful if you could elaborate a little
  bit more. Thanks!

  Stop by my blog … home remodeling contractors raleigh nc

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore