Tlačové správy

Ministerstvo spravodlivosti diskutuje s tlmočníkmi o návrhu novely zákona č.382/2004 Z. z. o súdnych znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch

Bratislava 17.10.2013

V rámci Hieronymových dní, ktoré zorganizovala Slovenská asociácia prekladateľov a tlmočníkov (SAPT) a Katedra anglistiky a amerikanistiky FiF UK, zástupca Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, pán Ladislav Križan, PhD., riaditeľ odboru odbor znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti, dňa 17.10.2013 o 18.00 vystúpil s príspevkom Mýty, fakty a aktuálny stav, s akcentom na oblasť tlmočníckej a prekladateľskej činnosti, v ktorom sa venoval návrhu zmien právnej úpravy výkonu znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti podľa zákona č. 382/2004 Z. z.

Stretol sa s predstaviteľmi tlmočníckej a prekladateľskej obce, ktorí s ním diskutovali o pripravovanej novele zákona 382/2004 Z. z. V diskusii moderovanej Vierou Hanuliakovou (SAPT) vystúpil Mgr. Bc. Ing. Ján Gondoľ v mene Spoločnej platformy súdnych tlmočníkov a prekladateľov. Platforma združuje 4 prekladateľské organizácie s cieľom spojenia síl pri komunikovaní potrieb prekladateľov a tlmočníkov v procese novelizácie zákona. Organizáciami platformy sú: Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej a vedeckej literatúry (SSPOL), Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry (SSPUL), Jednota tlmočníkov a prekladateľov (JTP) a Sekcia súdnych prekladateľov a tlmočníkov Slovenskej asociácie prekladateľov a tlmočníkov (SAPT).

Ján Gondoľ predstavil priority jednotného stanoviska, napr.

– splatnosť tarifnej odmeny súdneho tlmočníka do 30 dní od doručenia vyúčtovania štátnemu orgánu, teda zosúladenie slovenských predpisov so Smernicou Európskeho Parlamentu a Rady 2011/7 zo 16. februára 2011 o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách

– možnosť prerušenie činnosti súdneho tlmočníka a prekladateľa na vlastnú žiadosť, táto požiadavka ošetruje situácie napríklad stáži tlmočníkov v zahraničí.

Ladislav Križan PhD. po svojej prezentácii zavedenie inštitútu pozastavenia činnosti na vlastnú žiadosť tlmočníkom do novely zákona prisľúbil.

Z dôvodu absencie stavovskej organizácie súdnych tlmočníkov a prekladateľov je snahou platformy byť partnerom pre MS SR a poskytovať spätnú väzbu pre tvorbu právnych predpisov.

„Veľmi sme uvítali možnosť osobne sa stretnúť so zástupcom MS SR v rámci podujatia Hieronymove dni a v diskusii vyjadriť postoj tlmočníckej a prekladateľskej obce. Z hľadiska očakávaného zlepšenia poskytovania tejto vysoko odbornej činnosti štátnym orgánom ako aj verejnosti je dôležité, aby nová právna úprava zohľadnila potreby praxe, najmä nedostatok súdnych tlmočníkov, a zosúladila postupy aj s európskou legislatívou tak, aby sa tieto profesné služby poskytovali kvalitne pri obojstrannej spokojnosti zadávateľa aj tlmočníka alebo prekladateľa. „Sme pripravení poskytnúť naše vstupy ministerstvu aj v procese novelizácie vykonávacích vyhlášok k tomuto zákonu. Ponúkame efektívnu spoluprácu,“ uviedol za spoločnú platformu Ján Gondoľ.

Diskusia sa stretla so živým záujmom odbornej verejnosti a zapracovanie výstupov z diskusie do pripravovanej novely zákona a príslušných vykonávacích predpisov by podľa názoru zúčastnených prispelo k efektívnejšiemu výkonu súdov a iných verejných inštitúcií.

Mgr. Svätoslava Horská

Sekcia súdnych prekladateľov a tlmočníkov SAPT

Servis pre médiá k otázkam činnosti podľa zákona 382/2004

Email: servis.mediam@prekladatel.sk

GSM: 00421 903 963 363

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore