Tlačové správy

Moderná verejná správa

Moderná verejná správa – Tvorba a inovácia študijných programov je názov projektu, do ktorého sa v operačnom programe Vzdelávanie (ITMS kód projektu: 26110230038) zapojila Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (FVS UPJŠ).

Projekt vychádza z prioritnej osi venovanej reforme systému vzdelávania a odbornej prípravy, ktorá reflektuje opatrenie, aby sa vysoké školy, výskum a vývoj stali motormi rozvoja vedomostnej spoločnosti

Prioritnou témou je rozvoj ľudského potenciálu vo výskume a inovácií najmä prostredníctvom postgraduálneho štúdia a odbornej prípravy výskumných pracovníkov a prepájanie činností univerzít, výskumných stredísk a podnikov.

Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu vzdelávania na FVS UPJŠ prostredníctvom tvorby a inovácie študijných programov. Program sleduje aj dva špecifické ciele – tvorbu a inováciu študijných programov na FVS UPJŠ s dôrazom na potreby trhu práce a vedomostnej spoločnosti, ako aj vytváranie študijných programov vo svetovom jazyku, ktoré podporujú medzinárodnú spoluprácu a mobilitu akademickej obce.

Hlavné aktivity projektu

1. Vykonanie prieskumu zamestnateľnosti absolventov FVS UPJŠ a potrieb zamestnávateľov

2. Vykonanie inovácií v študijných programoch

3. Vytvorenie nových študijných programov – Európska verejná správa

Rozpočet projektu podľa aktivít

1. Vykonanie prieskumu zamestnateľnosti absolventov FVS UPJŠ a potrieb zamestnávateľov 77 276,00 €
2. Vykonanie inovácií v študijných programoch 212 965,00 €
3. Vytvorenie nových študijných programov – Európska verejná správa 179 633,00 €

 

4. Zariadenie a vybavenie projektu 10 090,00 €
5. Riadenie rizík 17 500,00 €
6. Riadenie projektu 69 059,80 €
7. Publicita a informovanosť 25 150,00 €
SPOLU                                                                                     591 673,80 €
Výška NFP 562 090,11 €

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore