Tlačové správy

Skvalitniť štruktúru a obsah vysokoškolského vzdelávania

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť je ďalší z projektov, spolufinancovaných zo zdrojov EÚ, ktorý realizovala Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach od septembra 2010 do februára 2014.

Spomínaná fakulta UPJŠ poskytuje komplexné vysokoškolské vzdelávanie v študijných programoch Verejná správa a Európska verejná správa. Fakulta už 15 rokov vyvíja neustálu snahu o napredovanie nielen v rámci vedecko-výskumných aktivít, ale aj v rámci vzdelávacieho procesu. Preto sa v súlade s dlhodobým rozvojovým zámerom fakulty verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach realizuje aj projekt Moderná verejná správa – Tvorba a inovácia študijných programov Fakulty verejnej správy.

Dopytovo – orientovaný projekt  (ITMS kód projektu: 26110230038) vo výške NFP 562 090,11 € je zameraný na skvalitnenie vzdelávania na Fakulte verejnej správy UPJŠ, a to prostredníctvom inovácií existujúcich a tvorby nových študijných programov. Aktivity projektu plne podporujú globálny cieľ, ktorým je zabezpečenie dlhodobej konkurencieschopnosti Slovenskej republiky, a to:

  • prispôsobením vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti,
  • podporou maximálnej zamestnateľnosti absolventov fakulty,
  • prepájaním vzdelávania s praxou vo všetkých fakultných študijných programoch.

Cieľom vzdelávacieho procesu na Fakulte verejnej správy UPJŠ v Košiciach je kvalitná príprava študentov pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti, pričom inovácie a tvorba študijných programov sa premietajú do interdisciplinárneho prístupu vo výučbe. Na splnenie tohto zámeru sú orientované projektové aktivity:

  1. Vykonanie prieskumu zamestnateľnosti absolventov FVS UPJŠ a potrieb zamestnávateľov
  2. Vykonanie inovácií v študijných programoch
  3. Vytvorenie nových študijných programov – Európska verejná správa.

Primárnym cieľom projektu je skvalitnenie štruktúry a obsahu vzdelávania Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach podľa požiadaviek kladených trhom práce tak, aby sa jej absolvent dokázal ešte lepšie uplatniť na národnom a medzinárodnom trhu práce a úspešne pôsobiť vo viacerých segmentoch národného hospodárstva.

 

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore