Tlačové správy

Manažment lesa a jeho vplyv na vodný režim v povodí Bodrogu

Hlavným cieľom projektu Hydrofor je posúdiť vzťah lesa a jeho manažmentu (spôsobu obhospodarovania) ku krajine a hydrologickým pomerom. Záujmovým územím je povodie Bodrogu na slovenskej i ukrajinskej strane. Špecifikom povodia Bodrogu v porovnaní s inými väčšími riekami na Slovensku je veľký podiel tzv. flyšového pásma (geologických súvrství striedajúcich sa ílovcov a pieskovcov) z plochy povodia a z toho vyplývajúca malá priepustnosť horninového podkladu, väčšia náchylnosť na vznik povodní a taktiež relatívne vyšší význam lesa v protipovodňovej ochrane. V rámci projektu preto prebieha vývoj a príprava odporúčaní pre lesných obhospodarovateľov pre dosiahnutie optimálneho plnenia hydrických funkcií lesa (čiže vplyvu lesa na vodu a vodný režim povodia). Projekt má takto prispieť ku komplexnej prevencii povodní a optimalizácie manažmentu lesa z hľadiska protipovodňovej ochrany. Vypracované odporúčania pre lesných hospodárov budú publikované v podobe praktickej príručky v slovenskom i ukrajinskom jazyku.

Riešenie projektu sa začalo 1. 10. 2013, plánovaný koniec projektu je 30. november 2015.

V rámci projektu bola vykonaná analýza potenciálu povodia Bodrogu pre vznik povodní a simulácie vplyvu lesa na hydrologický režim pomocou počítačového modelu. Boli zorganizované semináre a terénne workshopy pre lesných hospodárov, vodohospodárov, zástupcov samosprávy, ochrany prírody a ďalšie dotknuté organizácie. Ich cieľom bola prezentácia vzťahov medzi metódami obhospodarovania lesa, krajinou a vznikom povodní, výmena informácií a vzájomný dialóg účastníkov a zvýšenie povedomia odbornej verejnosti o vzťahoch medzi lesným hospodárstvom a hydrickými funkciami lesa. Na Slovensku sa prvý seminár a terénny workshop uskutočnil 28. – 29. 5. 2015 v Stakčíne a povodí riečky Ulička, druhý 24. – 25. 6. 2015 v Mezilaborciach a povodí riečky Vydranka. Semináre a workshopy prebehli aj na Ukrajinskej strane v Užhorode 7.-8. 7. a v obci Poľana pri meste Svaľava 10.-11.9.2015 Všetkých týchto akcií sa zúčastňujú zástupcovia lesníkov a ďalších zainteresovaných strán z oboch krajín. V dňoch 14.-15.10.2015 sa bude konať v Košiciach v hoteli Dália záverečná konferencia projektu. Na konferencii budú zosumarizované výsledky projektu tak zo slovenskej ako aj ukrajinskej časti povodia Bodrogu.

Rozpočet projektu

Rozpočet projektu: 333 225 €, z toho rozpočet slovenského partnera: 156 000 €

Projekt je riešený v rámci 3. výzvy Programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina (č. projektu HUSKROUA/1101/262)

Rozpočet bol určený na 26 mesiacov, cca 60% tvoria náklady na terény výskum a mzdové náklady riešiteľov, 40 % je určených na nákup potrebného materiálu (hydrologických a meteorologických údajov, satelitných snímok, laserové skenovanie modelových území) a organizáciu podujatí pre odbornú verejnosť (ubytovanie, stravovanie, tlmočenie,…) a publikáciu výstupov.

Partneri projektu

Hlavným koordinátorom projektu je mimovládna organizácia FORZA – Agentúra pre trvalo udržateľný rozvoj karpatskej oblasti so sídlom v Užhorode. Agentúra sa venuje vzdelávaniu odbornej verejnosti a medzinárodným projektom v oblasti lesníctva a ochrany pred povodňami.

Riešiteľskou organizáciou na Slovensku je Národné lesnícke centrum Zvolen, ako celoslovenská organizácia zastrešujúca lesnícky výskum.

Lesníckou výskumnou organizáciou na ukrajinskej strane je Ukrajinský výskumný ústav horských lesov v Ivano-Frankovsku.

Výstupy projektu

Finálnymi výstupmi projektu budú príručka pre lesnícku prax, zameraná na obhospodarovanie lesa zlepšujúce plnenie jeho hydrických funkcií, ďalej návrh optimalizácie manažmentu lesa vo vybraných modelových povodiach a napokon semináre a terénne workshopy pre odbornú verejnosť. Získané poznatky sú taktiež publikované formou vedeckých i popularizačných článkov. Snažíme sa aby stretnutia organizované v rámci projektu prispeli s vzájomnej spolupráci lesných hospodárov s ďalšími organizáciami zodpovednými za komplexnú povodňovú ochranu.

Z hľadiska zníženia rizika vzniku povodní pri manažmente lesa najmä vo flyšových oblastiach je potrebné zamedziť erózii pôdy počas manažmentových zásahov z dôvodu zachovania retenčnej schopnosti lesných pôd (schopnosti zadržiavať vodu zo zrážok) a nezanášania korýt vodných tokov odneseným materiálom, budovať a udržiavať lesné cesty vybavené kvalitným odvodňovacím systémom a venovať sa starostlivosti o drobné vodné toky (tzv. hradenie bystrín).

SK HYDROFOR team

Ing. Ingrid Kriššáková

Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav

T.G.Masaryka 22 960 92 Zvolen

wwww.nlcsk.sk

 

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore