Tlačové správy

Asociácia inštitúcií vzdelávania SR ocenila Verejnú knižnicu Jána Bocatia v Košiciach

Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých (AIVD) v SR udelila Ceny AIVD za rok 2019.  Prestížne ocenenie Cena AIVD bolo odovzdávané v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na pôde Univerzity Komenského v Bratislave.

V kategórii Vzdelávací projekt Cenu AIVD získala Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, ktorá je kultúrnou organizáciou Košického samosprávneho kraja. Porota ocenila výsledky knižnice, ktorá sa systematicky venuje  neformálnemu vzdelávaniu ľudí v produktívnom a poproduktívnom veku. Knižnica zabodovala aj svojim úspešným cezhraničným projektom Knižnice pre vzdelávanie 50plus, realizovanom s finančnou podporou z fondov Európskej únie cez program Erasmus+. VKJB sa stala prvou knižnicou, ktorá získala toto prestížne ocenenie.

Cena AIVD bola tohto roku udelená v piatich kategóriách: Cena za vzdelávací projekt, Prínos v oblasti vzdelávania dospelých, Popularizácia vzdelávania dospelých, Samospráva a Age manažment. Pri hodnotení porota brala do úvahy úroveň dopadov na lokálnu, regionálnu, národnú úroveň, udržateľnosť výsledkov projektu, sociálnu inklúziu, spoluprácu a vytváranie partnerstiev, inovatívnosť a kreativitu projektu. Ako uviedol prezident AIVD Klaudius Šilhár, „založením tradície vyhlasovania prestížnych ocenení AIVD pred niekoľkými rokmi vytvorila šancu upozorniť na výnimočné osobnosti, projekty a iniciatívy na trhu celoživotného vzdelávania a poskytnúť im väčšiu publicitu, ktorú si zaslúžia“. Dodal, že udeľovanie takejto ceny je na Slovensku dôležité najmä preto, že podľa štatistík je naša krajina s 4 % dospelej populácie, ktorá sa zúčastňuje na vzdelávaní, na chvoste európskych krajín. Pre porovnanie: najvyššiu účasť dospelých na vzdelávaní dosahujú škandinávske krajiny s 25 % dospelej populácie.

Knižnica Jána Bocatia úspešne realizovala trojročný cezhraničný projekt Knižnice pre vzdelávanie 50 plus. VKJB bola autorom a lídrom projektu, ako partnerov si prizvala krajské knižnice Františka Rákocziho II z maďarského Miskolca a Moravskoslezsku vědeckú knihovnu z Ostravy. Knižnice zaviedli pilotné cykly neformálneho vzdelávania. Partnerské knižnice uskutočnili analýzu potrieb verejnosti s ohľadom na demografický vývoj, vyšpecifikovali témy, zabezpečili spoluprácu odborných lektorov. Zmapovali potenciál knižníc v oblasti neformálneho vzdelávania pre ľudí vo vyššom produktívnom a poproduktívnom veku, zdieľali svoje skúsenosti a vytvorili návrhy pre tematické vzdelávanie. Knižnica Jána Bocatia naďalej systematicky vytvára zázemie pre rozvíjajúce aktivity ľudí, podporuje ich kreativitu a zmysluplné trávenie voľného času.

Výsledky Ceny Ministerstva školstva a Ceny AIVD na rok 2019 slávnostne vyhlásili 21. októbra 2019 na otváracom podujatí Týždňa celoživotného učenia – podujatia, ktoré sa nezávisle organizuje vo viacerých európskych krajinách s cieľom upozorniť na význam celoživotného učenia pre zdravie občianskej spoločnosti.  Tento rok sa Týždeň celoživotného učenia na Slovensku koná v dňoch 21. až 27. októbra 2019 už devätnásty krát, pričom jeho hlavným koordinátorom je práve AIVD.

Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR (AIVD) má dvadsaťosemročnú tradíciu v oblasti aktivít prispievajúcich k zvýšeniu kvality vzdelávania dospelých na Slovensku. Poslaním AIVD je združovať inštitúcie, ktoré sa zaoberajú vzdelávaním dospelých, a presadzovať ich spoločné záujmy, ciele a potreby. AIVD koncentruje profesionálne kapacity na riešenie koncepcií v oblasti ďalšieho vzdelávania a spolupracuje so štátnymi orgánmi a s ďalšími subjektmi pri príprave a zavádzaní legislatívnych a iných opatrení v tejto oblasti. V záujme výmeny a šírenia skúseností a odborných informácií organizuje semináre a konferencie a spolupracuje s podobnými zahraničnými a domácimi organizáciami a združeniami. AIVD je členom European Association for Education of Adults (EAEA) a European Basic Skills Network (EBSN).

Zdroj: AIVD

Kontakt:

Mgr. Klaudius Šilhár, PhD., prezident, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR, prezident@aivd.sk,

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore