Tlačové správy

Svetový deň vody 2023

Asociácia vodárenských spoločností si 22. marca pripomína Svetový deň vody, ktorý každoročne vyhlasuje Organizácia spojených národov. Tento rok sa zameriava na urýchlenie zmien na vyriešenie krízy v oblasti vody a jej hygienického zabezpečenia. Globálna kampaň s názvom Buď zmenou povzbudzuje ľudí, aby vo svojom živote podnikli kroky na zmenu spôsobu hospodárenia s vodou.

Rok 2023 prináša významné zmeny aj v slovenskej legislatíve, jednou z nich je transpozícia Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2020/2184 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu. Jej cieľom je ochrana zdravia najmä pred nepriaznivými účinkami kontaminovanej pitnej vody, zlepšenie prístupu k pitnej vode s dôrazom na zraniteľné a marginalizované skupiny obyvateľstva,
vykonávanie opatrení a aktivít na podporu používania pitnej vody z verejného vodovodu ako najbezpečnejšieho spôsobu zásobovania obyvateľov a zvýšenie informovanosti o kvalite vody pre širokú verejnosť.

Ďalšou významnou zmenou je predstavenie revízie Smernice Európskeho parlamentu a Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd. Hlavným cieľom smernice je ochrana životného prostredia, ľudského zdravia, redukcia emisií skleníkových plynov, zlepšenie riadenia a transparentnosti sektora, lepší prístup k sanitácii po pandémii a pravidelné monitorovanie parametrov ovplyvňujúcich ľudské zdravie v komunálnych odpadových vodách. Cieľom sprísnených opatrení v smernici je zníženie celkových emisií znečistenia vypúšťaných do životného prostredia až o 4,86 milióna ton ročne.

Termíny na realizáciu smerníc sú veľmi krátke a finančne náročné. Návrh uvedených opatrení je potrebné revidovať v súlade s aktuálnym stavom odvádzania a čistenia odpadových vôd v jednotlivých členských krajinách.

Oblasť sektora vodného hospodárstva si vyžaduje globálnu zmenu. Tú môžeme dosiahnuť len za aktívnej spolupráce všetkých zainteresovaných. Nestačia medzinárodné dohovory, legislatívne zmeny, potrebná je ochota ľudí, ktorí si budú vážiť vodu ako národné bohatstvo, budú chrániť jej kvalitu a investovať do obnovy a rozvoja vodárenskej infraštruktúry

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore