Tlačové správy

Dohoda o spolupráci v komunálnych voľbách 2014 pre voľby starostu Mestskej časti a poslancov Miestneho zastupiteľstva Košice-Staré Mesto

uzavretá medzi politickou stranou Sieť  Zastúpená: Ing. Rastislavom Trnkom

a politickou stranou Strana maďarskej komunity (SMK) Zastúpená: Ing. Jurajom Majorom

a politickou stranou Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) Zastúpená: MUDr. Norbertom Lukánom, PhD.

a politickou stranou Sloboda a Solidarita (SaS)  Zastúpená: Ing. Petrom Kolárom

a politickou stranou Demokratickou stranou (DS) Zastúpená: Ing. Petrom Juríkom

 a Mgr. Ľubomírom Gregom kandidátom na post starostu Mestskej časti Košice-Staré Mesto (ďalej „Kandidát“)

 

Článok I.

Dohoda o volebnej podpore

 • Účastníci tejto dohody sa zhodli na spoločnom postupe v komunálnych voľbách 2014 pre voľbu starostu Mestskej časti Košice-Staré Mesto a poslancov Miestneho zastupiteľstva Košice-Staré Mesto.
 • Politické strany a Kandidát na starostu vyhlasujú, že odo dňa podpisu tejto dohody až do skončenia komunálnych volieb v roku 2014 sa zaväzujú vyjadrovať podporu Kandidátovi, a to verejne ako aj prostredníctvom svojich vlastných informačných kanálov.
 • Koalícia na poslancov Miestneho zastupiteľstva bude nasledovná: Sieť – SMK – KDH – SAS – DS.

 Článok II.

Vyjadrovanie pre média a sociálne siete

 • Vyjadrenia, postoje, ako aj faktické konanie Politických strán nesmú byť v rozpore s vyjadreniami a postojmi Kandidáta a na zabezpečenie ich súladu sa Politické strany zaväzujú svoje stanoviská alebo činnosť pred ich zverejnením alebo vykonaním vopred odkonzultovať s Kandidátom.
 • Táto dohoda nevylučuje rozdielny názor na danú záležitosť vyplývajúci zo subjektívneho postoja Kandidáta, avšak komunikácia tohto názoru nesmie útočiť na Politické strany, napádať ich alebo znižovať ich dôveryhodnosť pred voličmi. Prípadné spory bude riešiť volebný štáb.
 • Účastníci tejto dohody sa dohodli, že si budú navzájom oznamovať všetky nové skutočnosti relevantné pre vedenie kampane na post starostu Mestskej časti Košice-Staré Mesto alebo súvisiace s uzatvorením tejto dohody.

Článok III.

Spolupráca pred voľbami

 • Účastníci tejto dohody sa dohodli na spolupráci pred voľbami. Za tým účelom sa vytvorí volebný štáb, ktorý bude pravidelne zasadať. Každá politická strana nominuje do volebného štábu jedného zástupcu.

Článok IV.

Spolupráca po komunálnych voľbách

 • Účastníci tejto dohody sa dohodli, že v prípade volebného úspechu Kandidáta, zaväzuje sa tento vytvoriť podmienky pre aktívnu spoluprácu s Politickými stranami po celú dobu výkonu svojho mandátu.
 • Politické strany sa dohodli na vytvorení spoločného poslaneckého klubu v Miestnom zastupiteľstve. Predsedu poslaneckého klubu nominuje tá politická strana, ktorá bude mať najviac poslancov v Miestnom zastupiteľstve, podpredsedu nominuje politická strana s druhým najvyšším počtom poslancov.
 • Kandidát sa zaväzuje prihliadať na stanoviská Politických strán pri spravovaní Mestskej časti Košice-Staré Mesto, pokiaľ budú v súlade s princípmi uvedenými v tejto dohode.

 Článok V.

Záverečné ustanovenia 

 • Účastníci tejto dohody prehlasujú, že s obsahom tejto dohody sa oboznámili a súhlasia s ním.
 • Politické strany prehlasujú, že o uzavretí tejto dohody budú informovať svojich kandidátov na poslancov Miestneho zastupiteľstva a vyžadovať od nich jej plnenie.
 • Účastníci tejto dohody prehlasujú, že neexistujú prekážky, ktoré by im bránili podpísať takúto dohodu a na znak prejavu svojej slobodnej a vážnej vôle túto dohodu vlastnoručne podpisujú.

 V Košiciach, dňa 14.10.2014

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore