Tlačové správy

Bude v Košiciach bezplatná MHD?

Ing. Jozef Holečko, MBA kandiduje na post primátora Košíc ako nezávislý, bez akejkoľvek podpory, bez kampane, ale s odvahou spraviť poriadok v samospráve mesta tak, aby už konečne občan sám spravoval veci verejné! Má dostatok odborných aj životných skúsenosti. Celý svoj život pomáhal a bude aj naďalej pomáhať tým, ktorí to potrebujú. Zakladal a riadil kynologické záchranné brigády, ktoré aj dnes účinne pomáhajú občanom v núdzi. Osobne sa zúčastnil na viac ako 100  záchranných akciách po celom Slovensku a zachránil 14 ľudí. Bol riaditeľom aj taxikárom – poctivú  prácu každého si neskutočne váži. Na dnešnej tlačovej besede predstavil svoj volebný program, ktorý vychádza zo 7 kľúčových projektov , ktoré pripravil po dôkladnej ekonomickej analýze a pokiaľ získa vo voľbách Vaše hlasy naplní ich bez toho aby sa mesto ďalej zadlžovalo. S jeho volebným programom sa môžete oboznámiť na stránke www.volimludi.sk, alebo www.správnikandidáti.sk.

Z volebného programu nezávislého kandidáta na primátora Košíc Ing. Jozefa Holečka MBA:

1. Zabezpečím vytváranie pracovných miest, najmä transparentným zvýhodnením a podporou podnikateľského prostredia košických podnikateľov , živnostníkov , malých a stredných firiem, ktorí zamestnajú Košičanov. Mestské podniky sa budú rozširovať a budú vytvárať pracovné miesta pre Košičanov (aj pre neprispôsobivých) pri plnení úloh v čistení, kosení, upratovaní, zabezpečovaní zimnej údržby ciest, chodníkov, parkovísk, protipovodňových opatrení, ale aj pri výstavbe nájomných bytov. Nepôjde o to aby boli v zisku, ale aby boli rentabilní a zamestnali čo najviac občanov. Vytvorím v Košiciach inkluzívny trh práce. Podporím agentúry dočasného zamestnávania, hlavne tie, ktoré budú pracovať s nezamestnanými zo znevýhodnených skupín t.j. mladí a dlhodobo nezamestnaní. Podporím aj dobrovoľníctvo, ako prevenciu a výchovu mladých k získaniu pracovných návykov. Do strategickej koncepcie rozvoja mesta zapracujem v spolupráci s MVO aktivity realizované aj prostredníctvom dobrovoľníckej pomoci ( sociálna výpomoc, skrášľovanie životného prostredia, ochrana prírody, pomoc pri mimoriadnych udalostiach, turistika a cestovný ruch…..). V spolupráci s MVO vytvorím miestne komunitné dobrovoľnícke centrum. Presadím aby základné školy v pôsobnosti mesta sa problému dobrovoľníctva aktívne venovali v rámci spoločenskej náuky, ale aj zriaďovaním voľno časových aktivít smerujúcich k výchove mládeže k dobrovoľníctvu ( krúžky mladých ochrancov prírody, mladých záchranárov apod.) Zabezpečím oceňovanie práce dobrovoľníkov , za tým účelom zriadim po porade s predstaviteľmi MVO adekvátny spôsob ( zľavy, voľné vstupy do múzeí, galérii, na kúpaliska,….).Presadím zviditeľňovanie organizácii i jednotlivcov na významných spoločenských a kultúrnych podujatiach v meste. Budem aktívne spolupracovať a aj finančne podporovať Dobrovoľnícke centrum Košického samosprávneho kraja, pretože si myslím, že je neoddeliteľnou súčasťou aj strategických zámerov mesta, samozrejme, že je potreba zosúladenia potrieb a príležitosti . Mám záujem vytvoriť priame dotácie rsp. grantovú schému – mechanizmus, ktorý zabezpečí rozvoj dobrovoľníctva v Košiciach. Mesto musí znášať finančné náklady na rozvoj a participáciu dobrovoľníckych činnosti a ja si myslím, že presvedčím mestských novozvolených poslancov a získam ich podporu, veď v konečnom dôsledku práca dobrovoľníka prinesie nemalé úspory mestu. /… z projektu Bohaté mesto práce/

2. Zabezpečím aby bola v Košiciach najneskôr do konca roka 2015 – BEZPLATNÁ MESTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA – pre všetkých občanov Košíc. Model bezplatnej MHD nefiguruje v mojom programe v žiadnom prípade ako lacná mucholapka na voličov v zmysle // sľúbim ľuďom všetko zadarmo a oni ma zvolia //. Práve naopak, zavedenie bezplatnej MHD v Košiciach je natoľko zásadnou zmenou, že ľudia, ktorí sú štvrť storočia zvyknutí na redukciu verejných služieb a na zdražovanie budú k takémuto návrhu skôr veľmi obozretní. Zaradenie do môjho volebného programu znamená skôr sťaženú pozíciu pri presvedčovaní voličov o tom, že to myslím skutočne vážne a že to aj dokážem spraviť. Odstránim z Mestských podnikov a najmä z Dopravného podniku firmy, ktoré podnik vyciciavajú na úkor cestujúcich. MHD bude bezplatne a komfortne voziť ľudí a nie vzduch. Vodič MHD, dispečer aj dielenský pracovník bude hrdý na svoju prácu aj na svoju odmenu za ňu. Bezplatná MHD nesporne prinesie tieto výhody:

  • Znížením individuálnej dopravy až o 15%  môžeme počítať s významným znížením emisií výfukových splodín, prašnosti a hlučnosti. Tieto faktory pritom výrazne ovplyvňujú kvalitu života, ale aj zdravotný stav občanov Košíc.
  • Vyšším využívaním prostriedkov MHD sa v oveľa menšej miere budú tvoriť dopravné zápchy čím sa zvýši bezpečnosť cestnej premávky a zníži sa počet dopravných nehôd.
  • Uľahčí sa cestovanie za službami aj zábavou v meste a rodinám naviac zostane v peňaženkách viacej peňazí. Dá sa predpokladať, že ich utratia a tým podporia podnikateľov v meste. Bezplatná doprava je teda aj impulzom pre ekonomiku v meste .
  • Mesto ušetrí nemalé prostriedky, lebo sa zníži opotrebovanie komunikácií, nebude potrebné budovať parkovacie domy v centre mesta.
  • Nezamestnaným sa skôr vyplatí zamestnať aj na druhom konci mesta, pokiaľ veľkú časť ich aj tak nízkej mzdy nemusia vynaložiť na dopravu do zamestnania

/… z projektu Bezplatná MHD/

3. Mestská polícia po reorganizácii a výcviku zabezpečí a preberie zodpovednosť za BEZPEČNOSŤ občanov, nebude výpalníkom, ale sluhom pre občanov, bude denne zabezpečovať ochranu zdravia a majetku občanov Košíc, bude dbať na čistotu a poriadok v meste. Riadiace útvary MP budú sídliť na inkriminovaných miestach (napr. Luník IX)/… z projektu Bezpečné miesto pre slušný život/

4. Zabezpečím zapracovanie explicitného zákazu ťažby a spracovania uránu v záväznej časti územného plánu mesta Košice. Zabezpečím čistotu a zeleň v meste , znížim znečistenie smogom, odstránim zápchy a znížim počet vozidiel v meste najmenej o 15 % zavedením bezplatnej MHD. Zveľadím tradičné miesta oddychu Košičanov – Anička, Alpinka, Bankov, jazero. Pomôžem rozvoju cestovného ruchu v meste, udržím kultúru v meste, budem dbať na naše pamiatky, dôstojne sa postarám o cintoríny … /… z projektu Zelené a zdravé mesto bez smogu a bez uránu. /

5. Presadím aby základné školstvo pripravovalo naše deti pre potreby trhu práce a aby naše deti sa venovali aktívnej športovej činnosti , do škôl vrátim úctu k učiteľom a učiteľom vrátim hrdosť na ich povolanie. Na každom sídlisku zabezpečím udržiavané detské ihriska a športoviská pre deti. Rozumnými a verejne odobrenými investíciami zabezpečím opravy ciest ,chodníkov, rozšírenie cyklotrás a korčuliarskych trás. Podporím rozvoj športu a vrátim jeho slávu do Košíc. /… z projektu Vzdelaná mládež a šťastná budúcnosť/

6. Seniorom zabezpečím opateru, zdravú , pokojnú a šťastnú jeseň života. Postarám sa o invalidných občanov. Podporím vznik chránených dielni a zapojím ich do spravovania veci verejných. Podporím aktivity klubov dôchodcov smerom k upevňovaniu ich zdravia a spokojnej staroby. Presadím a podporím tzv. mobilných lekárov, ktorí prídu za pacientom do bytu a ošetrenie vykonajú v rodinnom prostredí. Podporím ošetrovateľskú a opatrovnícku činnosť, ako aj zariadenia pre seniorov. Využijem rád skúsenosti aktívnych seniorov v riadení mesta. Postarám sa o bezdomovcov a žobrákov /…z projektu Spokojná a zdravá jeseň života bez chudoby./

7. Zriadim verejný účet mesta tak, aby každý občan mesta vedel ako a načo boli použité jeho peniaze. Skoncujem so zadlžovaním mesta na nič neriešiace a predražené investičné projekty. Zabezpečím aby Košice mesto kultúry malo konečne všade kvalitné a nie plátané cesty, kanalizáciu, chodníky, vrátane prímestských záhradkárskych lokalít. Parkovanie v meste vrátim zo súkromných rúk bratislavskej firmy Košičanom, správnou dopravnou koncepciou aj za pomoci bezplatnej MHD vytvorím dostatok parkovacích miest v centre a na sídliskách. Parkovanie pred úradmi, kde občan potrebuje vybavovať veci ( úrady práce, sociálna poisťovňa apod.) bude bezplatné. Urobím poriadok a spravodlivosť v prideľovaní rezervácii park. miest. Verejné obstarávania budú transparentné, nepredražené a všetky úkony vrátane rozhodnutia budú v prítomnosti dotknutých súťažiacich, novinárov ako aj občanov a OZ, ktorí prejavia záujem o občiansku kontrolu obstarávaní v meste. Magistrát mesta bude konečne službou pre občanov , prehodnotím organizáciu práce a po audite finančnom aj personálnom rapídne znížim náklady na byrokraciu. 2x v mesiaci sa každému záujemcovi – občanovi mesta osobne zodpoviem ako plním môj program – otvorím Vám dvere na magistrát, – všetky zasadania komisií budú prístupné novinárom, občanom a zástupcom OZ , pred každým vážnym rozhodnutím, musí byť včas vytvorený priestor na pripomienkovanie zo strany voličov- občanov. To isté bude platiť pre všetky podniky v meste. Riadiť podniky budú skúsení odborníci po absolvovaní verejného výberového konania a po prijatí záväzku ručenia svojím majetkom za splnenie stanovených cieľov podniku. STOP POLITICKÝM NOMINÁCIAM DO VEDENIA MESTSKÝCH PODNIKOV – ODBORNOSŤ DOSTANE ZELENÚ. / … z projektu Transparentná služba občanom /

Ďalšie podrobnosti a spôsoby vykonania sú rozpracované v jednotlivých projektoch a budú k dispozícii občanom na pripomienkovanie .

Vážení Košičania, uchádzam sa o Vašu dôveru, spoločne dokážeme, že Košice budú mesto, kde sa dá slušne, bezpečne a komfortne žiť.

 Ing. Jozef Holečko,MBA, nezávislý kandidát na primátora Košíc

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore