Tlačové správy

Časť pripomienok prokurátora k parkovaniu už mesto Košice zapracováva do VZN, ostatnými pripomienkami sa bude zaoberať

Vyhlásenie Mesta Košice k protestu prokurátora proti niektorým ustanoveniam  VZN č. 157 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice

Mestu Košice bol 14.10.2016 doručený protest prokurátora proti niektorým ustanoveniam všeobecne záväzného nariadenia (VZN) č. 157 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice, ktoré prokurátor považuje za diskriminačné. Ako sme už informovali verejnosť, pripravujeme zmenu tohto VZN. Časť pripomienok prokurátora je totožná s pripomienkami Košičanov, ktoré sú do návrhu zmeny VZN už zapracované. Ostatnými pripomienkami sa bude Mesto Košice podrobne zaoberať. Zmena VZN bude predložená na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach (MZ), ktoré sa uskutoční 12. decembra 2016. Nie je dôvod zvolávať mimoriadne rokovanie MZ, pretože zákonná lehota na vybavenie protestu prokurátora je 90 dní.

Prokurátor vo svojom proteste napríklad napadol ustanovenie o tom, že ak ide o osobu staršiu ako 65 rokov, rezidentskú parkovaciu kartu jej možno vydať len za predpokladu, ak záujemca preukáže zdravotnú spôsobilosť podľa osobitného predpisu. V návrhu zmeny VZN je táto pripomienka akceptovaná, pretože predefinovanie podmienok, potrebných na vydanie rezidentskej parkovacej karty v zľavnenej cene 5 €, vypúšťa podmienku preukazovania zdravotnej spôsobilosti.

Prokurátor ďalej vytýka VZN rôzne ceny parkovacích kariet v prípadoch, keď ide o rôznych rezidentov v danom byte. Aj tejto pripomienke prokurátora bude v návrhu zmeny VZN vyhovené, pretože vlastník bytu dostane možnosť kúpiť si tri rezidentské parkovacie karty a vlastník bude rozhodovať o ich využití v rámci bytu alebo domácnosti.

Prokurátor vo svojom proteste nie je spokojný s ustanovením VZN, podľa ktorého ak vodič nie je známy, alebo je sporný, tak je platiteľom úhrady vlastník motorového vozidla. Ak vlastník motorového vozidla nie je známy, alebo je sporný, platiteľom úhrady je osoba zapísaná ako jeho držiteľ v evidencii motorových vozidiel. Ide o tzv. objektívnu zodpovednosť, pričom v praxi sa zrejme ani nevyskytol prípad, že sa dlžné parkovné vymáhalo od inej osoby ako samotného užívateľa motorového vozidla. So zreteľom na objektívnu zodpovednosť držiteľa motorového vozidla, definovanú priamo zákone o cestnej premávke bude aj tejto námietke prokurátora vyhovené.

Na záver uvádzame, že všetky ustanovenia VZN č. 157, ktoré prokurátor napadol protestom s výnimkou jedinej pripomienky, boli zapracované už v predchádzajúcom VZN č. 147. S jeho obsahom bola prokuratúra upovedomená a nevzniesla voči nemu žiadne formálne námietky. Preto nemalo Mesto Košice ako spracovateľ návrhu VZN č.157 dôvod domnievať sa, žeby niektoré ustanovenia VZN mali byť v rozpore so zákonom.

Linda Šnajdárová, hovorkyňa mesta Košice

email: linda.snajdarova@kosice.sk

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore