Tlačové správy

„Partnerstvo hlinou spečatené“ realizované vďaka podpore nórskych grantov

Občianske združenie ANNOGALERY organizuje vo štvrtok 23. marca 2017 v Michalovciach v Hoteli Družba záverečnú konferenciu, ktorej nosnou témou je „znižovanie bariér cezhraničnej spolupráce“. Konferencia sa koná z dôvodu ukončenia aktivít projektu cezhraničnej spolupráce s Ukrajinou „Partnerstvo hlinou spečatené“. Cieľom konferencie je zdieľanie výsledkov a výstupov projektu a šírenie dobrej praxe partnerskej spolupráce medzi aktérmi Prešovského, Košického kraja a Zakarpatskej oblasti. Významnú časť účastníkov konferencie budú tvoriť partneri projektu, zástupcovia škôl, neziskového sektora a samosprávy. Sprievodným podujatím budú aj živé aktivity s umeleckým lektorom – workshop sklenená mozaika.
Projekt „Partnerstvo hlinou spečatené“ realizuje občianske združenie ANNOGALLERY od roku 2015 v spolupráci s partnermi zo Slovenska, Ukrajiny a Nórska v rámci programu Cezhraničná spolupráca, ktorého správcom je Úrad vlády SR, a ktorý je financovaný z prostriedkov Finančného mechanizmu Nórska a štátneho rozpočtu SR. Počas realizácie projektu boli vytvorené nové partnerstvá v oblasti kultúrnej spolupráce, vzdelávania, služieb a vzájomnej informovanosti. Do partnerstva bol zapojený vyšší počet partnerov bez predchádzajúcich slovensko-ukrajinských skúseností, mimovládne organizácie, školy a miestne orgány verejného sektora a ústredné orgány. Partnerstvo bolo potvrdené uzatvorením, celkovo 13 zmlúv o spolupráci a bolo „spečatené hlinou“ v zmysle toho, že všetci zúčastnení sa podieľali na aktivitách projektu aktívne a tvorivo.

V rámci projektu sa konali rôzne tvorivé podujatia. Celkovo sa uskutočnilo 54 rôznych iniciatív: 27 tvorivých keramických dielní pre deti a znevýhodnených občanov, 3 otvorené tvorivé podujatia pre verejnosť, 2 päťdňové denné tábory pre deti, 2 divadelné hosťovania, 5 poznávacích výmenných pobytov pre deti a školy, 1 tvorivý desaťdňový pobyt pre umelcov, 12 výstav a 2 konferencie, úvodná a záverečná. Cieľovou skupinou projektu boli deti, dospelí, široká i odborná verejnosť na oboch stranách pohraničného regiónu. Do realizácie aktivít boli zapojení mladí ľudia do 25 rokov a dobrovoľníci. Na organizovaných aktivitách sa zúčastnilo do 4000 ľudí.

Po ukončení projektu v apríli 2017 bude občianske združenie ANNOGALLERY pokračovať vo svojich aktivitách v novozriadenom kontaktnom centre v Bežovciach (okres Sobrance). Vďaka stavebným úpravám objektu a vybaveniu ateliéru technickými zariadeniami na prácu s keramikou a sklom, ako vypaľovacie pece, valcovacia stolica, hrnčiarske kruhy, budú v centre organizované dielne, kurzy, workshopy, tvorivé pobyty pre umelcov zo Slovenska, ako aj Ukrajiny, výstavy a iné podujatia.

Kontakt:

ANNOGALLERY info@annogallery.eu

Ing. Katarína Smiková, riaditeľka ANNOGALLERY a koordinátorka projektu tel.: +421 948 275 880, info@annogallery.eu

www.annogallery.eu http://partnerstvo-hlinou-specatene.annogallery.eu/

Úrad vlády SR www.vlada.gov.sk, www.eeagrants.sk

„Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou“ – „Slovakia – Ukraine: Cooperation across the Border“ „Granty EHP a Nórska – Spoluprácou k spoločným hodnotám“ „Cooperation with common values“

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore