Tlačové správy

Verejné obstarávanie na rekonštrukciu mosta cez Ružín je ukončené

Poradie uchádzačov  na stavebné práce pri odstraňovaní havarijného stavu mosta II/547020 Ružín  – rekonštrukcia je známe. V predmetnom verejnom obstarávaní  sa stala úspešným uchádzačom firma Strabag, s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava. 

Predložená cenová ponuka po vyhodnotení podľa kritéria splnila podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, ako aj požiadavky na predmet zákazky a súčasne cena predmetu zákazky nie je v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa. Uchádzač prehlásil, že je viazaný návrhom svojho variantného riešenia a zodpovedá za jeho realizovateľnosť, v rozsahu stavebných prác pre zabezpečenie neobmedzenej prevádzkyschopnosti, funkčnosti a bezpečnosti rekonštruovanej mostnej konštrukcie na ďalšie obdobie.

Verejný obstarávateľ Správa ciest Košického samosprávneho kraja môže  uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom v zmysle § 56 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, najskôr šestnásty deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk  teda 26.06.2017.

Odborná komisia menovaná na vyhodnotenie ponúk ukončila proces vyhodnotenia. Predložila zápisnicu z vyhodnotenia ponúk verejnému obstarávateľovi podľa  § 53 ods.9 zákona o verejnom obstarávaní a ten na základe záverov odbornej komisie potvrdil  výsledok vyhodnotenia ponúk. V piatok 9. júna 2017 zaslal uchádzačom výsledok vyhodnotenia ponúk elektronicky a následne poštou.

V zmysle § 55 ods. 2  bolo podľa kritérií zostavené takéto poradie uchádzačov, ktorých ponuky sa vyhodnocovali:

  1. Strabag, s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava, 1 651 200,75 € s DPH
  2. Združenie EUROVIA, Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, 3 013 130,77 € s DPH
  3. Inžinierske stavby a.s.,Priemyselná 6, 042 46 Košice,        3 032 806,17 € s DPH

Víťazná firma sa zaviazala, že svojim alternatívnym riešením ukončí stavebné práce za 5    mesiacov.

Katarína Jantošovičová

+421 55 7268 114

+421 918 766 296

katarina.jantosovicova@vucke.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore