Tlačové správy

Schválenie zámeny pozemkov medzi mestom Košice a spoločnosťou TEMPUS IMMO na Sídlisku KVP môže vyvolať pat a chaos

Mestské  zastupiteľstvo v Košiciach sa bude 11. decembra 2017 v bode č. 39 zaoberať navrhovanou zámenou pozemkov medzi mestom Košice a spoločnosťou TEMPUS IMMO. Ak poslanci návrh v časti týkajúci sa výmery cca 6669 m2 katastrálneho územia Grunt  na Moskovskej ulici schvália, na Sídlisku KVP môže dôjsť k patovej situácii alebo chaotickej výstavbe. Upozorňujú na to predstavitelia košickej spoločnosti Paseo Development.

„Namiesto plánovanej a odbornou verejnosťou pripomienkovanej, detailne prepracovanej koncepcie modernej a ekologicky udržateľnej obytnej zóny sa obyvatelia okolia tejto, vlastnícky rozdrobenej lokality, môžu dočkať nepríjemného prekvapenia,“  vyhlásil Bc. Tomáš Domik, výkonný riaditeľ družstva Paseo Development. Ako dodal technický riaditeľ spoločnosti Ing. František Siska, uprednostnením majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov dotknutých stavbou MET, mesto Košice privoláva vznik patovej, resp. chaotickej stavebnej situácie v tretej najväčšej mestskej časti Košíc.

„Vedenie mesta sa s nami doteraz odmietalo baviť, lebo si chcelo vysporiadať vzťahy s Tempusom.  Neviem,  či kompetentným dochádza, že ak návrh na zámenu pozemkov prejde, môže vzniknúť patová situácia. Zdanlivo ´bezprízorná´ prevažne trávnatá lokalita má veľmi zložitú vlastnícku štruktúru a ak nedôjde ku konsenzu, každý súkromný vlastník si tam bude riešiť svoj problém samostatne. Bez ohľadu na to, čo ľudia chcú a čom snívajú. V súlade s platným územným plánom tam môže vyrásť čokoľvek. Od supermarketov, autoumývarok až po platené parkoviská. A na parky môžeme rovno zabudnúť,“ upozornil F. Siska.

O ignorácii projektu PASEA predstaviteľmi mesta svedčí fakt, že do dnešného dňa ubehlo presne 104 dní od podania prvej oficiálnej žiadosti o pracovné stretnutie. „Dodnes sme od mesta nedostali odpoveď. Ani na opakovanú žiadosť z októbra 2017,“ uviedol F. Siska.

Spoločnosť Paseo však medzitým získala súhlas so svojím rozvojovým plánom od MČ Myslava, ktorá zapojením do projektu získa potrebné rozšírenie a úpravu susediaceho miestneho cintorína. Paseo má v rukách už aj zmluvu o budúcej zmluve s  tromi vlastníkmi dôležitej, celkovo  4.623 m2 širokej, strategickej plochy prechádzajúcej stredom územia. Podľa T. Domika  sú rozhodujúci, pretože bez nich na tomto území nemôže vzniknúť nič koncepčne zmysluplné.

Paradoxne, hoci formálne vedenie mesta o projekte PASEA zatiaľ nechce nič počuť, a rovnako sa tvári aj starosta MČ Sídlisko KVP, odvolávajúc sa na negatívne názory občanov, odborné referáty mesta s projektom principiálny ani odborný problém nemajú. Z oficiálnych vyjadrení Magistrátu mesta Košice a referátu Útvaru hlavného architekta (ÚHA) mesta Košice vyplýva, že v zmysle záväzných regulatívov sa v priestore Moskovskej triedy na KVP majú uplatňovať vyššie nároky na kvalitu urbanistického a architektonického riešenia. Je totiž súčasťou hlavnej východo-západnej kompozičnej osi mesta. Magistrát tiež pripomína, že už pri zrode sídliska bolo na tomto území plánované dobudovanie občianskeho, športového a dopravného vybavenia a v menšej miere aj bývania. „Nakoľko do dnešného dňa nedošlo k realizácii takmer žiadnej z predpísaných funkcií –  objektov vybavenosti a parku – je možné konštatovať, že predmetný Územný plán zóny Moskovská trieda nespĺňa súčasné požiadavky na náležité využívanie územia a jeho zmena je vítaná,“ konštatuje sa v magistrátnom stanovisku z 5. októbra 2017 k zmene regulačného plánu na Moskovskej triede, o ktorú požiadala Mestská časť Košice – KVP. Kúzlom nechceného je, že dôvodom žiadosti bol práve nesúhlas obyvateľov mestskej časti s možnou realizáciou obchodno-športového komplexu Paseo Grunty.

Mesto zároveň potvrdilo, že urbanistická štúdia komplexu Paseo GRUNTY, predložená referátu ÚHA, v princípe zachováva funkčnú náplň predpísanú územnoplánovacou dokumentáciou. Na pravú mieru pritom uvádza aj populistické, nepravdivé tvrdenia niektorých aktivistov, zavádzajúcich verejnosť informáciami o  plánovanom vybudovaní parku. „Realizácia parku a oddychovej zóny na celom predmetnom území nie je v súlade s územným plánom a dlhodobým rozvojom mesta,“ píše sa v stanovisku, podpísanom riaditeľom košického magistrátu Ing. Pavlom Lazúrom.

Paseo začiatkom novembra predložilo ÚHA urbanistickú overovaciu štúdiu na územie Moskovská trieda – Klimkovičova – Myslava a požiadalo o zmenu regulačného plánu v predmetnej lokalite. Štúdia zohľadňuje všetky relevantné pripomienky poslancov MČ KVP a rovnako obyvateľov sídliska, ktoré boli vznesené nielen na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva, ale aj na  verejných zhromaždeniach občanov.

Košická spoločnosť PASEO vytvárala svoj projekt na základe reálneho poznania potrieb Košičanov a považuje ho za prospešný ako pre mestskú časť, tak aj pre mesto. Jeho súčasťou totiž nebudú len bytové domy, ale aj občianska vybavenosť, celotýždňové športoviská pre deti, dospelých a seniorov zahŕňajúce 20 druhov športov, krytá plaváreň a v neposlednom rade oddychové a parkové zóny s udržiavanou zeleňou. „Aj preto nás mrzí, že naša snaha o transparentné a ústretové predstavenie projektu sa namiesto konštruktívnej diskusie stretla s hysterickými, nepriateľskými a predpojatými reakciami niekoľkých jedincov. Myslíme si, a začína to byť čoraz zjavnejšie, že ich vedú iba úzke osobné či rodinné záujmy, ktoré skrývajú za tzv. ochranu záujmov všetkých obyvateľov sídliska,“ zdôraznil konateľ PASEA T. Domik. „Sme svedkami neférového zákerného boja. Nechceme hodnotiť v čí prospech, ani kto za tým stojí. Nechceme sa zvrhnúť na úroveň, akou sa bojuje proti nám. Preto odmietame zavádzajúcu konfrontáciu na sociálnych sieťach a zvolili sme cestu informovania verejnosti prostredníctvom nezávislých médií,“ dodal F. Siska.

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:

Vlastnícka štruktúra a zamýšľaný pomer zastaveného územia v lokalite Grunty na KVP: Mesto Košice v súčasnosti vlastní na predmetnom území  31.451 m2 plochy. Vo vlastníctve spoločnosti PASEO, vrátane zmlúv o budúcich kúpnych zmluvách, bude 23.815 m2, čo predstavuje 43 percent celkovej plochy projektu. Navrhovaný stavebný rozvoj územia by znamenal vybudovanie stavebných objektov na rozlohe približne 18,500 m2.  Zvyšok budú tvoriť parkoviská, chodníky, zeleň a prístupové komunikácie vo vlastníctve mesta.

Prínosy projektu PASEO II a PASEO III, ktoré by mohli vyrásť v lokalite Grunty na KVP:

 • Projekt počíta so 100% zachytávaním dažďovej vody, ktorá tak bude zostávať v predmetnej lokalite, zabezpečovať tvorbu zeleného prostredia a zároveň bude zdrojom zmeny mikroklímy.
 • Súčasťou zelených plôch o výmere 50.000 m2 je vybudovanie zádržných jazierok a tematická výsadba ovocných, listnatých a ihličnatých stromov, o ktoré sa bude spoločnosť starať a udržiavať vo vlastnej správe.
 • Projekt počíta s vybudovaním cyklistických chodníkov, bežeckých trás a okruhov s trasami pre online korčuliarov.
 • Plánované je vybudovanie oddychových zón pre matky s deťmi aj celé rodiny.
 • V priestoroch parku majú vzniknúť kynologické uzavreté zóny na venčenie psov.
 • Vybudovanie multifunkčného športového centra poskytne priestor a zázemie na vykonávanie 20 športov pre deti, dospelých aj seniorov. Zároveň projekt prinesie externé športoviská.
 • Súčasťou športového centra bude plavecký 25 metrový bazén (alternatíva 33 m) s možnosťou otvorenia zastrešenia v letných mesiacoch.
 • V komplexe sa počíta s krytým, celoročne využívateľným trhoviskom, kde developer plánuje dať priestor lokálnym výrobcom, remeselníkom a pestovateľom.
 • Projekt počíta aj so samozrejmosťou dnešnej doby – využívaním zapustených kontajnerov na odpad.
 • Stavebné objekty budú mať zelené strechy, koncepčne budú postavené v najvyššej energetickej triede a budú využívať alternatívne zdroje energie.
 • Projekt ráta s úpravou starých parkovísk a vybudovaním ďalších nových. V aktuálnom stave sa v predmetnej lokalite nachádza 259 parkovacích státí pre verejnosť (Klimkovičova, Jasuschova, ktoré developer prebuduje). Developer počíta s vybudovaním ďalších 269 nových parkovacích miest, čo znamená, že obyvatelia budú mať k dispozícii spolu 528 vonkajších parkovacích miest.
 • V bytových domoch plánuje developer vybudovať podzemné garáže s 966 parkovacími miestami, pripadajúcich na 350 bytov. Z toho je zrejmé, že zhruba 260 parkovacích miest vie ponúknuť verejnosti na odkúpenie.
 • Obchodno-športové centrum a administratíva budú mať k dispozícii 535 podzemných parkovacích státí pod jednotlivými objektmi.
 • Na hlavnej stavebnej ploche s rozlohou 55.000 m2 developer vykúpi od súkromných vlastníkov približne 24.000 m2. Po dobudovaní lokality odovzdá mestu naviac cca 6.000 m2 súkromných pozemkov za 1 euro.
 • Všetky postavené objekty chce spravovať developer vo vlastnej správe.

Kontak pre médiá:

Bc. Tomáš Domik, konateľ a výkonný riaditeľ družstva PASEO Development

Tel.: 0908 996 370            e-mail: domik@paseodevelop.sk

Ing. František Siska, technický riaditeľ družstva PASEO Development

tel.: 0949 120 512           e-mail: siska@paseodevelop.sk

www.paseodevelop.sk           www.villakalvaria.sk     www.paseogrunty.sk

grafická prílohy_PASEO

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore