Tlačové správy

Deň otvorených dverí na PF UPJŠ v Košiciach umožní nazrieť aj do nových a zrekonštruovaných priestorov fakulty

Rok 2016 výrazne ovplyvnil vzdelávaciu a vedecko-výskumnú infraštruktúru Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Na jednej strane sa podarilo ukončiť projekty Univerzitného vedeckého parku Technicom a Vedecko-výskumného centra Promatech, na druhej strane 9.12.2016 zasiahol budovu Ústavu chemických vied PF UPJŠ v Košiciach ničivý požiar.

Rok 2017 bol preto v znamení opráv, rekonštrukcií a dokončovacích prác. Tie boli úspešne ukončené a vynovené časti areálu Jesenná 5/Park Angelinum 9 už slúžia svojmu účelu a v budove na Moyzesovej 11 sa 23.1.2018 začal proces kolaudácie. Budova sa tým pádom bude môcť postupne uviesť do plnohodnotného používania. Bez obmedzení bude študentom a zamestnancom slúžiť od začiatku akademického roka 2018/2019.

Nové priestory areálu Jesenná 5/Park Angelinum 9 budú záujemcom o štúdium, pedagógom a výchovným poradcom zo stredných škôl predstavené v rámci Dňa otvorených dverí na PF UPJŠ v Košiciach, ktorý bude vo štvrtok 8.2.2018. Pre všetkých návštevníkov je pripravený bohatý program, v rámci ktorého súčasťou je Alumni Space – diskusie s úspešnými absolventmi fakulty, informačné, popularizačné a vedecké prednášky, prehliadky vzdelávacích priestorov a vedeckých laboratórií, besedy so súčasnými študentmi, ale aj oddychové aktivity v priestoroch pre študentov. Uchádzači o štúdium dostanú aj informácie ako podať prihlášku na štúdium bez zbytočného papierovania využívajúc elektronickú prihlášku v Akademickom informačnom systéme AiS2, ktorý PF UPJŠ dodáva a prevádzkuje na ďalších 16 vysokých školách a pri implementácií prvkov e-govermentu úzko spolupracuje s Ústredným portálom verejnej správy. Sprievodný program je pripravený aj pre východných poradcov a učiteľov, ktorí sa oboznámi s aktuálnymi zámermi fakulty a budú mať možnosť diskutovať so zástupcami jednotlivých študijných odborov.

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte:

doc. RNDr. Marián Kireš, PhD., prodekan pre vonkajšie vzťahy

PF UPJŠ v Košiciach

Šrobárova 2, 041 54 Košice

+421 905 585 631

Poznámka: Tlačovú správu nájdete archivovanú na www.upjs.sk v časti Vzťahy s verejnosťou http://www.upjs.sk/verejnost-media/.

Mgr. Mária Hrehová, PhD., tlačový referent a hovorca UPJŠ v Košiciach

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore