Tlačové správy

Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach oslavuje 55. výročie jej vzniku

V týchto dňoch si Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (PF UPJŠ) v Košiciach pripomína 55. výročie jej vzniku. Pri príležitosti tohto jubilea organizuje fakulta viaceré vedecké, vzdelávacie a spomienkové akcie pre absolventov, zamestnancov, študentov, pozvaných hostí i verejnosť. Sériu podujatí venovanú tomuto významnému výročiu odštartovala fakulta Slávnostným zasadnutím Vedeckej rady PF UPJŠ. V Štátnom divadle J. Borodáča v Košiciach boli v pondelok 16. apríla 2018 udelené medaily PF UPJŠ popredným vedcom, inštitúciám a partnerom, ktorí výrazne prispeli k rozvoju fakulty.
„Chcel by som vyjadriť slová uznania a poďakovania akademickej obci jednej z najkvalitnejších fakúlt v slovenskom vysokoškolskom priestore pri príležitosti jej jubilea. V tomto tvrdení sa neopieram o svoje pocity, ale o jasné a preukázateľné výsledky ostatných ročníkov hodnotení agentúry ARRA, ako aj najnovších rankingových umiestnení UPJŠ, ktorej zlepšujúce sa umiestnenia sa opierajú v značnej miere o výsledky, ktoré prinášajú zamestnanci a študenti Prírodovedeckej fakulty,“ uviedol rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
Ďalšie z plánovaných podujatí pri príležitosti 55. výročia vzniku PF UPJŠ v Košiciach budú pokračovať v stredu 18. apríla 2018. Najprv to bude študentská vedecká konferencia (ŠVK), na ktorej v 18 sekciách vystúpia so svojimi prácami 111 študenti fakulty a okrem toho 7 stredoškoláci predstavia svoje stredoškolské projekty. Popoludní sa do Historickej auly UPJŠ v Košiciach po 50 rokoch vráti 20 absolventov a pred promočným kolégiom svojej alma mater im budú slávnostne odovzdané diplomy Zlatej promócie. Zlatá promócia absolventov magisterského štúdia, ktorí ukončili štúdium v roku 1968, sa začne o 14. hodine v Historickej aule UPJŠ v Košiciach.
Veľmi si vážime, že absolventi Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach opäť prídu na svoju alma mater, pripomenú si obdobie svojho profesijného života, podelia sa s nami o svoje spomienky, zážitky a opätovne nasajú trochu univerzitného Genius loci – ducha miesta, ktorý je zhmotnený v Historickej aule alebo v Galérii osobností našej fakulty,“ zhodnotil dekan PF UPJŠ v Košiciach doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.
Séria podujatí pri príležitosti 55. výročia vzniku PF UPJŠ v Košiciach bude pokračovať aj po Zlatej promócii. Od 17. hodiny bude prebiehať v areáli fakulty na Moyzesovej 11 Science fest, ktorého súčasťou je vyhlásenie výsledkov ŠVK a Študentská recesistická konferencia „ŠTRK“ s recesisticky ladenými príspevkami študentov a učiteľov. Na záver Science festu budú mať učitelia a študenti príležitosť porozprávať sa pri gurmánskych špecialitách a hudbe. Vo štvrtok 19. apríla 2018 sa prírodovedci vyberú na PRechádzky PRírodovedcov PríroDou (PR-PR-PRD) do areálu Alpinky. V príjemnom prostredí opäť bude priestor na neformálne rozhovory a športové zápolenia medzi študentmi a zamestnancami fakulty.

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte:
doc. RNDr. Marián Kireš, PhD.
e-mail: marian.kires@upjs.sk
tel.: +421 905 585 631

Poznámka: Tlačovú správu nájdete archivovanú na www.upjs.sk v časti Vzťahy s verejnosťou https://www.upjs.sk/verejnost-media/ .

Mgr. Linda Babušík Adamčíková
Tlačová referentka a hovorkyňa UPJŠ v Košiciach

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore