Tlačové správy

Stanovisko Technickej univerzity v Košiciach: Nedovoľme zneucťovať morálnu úroveň univerzít

Kontinuita a schopnosť nadväzovať a rozvíjať historické súvislosti sú významnými hodnotami v spoločnosti i v univerzitnom prostredí. V kontinuite sú zakotvené kvality kultúrnej a civilizačnej úrovne krajiny a jej obyvateľov i  stáročia platné základné etické hodnoty, z ktorých pramení ďalší vývoj.

Vďaka mnohým výnimočným ľuďom, ktorí pôsobili a pôsobia na kvalitných slovenských univerzitách, stojí vzdelávanie a veda na Slovensku na pevných tradíciách. Tieto však je potrebné ďalej chrániť, rozvíjať a posilňovať.

Záleží nám na tom, aby sa sebavedomie a pozícia vzdelávania a vedy vo všetkých oblastiach naďalej upevňovali, aby sa k nim študenti, absolventi, pedagogickí a vedeckí zamestnanci hrdo hlásili. Preto si musíme všetci uvedomovať poslanie našich univerzít, svedomite ho napĺňať ako aj ctiť a chrániť základné hodnoty a princípy, akými sú, okrem ďalších, kultúra a etika akademického prostredia založená na ideách pravdy, dobra, ľudskosti a spravodlivosti.

Nevyhnutnou podmienkou pre uskutočňovanie vzdelávacej a výskumnej stratégie na univerzitách je dlhodobá stabilita celého systému vzdelávania, výskumu, vývoja a inovácií na Slovensku. Nedostatočným financovaním školstva a vedy na Slovensku sme sa ocitli na chvoste krajín Európskej únie. Nesmieme však klesnúť aj morálne.

Vo vzdelávaní a vede, rovnako ako pri iných činnostiach, sa každý, aj ten najmenší úskok, resp. neadekvátne zjednodušenie, skôr alebo neskôr prejaví. Vieme, že aj tu platí efekt motýlích krídiel, keď minimálne zmeny začiatočných podmienok systému môžu spôsobiť veľkú zmenu jeho vývoja. A to v dobrom i v negatívnom zmysle slova.

Devastovanie podmienok vo forme svojvoľných zmien deformujúcich etické a hodnotové kritériá v akademickom prostredí môže mať neblahý vplyv na vývoj spoločnosti a spôsobiť totálnu degradáciu a úpadok hierarchie jej hodnôt. Preto sa snažme eliminovať negatívne efekty a zabrániť tak postupnému zhoršujúcemu stavu intelektuálneho prostredia našej spoločnosti. Je veľmi žiaduce a nutné, aby si kompetentní vo všetkých štátnych orgánoch s plnou vážnosťou uvedomili naliehavosť riešenia niektorých neodkladných záležitostí, medzi inými hlavne postavenie mladých ľudí v slovenskom školstve a vede. Keď ich budeme lanáriť ako zahraničných reintegrovaných odborníkov o 20, resp. 30 rokov, už bude neskoro.

V súčasnosti sledujeme nezdravú manipuláciu a nebezpečné zjednodušovanie kauzy rigoróznej práce predsedu parlamentu Andreja Danka. Je to úder pod pás akademickému prostrediu a všetkým čestným študentom a pracovníkom univerzít, ktorým záleží na budúcnosti nášho Slovenska. Každá postupová práca musí spĺňať základné etické princípy. Technická univerzita v Košiciach jednoznačne odsudzuje bagatelizovanie tohto prípadu, ktorý môže významným spôsobom umocniť dôvody úteku slušných talentovaných mladých ľudí z tejto krajiny.

Technická univerzita v Košiciach

Letná 9/A, 042 00 Košice

http://www.tuke.sk

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore