Košice

Prehľad podujatí 13. týždeň – 22.03.2019

STREDA                   Tibor Papp, učiteľ Školy úžitkového výtvarníctva (ŠÚV), Košice

27. marca                 RO SSN, Szakkayho 1, Košice – zasadačka na 1. poschodí – č.dv.101

11:30                          Témy TB:

  •                            Korupcia v školstve
  •                              Mobbing a bossing na škole

                                    Hosť TB:

                                   Tibor Papp, učiteľ ŠÚV

__________________________________________________________

 INÉ

DARCOVSTVO  KRVI  S  AKADEMIKMI

Pondelok 25. marca 2019 od 8:00 hod., knižnica Neurologického ústavu SAV, Šoltésová 4, KošiceAkademici“ darujú krv“, kontaktná osoba RNDr. Ján Gálik, CSc., email: galik@saske.sk)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

VEDECKÁ  KAVIAREŇ

Streda 27. marca 2019 o 18:00 hod., kinosála Tabačky, Gorkého 2, Košice – Vedecká kaviareň na tému Ionizujúce žiarenie  – fenomén ohrozujúci i užitočný. Doc. RNDr. Pavol Matula, CSc. z Východoslovenského onkologického ústavu, a.s. v Košiciach objasní, ako sa ionizujúce žiarenie pri  jeho poznaní a ovládnutí stáva užitočným a nevyhnutným faktorom v rôznych činnostiach človeka – od výroby elektrickej energie, v defektoskopii, datovaní, až po využitie v medicíne – v diagnostike a liečbe nádorových ochorení.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

VEDECKÝ  BRLOH

Sobota 30. marca 2019 o 14: hod., Výmenník, Ulica obrody, Košice – na Potulky nočnou oblohou pozve deti RNDr. Mária Csatáryová, PhD. z Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity. Oboznámi ich s najvýraznejšími súhvezdiami, ktoré môžu pozorovať na oblohe práve teraz. Predstaví tiež planéty, ktoré možno vidieť voľným okom i ďalekohľadom pomocou počítačového programu Stellarium. Malí astronómovia si vymodelujú objekty – členov slnečnej sústavy a vytvoria spoločný model vlastného vesmíru.

____________________________________________________________

 OZNAMY  RO  SSN

 NOVINÁRSKA  SÚŤAŽ  VÝCHODOSLOVENSKÉHO  REGIÓNU

RO SSN Košice a Literárny fond – sekcia pre žurnalistiku a novinársku fotografiu v Bratislave vyhlasujú 24. ročník autorskej súťaže novinárov východoslovenského regiónu za rok 2018. Súťažné príspevky spolu s prihláškou (vypísanou trojmo) je potrebné poslať alebo osobne doručiť do 31. marca 2019 na adresu: RO SSN, Szakkayho č. 1 (1. posch., č. dverí 125), 040 01 Košice a označiť heslom: „Novinárska súťaž“.

 Štatút 24. ročníka nov. súťaže vsl. regiónu_za rok 2018

prihláška_novinárska súťaž_24. ročník 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 ČLENSKÉ  PRÍSPEVKY  2019

V kancelárii RO SSN Košice (Szakkayho 1, KE – 1.posch., č. dv. 125) môžete zaplatiť členskú známku na rok 2019 (dlžníci ešte aj za rok 2018) každý pracovný deň od 8:30 do 14:30 hod.

Výška členského príspevku = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori + ženy na MD + nezamestnaní 10,- €. (podrobnosti aj na www.ssn.sk)

Platbu  môžete poukázať tiež na účet RO SSN KE: IBAN: SK47 0900 0000 0004 4220 4115, SWIFT: GIBASKBX, VS: 664. V Správe pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno.

____________________________________________

 Beáta Penxová-Mačingová

RO SSN Košice         0903 845 120

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore