Tlačové správy

Prispieť k prosperite nákladnej železničnej dopravy na Slovensku

„Profesionalizáciou činnosti Asociácie železničných dopravcov Slovenska a pripravovaným reštartom aktivít a pôsobenia asociácie chceme podporiť rozvoj a prispieť k prosperite nákladnej železničnej dopravy na Slovensku. Hlavným cieľom asociácie je koordinácia, ochrana a presadzovanie spoločných záujmov všetkých členov AROSU“, povedal Ján Biznár, prezident asociácie.

AROS – Asociácia železničných dopravcov Slovenska (Association of Railways Operators of Slovakia) je združením, ktoré bolo založené v roku 2010 s cieľom reprezentovať a zastupovať svojich členov pôsobiacich v oblasti nákladnej železničnej dopravy. Dôvodom vzniku bola skutočnosť, že spoločnosti železničných nákladných dopravcov pôsobiace na Slovensku nemali možnosť presadzovať svoje záujmy a potreby na dopravnom trhu v SR.

Zástupcovia asociácie sa na poslednom zasadnutí dohodli na zintenzívnení práce združenia z dôvodu nutnosti zabezpečiť efektívnejšie presadzovanie spoločných cieľov a záujmov železničných nákladných dopravcov v meniacich sa a nových podmienkach, na základe pozitívnych skúseností zo zahraničia a reálnej situácie v železničnom dopravnom segmente na Slovensku.

AROS je apolitické neziskové profesijné združenie spoločností pôsobiacich v oblasti vnútroštátnej a medzinárodnej železničnej nákladnej dopravy na území Slovenskej republiky, reprezentuje svojich členov a zastupuje záujmy prevádzkovateľov nákladnej železničnej dopravy.

Členovia AROSu:

 • CARBO RAIL, s.r.o.
 • Express Group, a.s.
 • LOKORAIL, a.s.
 • LTE Logistik a Transport Slovakia, s.r.o.
 • METRANS /DANUBIA/, a.s.
 • Prvá Slovenská železničná a.s.
 • Railtrans International, a.s.

Vedenie asociácie:

 • Ján Biznár – prezident,
 • Matej Franc ­- prvý viceprezident,
 • Tibor Kardoš – viceprezident,
 • Ivan Sovič – výkonný riaditeľ

Cieľom združenia je aj byť partnerom pre medzinárodné železničné organizácie, orgány štátnej správy a manažéra železničnej infraštruktúry SR v oblasti železničnej nákladnej dopravy, podieľať sa na odbornej diskusii v oblasti železničnej nákladnej dopravy, ako aj aktívne uplatňovať oprávnené požiadavky nákladných dopravcov v oblasti rozvoja železničnej nákladnej dopravy.

„Asociácia si kladie za úlohu pomáhať riešiť nové výzvy, ktoré so sebou prináša rozvoj dopravného trhu, ako aj nové trendy a potreby vznikajúce rozvojom hospodárstva SR. Svojou činnosťou sa budeme snažiť zlepšovať úroveň podnikania v oblasti železničnej dopravy a prepravy a napomáhať vytvárať podmienky potrebné pre rozvoj transparentného a nediskriminačného prostredia“, vysvetlil úlohy združenia jej výkonný riaditeľ Ivan Sovič.

Úlohy asociácie:

– aktívna účasť na príprave všeobecne záväzných právnych predpisov a základných dokumentov, ktoré sa priamo alebo nepriamo týkajú záujmov dopravcov,

– pomoc pri zjednocovaní a tvorbe predpisov týkajúcich sa železničnej dopravy a prepravy, oblasti regulácie železničnej dopravy, zásad bezpečnosti železničnej dopravy, zmluvných vzťahov a pod.

– aktívne prispievať k napĺňaniu Strategického plánu rozvoja dopravy SR do roku 2030, ako aj ostatných cieľov dopravnej politiky SR, v súlade s cieľmi EÚ.

– podporovať a presadzovať také riešenia pri rozvoji železničnej dopravnej infraštruktúry v SR, ktoré budú zodpovedať potrebám rozvoja nákladnej dopravy, ktorá ma svoje nezastupiteľné miesto pri preprave tovarov s dôrazom na ekológiu.

– presadzovať opatrenia proti narušovaniu základných zásad prístupu k prepravnému trhu a hospodárskej súťaže vo vnútroštátnom a medzinárodnom obchodnom styku.

– hľadať riešenia na zlepšenie podmienok poskytovania služieb železničnej dopravy týkajúcich sa každodennej prevádzky železničnej nákladnej dopravy (či už sú to otázky dopravnej kapacity vyťažených železničných tratí, ceny za dopravnú cestu, trakčnú energiu, koordináciu súčinnosti technologických postupov práce železničných staníc a technologických postupov prác dopravcov, otázky organizácie vlakovej dopravy, koordinácie výluk alebo práce na pohraničných prechodových železničných staniciach a pod. ).

AROS v súčasnosti zastrešuje asi 90% súkromných železničných dopravcov v SR, ale dvere asociácie sú otvorené aj ostatným záujemcom, ktorým ide o rozvoj železničnej nákladnej dopravy na Slovensku.

 Kontakt:

office@arosrail.sk

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore