Tlačové správy

Neverejné zasadnutie pléna Ústavného súdu SR

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 5. februára 2020 rozhodol:

1. Vo veci vedenej pod sp. zn. ÚS 2/2020:

Návrhy skupiny 41 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, na začatie konania o súlade § 138 ods. 6, 7 a 9 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1, čl. 20 ods. 1 a čl. 39 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a § 13 ods. 9 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s čl. 1     ods. 1, čl. 20 ods. 1 a čl. 40  Ústavy Slovenskej republiky a čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Návrhy skupiny 41 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky     p r i j í m a  na ďalšie konanie.

2. Vo veci vedenej pod sp. zn. ÚS 3/2020:

Návrh skupiny 37 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na začatie konania podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky o súlade v návrhu bližšie nekonkretizovaných ustanovení „Volebného zákona v tretej časti – Voľby do Európskeho parlamentu, v štvrtej časti – Voľby prezidenta, v piatej časti – Ľudové hlasovanie o odvolaní prezidenta, v šiestej časti – Voľby do orgánov samosprávnych krajov, v siedmej časti – Voľby do orgánov samosprávy obcí v rozsahu, v akom neumožňujú voliť zo zahraničia občanom Slovenskej republiky, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a tiež aj občanom, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiavajú mimo jej územia“ s čl. 30 ods. 1, čl. 12 ods. 2, čl. 13 ods. 3  a 4 Ústavy Slovenskej republiky v spojení s čl. 3 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a čl. 14 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Návrh skupiny 37 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky       o d m i e t a  pre nesplnenie zákonom ustanovených náležitostí.

 

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Ústavný súd Slovenskej republiky.

Viac informácií Vám môže poskytnúť hovorkyňa Ústavného súdu SR PhDr. Martina Ferencová, PhD.

telefón: 055/7207 295, mobil: +421 918 827 344, e-mail: martina.ferencova@ustavnysud.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore