Tlačové správy

Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach bude spolupracovať s Najvyšším súdom SR

Dekan Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD. a predseda Najvyššieho súdu SR JUDr. Ján Šikuta, PhD. podpísali dňa 22.09.2020 memorandum o spolupráci, ktoré umožní študentom práva zúčastniť sa bezplatných odborných stáží na pôde vrcholného orgánu všeobecného súdnictva na Slovensku. Podpis memoranda sa uskutočnil na pôde Právnickej fakulty UPJŠ za prítomnosti vedúcej kancelárie NS SR JUDr. Zuzany Flakovej a členov akademickej obce fakulty.

Ľahší prístup k praxi otvára študentom košického práva možnosti čerpania skúsenosti, ktoré im po absolvovaní štúdia pomôžu uplatniť sa na trhu práce. Pod vedením sudcu alebo asistenta sudcu absolvujú interaktívne odborné stretnutia zamerané na výmenu skúseností a poznatkov z rozhodovacej praxe Najvyššieho súdu SR. Okrem študentov bude spolupráca zahŕňať aj vedecko-pedagogických zamestnancov fakulty, ktorí sa budú môcť napríklad zúčastniť na rokovania pléna alebo kolégia NS SR, odborných a iných podujatiach organizovaných partnerskou stranou.

Právnická fakulta umožní zastúpenie sudcov, asistentov sudcov alebo iných odborných zamestnancov NS SR v autorských kolektívoch vedeckých a iných publikácií vydávaných fakultou. Môže taktiež NS SR poskytnúť v elektronickej podobe pripomienky k návrhom stanovísk a rozhodnutí na uverejnenie v Zbierke stanovísk NS SR a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky či umožní sudcom, asistentom sudcov, alebo iným odborným zamestnancom NS SR vykonávať pedagogickú činnosť, vrátane členstva v komisiách pre štátne skúšky v bakalárskych, magisterských a doktorandských študijných programoch na svojej pôde.

„Memorandum o spolupráci medzi našou fakultou a Najvyšším súdom SR pokrýva aj tie oblasti, ktoré sú už dnes sú už zabezpečované, zároveň sa však otvárajú aj nové možnosti spolupráce v študijnej či vedeckovýskumnej oblasti. Som rád, že NS SR otvára našim študentom možnosti pre krátkodobé stáže, ale aj vytvára príležitosti k spolupráci na konferenciách a workshopoch“, uvítal podpis memoranda dekan Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD.

„V podpísaní memoranda vidím príležitosť, ktorú by mladí šikovní študenti mali využiť. Stáž na Najvyššom súde môže byť veľkým prínosom pre ich budúcnosť i pre samotný súd“, uviedol predseda Najvyššieho súdu SR JUDr. Ján Šikuta, PhD.

Mgr. Tomáš Zavatčan, PhD., tlačový referent a hovorca UPJŠ v Košiciach

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte:

Mgr. Tomáš Zavatčan, PhD.

e-mail: tomas.zavatcan@upjs.sk

tel.: +421 905 385 911

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore