Tlačové správy

Knižnica Jána Bocatia spustila hudobnú mapu východného Slovenska

Hudobná mapa východného Slovenska je nový počin Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach (VKJB), ktorá je kultúrnou organizáciou Košického samosprávneho kraja.  Mapa, dostupná cez web stránku VKJB, je hudobno-folklórnym miestopisom regiónov východného Slovenska.  Spolu pokrýva takmer 200 lokalít a obsahuje 700 záznamov, ku ktorým je pripojených viac ako 300 videoukážok a 240 zvukových ukážok. Knižnica netradičným formátom upriamuje pozornosť na tematickú ponuku z bohatého fondu svojho hudobného oddelenia. Zvukové záznamy z oblasti ľudovej hudobnej kultúry Abova, Šariša, Zemplína, Spiša a Gemera dostávajú prostredníctvom mapy novú a prístupnú podobu.

„Ide nielen o knižné tituly, ale aj  texty v odbornej a dennej tlači, notový materiál, zvukové či zvukovo-obrazové nosiče. Máme bohatú ponuku gramoplatní, CD a DVD nosičov. Mapa umožňuje komfortné vyhľadávanie podľa zadania konkrétneho regiónu či obce. Záujemca tak získa prehľad o tituloch a nosičoch, ktoré sa k tomuto miestu viažu a súčasne sú dostupné vo fonde nášho hudobného oddelenia,“ priblížila riaditeľka VKJB Soňa Jakešová. Dodala, že Hudobná mapa východného Slovenska je otvorený projekt, do ktorého bude knižnica pridávať ďalšie dokumenty a záznamy, ktoré získa od darcov. „Budeme veľmi radi, keď na našu výzvu na dopĺňanie mapy zareagujú folkloristi, obce, ale aj zberatelia, ktorí disponujú dokumentmi či zvukovými záznamami, ktorými môžu obohatiť Hudobnú mapu východného Slovenska,“ uviedla riaditeľka.

V hudobno-folklórnej  mape sú vyznačené lokality východného Slovenska, farebne je rozlíšená príslušnosť  konkrétnej obce k regiónu. K jednotlivým obciam sú priradené zoznamy dostupnej literatúry, obsahovo zameranej na ľudovú hudbu  s interaktívnymi odkazmi na online katalóg knižnice. Nájsť v ňom možno ďalšie podrobné informácie o obsahu a umiestnení jednotlivých dokumentov.

„Teší ma, že knižnica ponúka pre návštevníkov tento nový formát spracovania bohatej tradície ľudových piesní z každého regiónu Košického kraja a Šariša. Obyvatelia aj návštevníci tak majú k dispozícii rozsiahlu prehľadnú databázu, v ktorej sa môžu orientovať pomocou online katalógu knižnice. Verím, že okrem iného poslúži aj na edukačné účely nielen pre fanúšikov folklóru,“ dodal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Iniciátorkou vzniku hudobnej mapy ako hudobno-folklórneho miestopisu východného Slovenska, je Ľudmila Katová, knihovníčka hudobného oddelenia VKJB. Kritériá popisu dokumentov umožňujú vyhľadávanie nahrávok podľa rôznych zadaní. Okrem geografickej a regionálnej príslušnosti aj podľa druhu piesní (trávnice, zbojnícke piesne, regrútske piesne, piesne na Jána, pastierske piesne, rozkazovačky a podobne), podľa spôsobu interpretácie (sólový spev, spevácke skupiny, ľudové hudby), nástrojového obsadenia a tiež podľa názvu piesní.

Ako jeden z prvých zareagoval na výzvu knižnice Jána Bocatia folklorista Ľubomír Varínsky, ktorý sa desaťročia aktívne venoval terénnemu výskumu a zbieraniu materiálu v regiónoch a obciach východného Slovenska. V jeho zbierke, ktorú poskytol VKJB, sú unikátne autentické záznamy spevákov a miestnych folkloristov. Ide aj o veľmi cenný materiál, ktorý by sa inak nepodarilo uchovať. Ľubomír Varínsky vďaka svojej archívnej zbierke obohatil Hudobnú mapu východného Slovenska o stovky audio a video záznamov.  Niektoré pochádzajú zo súťažných prehliadok a regionálnych súťaží v speve ľudových piesní (Dargovská ruža, Na Košickej turni, Roztoky, Talenty, Nositelia tradícií, Sabinovský slávik). Ich prínosom je najmä autenticita interpretácie. Spomedzi nahrávok výskumného charakteru sú medzi najvzácnejšími záznamy v podaní ľudového speváka a hráča na píšťalky Jozefa Biroščáka zo spišskej obce Brutovce.

Hudobné oddelenie je špecializovaným pracoviskom VKJB.  Bolo zriadené v roku 1967 a služby poskytuje na Hlavnej 48. Od svojho vzniku systematicky dopĺňa svoj fond a tematicky ho spracúva. Aktuálne ponúka viac ako 3 tisíc knižných  titulov, 6 tisíc hudobnín, 7500 gramoplatní, takmer 3 500 CD a DVD nosičov, ako aj ucelené ročníky viacerých odborných hudobných časopisov.  Záznamy z hudobných nosičov si možno vypočuť v študovni hudobného oddelenia.

Kontaktná osoba:

Mgr. Erika Palágyiová

vedúca Útvaru regionálnej, koordinačnej a projektovej činnosti VKJB

palagyiova@vkjb.sk

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore