Tlačové správy

UPJŠ v Košiciach zriadila Radu pre vnútorné overovanie kvality

Dňa 29. apríla 2021 sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie Rady pre vnútorné overovanie kvality (RVK) na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Jej činnosť je zameraná na podporu a rozvoj vnútorného systému zabezpečovania a overovania kvality vzdelávania, kvality výskumných, vývojových, umeleckých alebo ďalších tvorivých a podporných činností na UPJŠ. RVK je nezávislým poradným orgánom rektora UPJŠ, pričom nezávislosť a komplexnosť overovania kvality je zvýraznená zastúpením študentov, zástupcov súkromného sektora, štátnej a verejnej správy v rade. Členovia RVK si pri príležitosti prvého zasadnutia prevzali z rúk rektora UPJŠ, prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc., menovacie dekréty.

„Zvyšovanie kvality poskytovaného vzdelania je nikdy nekončiacim procesom, ktorý sa aj ustanovením RVK na našej univerzite stáva pevnou súčasťou akademického systému UPJŠ. Verím, že aplikáciou najvyšších štandardov zatraktívnime štúdium a vedecký výskum u nás a zvýšime náš vplyv na ekonomicko-spoločenské procesy nielen v Košiciach,“ poznamenal rektor UPJŠ, prof. Sovák.

Kultúra kvality na UPJŠ je vyjadrená víziou, hodnotami a trvalou podporou vedenia univerzity k procesu zlepšovania podmienok štúdia, výskumu a uplatnenia sa absolventov. Záväzok rozvoja pracovného prostredia v súlade so svojimi vnútornými predpismi sa už vedenie rozhodlo prijať na základe Stratégie ľudských zdrojov vo výskume (The Human Resources Strategy for Researchers-HRS4R). Záujem o zavedenie HRS4R vyjadrilo vedenie univerzity listom Európskej komisii už v januári 2020 a prevzalo záväzok dodržiavať tieto zásady prijaté EK v marci 2005.

„Vo februári 2021 bol Európskej komisii zaslaný akčný plán UPJŠ k HRS4R, ktorého cieľom je skvalitnenie pracovného prostredia univerzity a zisk ocenenia HR Excellence in Research. Na najbližšie obdobie dvoch rokov je plánovaných 40 vylepšení tak, aby bolo dodržaných 40 princípov Európskej charty výskumných pracovníkov a Kódexu správania pre nábor výskumných pracovníkov. Zámerom vedenia je okrem spomínaného skvalitnenia aj zlepšenie podmienok a príležitostí pre profesionálny rozvoj výskumných pracovníkov,“ naznačila prorektorka pre zahraničné vzťahy a mobilitu, doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD.

Kultúra kvality na UPJŠ vychádza z európskych noriem a štandardov (European Standards and Guidelines, ESG), zákona o vysokých školách, zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania, kritérií ratingových agentúr a smerníc upravujúcich implementáciu európskeho systému transferu a akumulácie kreditov (European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS).

V súlade s trendmi v európskom vzdelávacom priestore a štandardmi SAAVŠ chceme dbať na to, aby nami ponúkané študijné programy boli atraktívne pre študentov, ale súčasne garantovali absolventom šancu uspieť na trhu práce. Významnou mierou chceme ďalších odborníkov z praxe a študentov zapojiť do tvorby a monitorovania konkrétnych študijných programov,“ dodal prorektor pre informatizáciu a riadenie kvality, prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.

Mgr. Tomáš Zavatčan, PhD., tlačový referent a hovorca UPJŠ

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte:

Mgr. Tomáš Zavatčan, PhD.

e-mail: tomas.zavatcan@upjs.sk

tel.: +421 905 385 911

DCIM100GOPROGOPR1255.JPG

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore