Tlačové správy

UPJŠ získala značku „HR Excellence in Research“

Snaha napredovať a držať sa európskych trendov budovania moderného pracovného prostredia pre výskumníkov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, bola vyjadrená v liste Európskej komisii v januári 2020. Záujem o zavedenie zásad HRS4R (The Human Resources Strategy for Researchers – Stratégia ľudských zdrojov vo výskume) na pôde UPJŠ a záväzok ich dodržiavať viedli k získaniu značky „HR Excellence in Research“ ako druhej univerzite v rámci Slovenskej republiky.

Cieľom dodržiavania princípov je zlepšiť pracovné podmienky a príležitosti na profesionálny rozvoj výskumných pracovníkov a vytvoriť atraktívne prostredie pre expertov z celého sveta. Princípy sú rozdelené do 4 oblastí: Etické a profesionálne aspekty, Nábor a výber zamestnancov, Pracovné podmienky a sociálne aspekty, Tréning a profesionálny rozvoj.

Získaniu značky predchádzala detailná analýza súčasného stavu a príprava podkladov, a dokumentov na univerzite. Táto fáza trvala celý rok 2020 a boli do nej zapojené všetky kategórie výskumníkov na UPJŠ, učitelia aj doktorandi, vedenie univerzity, vedenia fakúlt, univerzitné pracoviská. Už samotný proces zavádzania stratégie nás prinútil zamyslieť sa nad tým, aké máme pracovné prostredie, aké hodnoty a princípy dodržiavame a zdieľame, a posunulo nás to k tomu, aby sme mali záujem spoluvytvárať lepšie pracovné prostredie, lepšiu univerzitu,“ uviedla prorektorka pre zahraničné vzťahy a mobilitu UPJŠ v Košiciach, doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD.

Značku „HR Excellence in Research“ udeľuje Európska komisia univerzitám a výskumným inštitúciám ako dôkaz, že dodržiavajú 40 princípov a zásad Európskej charty výskumných pracovníkov a Kóde správania pre nábor výskumných pracovníkov. Oba dokumenty zahŕňajú princípy, ktoré sú aktuálne a ktoré sa UPJŠ zaväzuje dodržiavať. Hovoria o tom, aké práva a možnosti majú mať výskumníci pri svojej výskumnej činnosti vo svojich organizáciách, aké vnútorné prostredie by mali zabezpečiť organizácie alebo univerzity, aby sa výskumníci cítili dobre a aké normy a postupy v riadení ľudských zdrojov sú štandardom.

Mgr. Tomáš Zavatčan, PhD., tlačový referent a hovorca UPJŠ

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte:

Mgr. Tomáš Zavatčan, PhD.

e-mail: tomas.zavatcan@upjs.sk

tel.: +421 905 385 911

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore