Aktuality

Prvá monografia o počiatočnej fáze formovania ženskej tlače na Slovensku

PhDr. Marián Gladiš, PhD.: Prvé slovenské ženské časopisy: Dennica, Živena, Slovenská žena (1898 – 1923). Košice: Vydavateľstvo ŠafárikPress 2021. 184 s. ISBN 978-80-574-0062-2.

Krátko pred Vianocami uzrela svetlo akademického a novinárskeho sveta monografia Prvé slovenské ženské časopisy: Dennica, Živena, Slovenská žena (1898 – 1923). Ako napovedá jej názov, ponúka pohľad na počiatočnú fázu formovania ženskej časopiseckej produkcie na Slovensku, vymedzenú štvrťstoročným obdobím na prelome 19. a 20. storočia a ohraničenú rokmi 1898 (vznik prvého ženského časopisu – Dennica) a 1923 (zánik tretieho časopisu – Slovenská žena).

Autorom publikácie je člen Slovenského syndikátu novinárov PhDr. Marián GladišPhD., ktorý pôsobí na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde sa pedagogicky a vedeckovýskumne venuje dejinám žurnalistiky a novinárskej žánrológii. Na genézu a iniciálny vývoj ženskej periodickej tlače na Slovensku sa pozrel cez prizmu emancipačného úsilia Sloveniek a v kontexte historického spoločenského vývoja na území dnešného Slovenska.

Kniha má štyri (nečíslované) základné, relatívne samostatné kapitoly. Prvá s názvom Na ceste k ženskej tlači (Prehľad dejín slovenskej periodickej tlače) uvádza čitateľa do dejinných súvislostí formovania po slovensky písaných novín a časopisov od začiatku 18. storočia až do konca 19. storočia, keď sa viedli intenzívne diskusie o zmysle a opodstatnenosti samostatných ženských časopisov. Myšlienka totiž narážala na nevôľu a nekompromisný odpor autorít národného hnutia v Turčianskom Svätom Martine. Aj preto musel prvý slovenský časopis pre ženy vzniknúť mimo centra národného diania – v Ružomberku. Ďalšie kapitoly, pomenované Dennica (1898 – 1914), Živena (1910 – 1949) a Slovenská žena (1920 – 1923), autor venoval prvým trom slovenským ženským časopisom, ktoré sú spájané s menami dvoch významných slovenských spisovateliek – Terézie Vansovej a Eleny Maróthy-Šoltésovej. Zaujímavým doplnkom publikácie je chronologický súpis titulov slovenskej ženskej tlače od roku 1898 až do súčasnosti.

Recenzenti – Juraj Rusnák, Anna Sámelová a Ivica Hajdučeková – označili monografiu za osožnú nielen pre poznanie dejín slovenskej žurnalistiky, ale aj pri hodnotení stavu spoločenskej komunikácie a interakcií oboch týchto priestorov. Prednosťou publikácie je podľa posudzovateľov spôsob výkladu autora – skúseného žurnalistu a vysokoškolského pedagóga, ktorý si zvolil prednáškový štýl v striktne odbornom jazyku. Ocenili aj skutočnosť, že téma prvých slovenských ženských časopisov v podaní Mariána Gladiša dostala nový rozmer – autor monografie sa totiž zameral na edičné, koncepčné a tematické špecifiká zvolených periodík, pričom spracovaniu problematiky prvých troch slovenských ženských časopisov predchádzal podrobný materiálový výskum dobovej tlače, ktorý autor realizoval a vyhodnotil predovšetkým z perspektívy mediologických metód a štandardov výskumnej práce.

Beáta Penxová-Mačingová, predsedníčka RO SSN Košice

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore