Aktuality

Snem Slovenského syndikátu novinárov s poradovým číslom štrnásť

V poradí už 14. snem Slovenského syndikátu novinárov sa po krátkej prestávke mohol opäť uskutočniť v Bratislave za prítomnosti novinárskej obce z celého Slovenska. Rovnovážne zastúpenie sa napokon prejavilo aj v prípade volených funkcií, hlavnou témou snemu však bola situácia spojená s nehnuteľným majetkom na Župnom námestí. Tento bol ešte v roku 2013 v rozpore s rozhodnutiami najvyššieho orgánu Slovenského syndikátu novinárov zaťažený pôžičkou z nebankovej inštitúcie, ktorá sa napokon stala príčinou viacnásobného prepisu vlastníckeho vzťahu. Neprehľadná situácia tak dohnala organizáciu pred potrebu zvažovania ďalších možností, ktoré by dokázali zachovať základné funkcie Slovenského syndikátu novinárov bez ich vplyvu na členskú základňu.  Okrem tohto bodu sa zvolení zástupcovia venovali aj témam spojeným s regionálnymi médiami, nastupujúcou i staršou generáciou novinárov ako aj zachovaním plurality názorov a dodržiavania Etického kódexu novinára v neustále sa meniacom mediálnom prostredí.

Snem zároveň volil členov jednotlivých orgánov, medzi ktorými sa objavilo viacero nových mien. Predsedom Slovenského syndikátu novinárov naďalej zostáva Daniel Modrovský, prvým podpredsedom Vladimír Ješko a 2. podpredsedníčkou Ľuba Koľová. V predstavenstve budú okrem nich pôsobiť aj Jozef Jurčišin, Marta Mochnacká, Martin Klokner a Miloslava Necpalová. Kontrolnú radu v najbližšom období povedie jej nový predseda Svjatoslav Dohovič, jeho spolupracovníkmi budú Juraj Trstenský a Pavol Edziak.

Aj napriek neľahkej situácii, v ktorej sa Slovenský syndikát novinárov ocitol, zo snemu vyplynula dôležitá myšlienka, ktorou je potreba pokračovania už v takmer 100-ročnej tradícii rozvoja novinárskeho stavu u nás, tentoraz i so snahou zabojovať o základné princípy právneho štátu.

14. snem Slovenského syndikátu novinárov zároveň navrhol:
– zvolať spoločné stretnutie zástupcov relevantných novinárskych organizácií a novinárskych združení s cieľom vyjasnenia si niektorých pozícií,
– prehĺbiť prácu s mládežou,
– hľadať a uplatňovať nové formy komunikácie vo vzťahu k členskej základni a verejnosti,
– podporovať a rozvíjať spoluprácu medzi regionálnymi médiami,
– prehlbovať spoluprácu so študentmi vysokých škôl,
– nezabúdať na prácu s novinármi – seniormi.

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore